Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750808-8411S1

Date of Document: 1996-10-29

گزارش قرن - 1900 2000 شاه بلژيك به ارتش دستورعقبنشيني داد ورودي دهكده مانگن پس ازحمله آلمان ها 1914بيلان 23 اوت سه هفته آغاز جنگ براي متفقين غربي اميدواركننده نيست. ژنرال ژوفر، سرفرمانده ارتش فرانسه كلافه است و پي درپي خبرهاي نامساعد ونگران كننده دريافت مي كند. آلمانها به سرعت خاك بلژيك را درمي نوردند و به مرزهاي شمال شرقي فرانسه نزديك مي شوند. ارتش بلژيك تا آنجاكه در توان دارد مي جنگد، اما مجموع نفرات آن از 120 هزارفراتر نمي رود در حالي كه مهاجم 500 هزار سپاهي وارد ميدان نبرد كرده است و تجهيزات آن به ويژه توپخانه سنگين و مسلسلهاي جديد آلماني برتري آشكار بر جنگ افزارهاي ارتش بلژيك دارد. بلژيكيها به كمك هاي فوري فرانسه و انگليس چشم دوخته اند، اما ساماندهي چنين كمكهائي به سرعت ممكن نيست. به همين جهت آلبرت، پادشاه بلژيك، دستور عقبنشيني به ارتش داده است و آنها اكنون از همه سو در حال عقبنشيني به بندرآنورس هستند تا با اغتنام از فرصت شايد كمكي از فرانسه و انگليس برسد و بتوانند از پيشروي آلمانها جلوگيري كنند. انتقال مركز حكومت فرانسه ازپاريس به بندر بوردو كليساي خليفه گري رنس پس ازبمباران 1914 12 سپتامبر پيشرفت ارتش آلمان در عمق خاك فرانسه چنان سريع است كه دولت تصميم گرفت مركز كشور را بطور موقت از پاريس به بندر بوردو انتقال دهد. ژنرال گاليني به عنوان فرماندار نظامي پاريس برگزيده شده است و دفاع از پايتخت را در برابر حملات قواي آلمان در آينده تدارك مي بيند. در برابر پيشروي سريع آلمانهابه سوي پاريس، قواي فرانسه تامدتي عقبنشيني آرام را ترجيح دادند، زيرا ژنرال ژوخرفرمانده كل، مي خواست آلمانهارا به درون خاك فرانسه بكشاندو سپس بر آنها بتازد. اكنون اين موقعيت بدست آمده است و در سواحل رودمارن قواي فرانسه با حمله به نيروهاي آلماني زير فرمان ژنرال فن كلوك ابتكار عمل را بدست گرفته و به پيروزي درخشاني نايل آمده اند. به نظر مي رسد كه آلمانها با آشفتگي عقبنشيني مي كنند. بلژيك با سقوط بروكسل توان پايداري را از دست داد سپتامبر 1914 در پايان اولين ماه هجوم ارتش آلمان به بلژيك، توان دفاعي ارتش اين كشور رو به ضعف گذاشته است. آلمانها كه با نقض بي طرفي بلژيك در سه ستون با نفرات بسيار وتجهيزات جنگي سنگين به اين سرزمين حمله ور شدند درجبهه اي به پهناي 125 كيلومترشروع به پيشروي كردند و مواضع مستحكم دفاعي بلژيكيها را بااستفاده از توپخانه سنگين درهم كوبيدند. پس از تصرف ليژ كه مدتي مقاومت نشان داد ماه 20در اوت گذشته شهربروكسل پايتخت بلژيك سقوط كرد و آلبرت پادشاه بلژيك فرمان عقبنشيني به نيروهاي خود بسوي بندر آنورس داد. در حال حاضر پيشروي آلمانها همچنان ادامه دارد، اما ارتش بلژيك حاضر به تسليم نيست و در كنار فرانسه و انگليس با مهاجمان خواهد جنگيد. امپراتور آلمان پس از اولين شكست، فرمانده كل قوا را عوض كرد فرمانده فون مولتكه به همراه ويلهلم دوم امپراتور آلمان 1914 14 سپتامبر به دنبال پيروزي درخشان نيروهاي فرانسوي در سواحل رودخانه مارن كه پيشروي سريع آلمانها را به سوي پاريس سد كرد، ويلهم دوم امپراتور آلمان فرمانده كل ارتش خود را تغيير داد. هلموت فون مولتكه فرمانده بركنار شده، با تحمل فشار شديد در جريان اين پيكار سرنوشت ساز، قدرت تصميم گيري خود را از دست داده بود و روحيه درهم شكسته اش امكان قاطعيت در تصميم گيريها رااز او سلب مي كرد. مولتكه كه به استراتژي جنگي استاد خودشليفن اعتقاد راسخ داشت، عمليات جنگي را كاملا منطبق با آن به مورد اجرا درآورده و نتوانسته بود در برابر حمله متقابل غيرمنتظره فرانسويان واكنش مناسب نشان دهد كه همين امر باعث شد طعم اولين شكست را در جنگهاي ساحل مارن بچشد. به جاي اواريش فن فالكنهاين بسمت فرماندهي كل منصوب شده است. خوشگذراني بلندپايگان و جانفشاني سربازان! 1914 20 سپتامبر پيروزي قواي مشترك فرانسه وانگليس بر آلمانها كه موقتاخطر حمله به پاريس را مرتفع كرد، روحيه قويتري به پوانكاره رئيس جمهوري فرانسه داده است و تصميم دارد مركز حكومت را كه موقتا به بردو انتقال داده شده بود، دوباره به پاريس برگرداند. وي كه سياستمداري پاي بند اخلاقيات است، علاوه بر مقتضيات سياسي و نظامي به مسئله ديگري هم توجه دارد. از هنگام استقرار بلندپايگان حكومتي دربندر بردو شايعاتي بر سرزبانهاست كه تعدادي از آنها چون فعلا خود را دور از خطر جنگ ودر امن و امان خوشگذراني مي يابند، و زندگي پرزرق وبرق رااز سر گرفته اند، در حاليكه سربازان در جبهه ها جانفشاني مي كنند. بتصور رئيس جمهوري بازگشت به پاريس كه همچنان درمعرض خطر است، درك واقعيات وحشتناك جنگ را براي اين جماعت فارغ بال ملموس تر خواهدساخت. آلمانها با وجود شكست مارن، سرسختانه مقاومت مي كنند اسراي جنگي آلمان 1914 30 سپتامبر با پيروزي در نيروهاي پيكارمارن، فرانسوي كه سپاهيان كمكي انگليسي هم در صفوف آنهاقرار داشتند، بي وقفه به تعقيبدشمن هزيمت يافته پرداختند وعده زيادي اسير گرفتند، اما پس از چند روز پيشروي آنها متوقف شد و اكنون نيروهاي آلماني در سنگرهاي دفاعي مستحكمي كه بوجود آورده اند و با توپخانه سنگين حمايت مي شود، سرسختانه مقاومت مي كنند. بدينگونه پيروزي مارن براي ارتش فرانسه، برخلاف آنچه درباره اش سروصدا براه انداخته شد، يك پيروزي قاطع نبوده است و بنظر مي رسد كه براي عقبراندن مهاجم و رفع خطر از پاريس به نيروهاي قوي تري نياز باشد.