Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750807-8334S1

Date of Document: 1996-10-28

پا به پاي مردم و ماموران سرشماري چگونه با ماموران سرشماري همكاري؟ كنيم پنهان كردن اطلاعات از سوي مردم و سهل انگاري از سوي ماموران سرشماري منجر به تهيه اطلاعات نادرست مي شود و نتايج ناگوار آن در برنامه ريزيها آشكار خواهد شد تعدادي از مردم معتقدند، اگر در پاسخ به پرسشهاي مطرح شده در سرشماري عمومي نفوس و مسكن تمام واقعيات را بگويند، ممكن است پس از پايان سرشماري دچار دردسر شوند. مثلا از وزارت... براي دريافت ماليات، از فلان سازمان براي دريافت عوارض و... به سراغ آنها بيايند. با توجه به اينكه بعضي از سازمانها و دستگاههاي دولتي نيز در همين روزها به سراغ مردم رفته و از آنان در حيطه وظايف خود پرسشهايي مي كنند، دامنه اين شبهه گسترده تر شده است. به نظر مي رسد، دست اندركاران سرشماري عمومي نفوس و مسكن در درجه اول و مديران و مسئولان ساير نهادهاي دولتي نيز در مرحله بعدي اين شبهه را از اذهان پاك كنند كه هدف از اين سرشماري استفاده كوتاه مدت براي برخي مقاصد خاص است. بايد توجه كنيم كه پنهان كردن اطلاعات از سوي مردم يا سهل انگاري از سوي ماموران سرشماري منجر به تهيه اطلاعات نادرست شده و نتايج ناخوشايند آن در برنامه ريزيهاي كلان آشكار مي شود كه هم دولت و هم ملت از آن زيان خواهند ديد. بر اساس اطلاعات دست اندركاران سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1375 درسه روز اول اجراي اين طرح ماموران سرشماري به 518 هزار و 764 خانوار مراجعه كرده اند. جمعيت اين تعداد خانوار معادل 2 ميليون هزار 465و و نفر 661 بوده است. براساس نتايج زودرس اين گزارش كه مي تواند نمونه اي از جامعه كل در باشد تهران بزرگ ظرف 3 روز سرشماري 89 هزار و 63 خانوار سرشماري شده اندكه جمعيتي معادل 347 هزار نفر بوده اند. به اين ترتيب بعد خانوار در شهرتهران بزرگ /3 8معادل نفر بوده است. در اين سه روز در استان ايلام 4850 خانوار با جمعيتي معادل 28 هزار نفر سرشماري شده اند كه نشان دهنده اين است كه بعد خانوار در اين استان برابر /5 8با درصد است كه بعد خانوار در اين استان 52 درصد بيشتر از تهران است. سرشماري عمومي نفوس و مسكن اين روزها در سراسر كشور با جديت دنبال مي شود. با مردم با هماهنگي ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن به يكي از ستادهاي فرعي در خيابان ولي عصر رفتيم. مهناز طاهري وسعيد راعي از مسئولان ستاد 302 ناحيه 3 تهران در حال جمع آوري پرسش نامه هاي رسيده و منظم كردن آنها هستند تا پس از بازبيني توسط بازبينان اقدامات بعدي انجام شود. به همراه سعيد راعي براي ديدن چگونگي كار ماموران سرشماري و نحوه همكاري مردم با آنهابه يكي از خيابانهاي اطراف مي رويم. علامتهايي كه با رنگهاي گوناگون بر در وديوار كوچه ها و خيابانها نقش بسته است توجه ما را جلب مي كند. سعيد راعي درباره اين علامتها مي گويد: ماموران سرشماري براي آنكه مسير خود را مشخص كنند و در ضمن يادشان بماند كه ساكنان كدام كوچه، خيابان يا منزل سرشماري شده اند اين علامتها را مي گذارند. به مجتمع آپارتماني شماره 6 مي رسيم و مامورسرشماري زنگ يكي از آپارتمانها را به صدا درمي آورد. خانم مولايي ساكن اين آپارتمان با گشودن در و ديدن مامور سرشماري باخوشرويي خود را آماده مي كند تا به سوالات مامور سرشماري پاسخ دهد. پس از اينكه كار مامور سرشماري تمام مي شود ازخانم مولايي مي پرسم: به نظر شما سرشماري چه فايده هايي دارد و چه تاثيري در زندگي اجتماعي و سياسي و اقتصادي كشور؟ دارد وي مي گويد: تهيه آمار از جنبه هاي مختلف زندگي افرادجامعه به دولت كمك مي كند تا از وضعيت اشتغال، بيكاري، سطح درامدها، تعداد مستاجران، تعداد منازل مسكوني و... اطلاعات دقيق تري بدست آورد و برنامه ريزي براي موارد مختلف و اقشار گوناگون جامعه را به صورت دقيق تر امكان پذير كند. خانم مولايي ادامه داد: دولت بايد بر اساس اين آمار و اطلاعات برنامه ريزيهاي لازم را انجام دهد و اگر بتواند از طريق اين سرشماري تعداد دقيق افرادكم درامد را شناسايي و برنامه ريزي براي رفع محروميت از آنها در عمل انجام دهد سرشماري اقدام بسيار خوبي است. يكي ديگر از ساكنان اين مجتمع آپارتماني نيز به جمع ما مي پيوندد و ازمامور سرشماري مي پرسد كه نوبت او كي فرا مي رسد. آمارگير در پاسخ مي گويد: حداكثر زماني كه پاسخ دهندگان براي اين كار صرف خواهند كرد 25 دقيقه است. وي معتقد است: مردم بايد با ماموران سرشماري همكاري كنند تا اطلاعات مورد نياز بدست آيد. سعيد راعي از مسئولان سرشماري مي گويد: همراهي و همكاري مردم در سومين روز از سرشماري عمومي نفوس و مسكن با ماموران سرشماري بسيار خوب بوده است. محمدرضا رادنژاد يكي ديگر از پرسش شوندگان نيز مي گويد: اطلاعاتي كه اين روزها توسط ماموران سرشماري جمع آوري مي شود بايد در برنامه ريزيهاي گوناگون اقتصادي اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد. به ويژه اگر بتوان از اين اطلاعات براي حل مشكل جوانان كه سرمايه هاي اين مرز و بوم هستند استفاده كرد اين اقدام بسيار مفيدي است. وي كه داراي درجه كارشناسي ارشد است ادامه مي دهد: بايد اقشار گوناگون جامعه را نسبت به فايده هاي سرشماري و تهيه آمارهاي گوناگون آگاه كرد و در اين صورت آنها پاسخ ها را دقيق تر مي دهند. با ماموران. مهناز طاهرزاده. با اشاره به اينكه ماموران سرشماري از ميان نيروهاي تحصيلكرده انتخاب شده اند مي گويد: هر 5 نفر آمارگيري را يك نفر سرپرست گروه همراهي و كمك مي كند و پرسش نامه ها پس از جمع آوري توسط بازبين ها مورد بررسي قرار مي گيرد و تلاش ما اين است كه ماموران سرشماري با مردم برخورد مناسبداشته باشند. يكي از ماموران سرشماري كه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته باستان شناسي است مي گويد: همكاري مردم با ما تاكنون بسيار خوب بوده است و عموما با خوشرويي به پرسشها پاسخ مي دهند. يكي ديگر از آمارگيران مي گويد: همكاري خوب مردم موجب شده تا كار با سرعت بيشتري انجام شود و با لحني آميخته از مزاح و جديت مي افزايد، اما انصافا پولي كه بابت اين كار به ما مي دهند خيلي چشمگير نيست. وي مي افزايد: باتوجه به اينكه ماموران سرشماري بايد ازاين ميزان دستمزد پول نهار را نيز خود بدهند، خوب است كه در اين باره تجديدنظر شود. /8 5تداخل ساعت صبح روز پنجشنبه در محل ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1375 در مركز آمار ايران هستيم. اعضاي گروههاي كاري 6 گانه شامل گروه استخراج، گروه نظارت، مستندسازي و ارزشيابي، گروه تبليغات و انتشارات، گروه مالي، تداركات و اداري، گروه تهيه طرح و گروه اجرايي و نقشه باسرعت و دقت مشغول كار هستند. از علي پرهيزكار دبير ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن مي پرسم، در دو روز گذشته كه سرشماري صورت پذيرفت، با دشواري ويژه اي مواجه ؟ نشده ايد دبير ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1375 پس از اندكي مكث و دودلي پاسخ مي دهد كه دشواري ويژه اي در كار سرشماري گزارش نشده است. هنگامي كه متوجه مي شود من حرفش را باور نكرده ام و اصرار ماباعث مي شود كه بگويد: متاسفانه بعضي از سازمانها و نهادهاي دولتي - باوجود اينكه از آنهاخواسته شده بود كه در روزهايي كه سرشماري عمومي درحال برگزاري است در زمينه تهيه آمار اقدامي نكنند - در روزهاي گذشته اقدام به تهيه آمار ازطريق مراجعه مستقيم به مردم كرده اند كه كار سرشماري عمومي نفوس و مسكن را اندكي با دشواري مواجه ساخته است. دبير ستاد سرشماري نشاني اين سازمانها را مي دهد ولي اصرار دارد كه در گزارش نام آنها قيد نشود. كارت شناسايي بخواهيددر جزوه اي كه تحت عنوان راهنماي مامور سرشماري توسط مركز آمار ايران چاپ شده به ماموران سرشماري توصيه اكيد شده است: پيش از شروع به مصاحبه، خود را معرفي كنيد، سلام و احوالپرسي كنيد و بگوييد كه مامور سرشماري هستيد و براي سرشماري آمده ايد و ادامه داده است: هنگام سرشماري هميشه كارت شناسايي خود را همراه داشته باشيد تا در مواقع ضروري آن را ارائه كنيد. پرهيزكار. دبير ستاد سرشماري عمومي نفوس، مسكن مي گويد: ماموران سرشماري موظف هستند كه پس از معرفي خود و در صورت درخواست پاسخ دهندگان كارت ويژه مامور سرشماري عمومي نفوس و مسكن را به مصاحبه شونده نشان دهند. مردم نيز توجه داشته باشند كه قبل از شروع به مصاحبه از ماموران سرشماري بخواهند كه كارت شناسايي خود را نشان دهند. ادامه دارد