Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750807-8365S1

Date of Document: 1996-10-28

بر اساس يك نظريه جديد: آب و هواي ايران در 40 سال گذشته تغيير نكرده است . سرويس شهري - پژوهش انجام شده توسط اقليم شناس ايراني نشان مي دهد با آن كه فرضيه هايي دلالت بر وجود دگرگوني در آب و هواي كره زمين دارند، آب و هواي كشور ما در 40 سال گذشته هيچ تغييري نداشته است كه اين امر مي تواند از سويي نفي كننده فرضيه هاي فوق، و يا اين كه در صورت اثبات اين فرضيه ها در مناطق ديگري از جهان بيانگر عدم تاثير اين دگرگوني ها بر كشور ما باشد. دكتر بهلول عليجاني اقليم شناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار ما در اين باره توضيح داد نتيجه بررسي دماي سالانه وفصلي شهر 4 تهران اصفهان تبريز و بوشهر در دوره آماري 1993 1951 تا نشان مي دهد كه دماي هوا فقط در تابستان هاي تهران روند افزايشي دارد كه احتمالا به دليل توسعه شهرنشيني است و در بقيه شهرها به جاي روند مداوم افزايش دما، الگوي نوساني مشاهده مي شود. يعني دما دربعضي سال ها افزايش و دربعضي سال ها كاهش داشته است. دكتر عليجاني افزود درطول دوره مطالعه گرم ترين و 1980دهه دهه سردترين سال ها 1970 را دربر داشته اند. وي تاكيد كرد در مجموع اگر دگرگوني آب و هوا را تغييرمداوم و تدريجي درجه حرارت تعريف كنيم، چنين حالتي درايران رخ نداده است، بلكه يك روند نوساني مشاهده شده به است اين معنا كه احتمال دارد درجهت تكميل دامنه تغييرات نوساني دهه 1990 سردتر از دهه بشود. 1980 در سال هاي اخير فرضيه دگرگوني اقليم جهان (كه به طور عمده برگرم تر شدن دماي زمين تاكيد مي كند ) مورد مجادله بسياري از كارشناسان بوده است. به طور عمده كارشناسان محيطزيست مي گويند نشانه هاي آشكاري براي اثبات دگرگوني اقليم جهان وجود دارد كه از ميان آنها به ويژه بايد ذوب يخ هاي قطبي را نام برد، اما اغلب جغرافي دانان با اين فرضيه مخالف هستند و مي گويند دلايل مستند كافي براي اثبات آن وجود ندارد.