Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750805-8192S1

Date of Document: 1996-10-26

نقش مهم آتش در چرخه زندگي و محيط زيست انواع اكوسيستم هاي كره زمين با آتش خو گرفته است در آمريكاي شمالي هنوز هم با آتش سوزي هاي كنترل شده و سوزاندن خاشاك، ضمن غني كردن خاك از آتش سوزي هاي بزرگ و نابودكننده پيشگيري مي شود از پانصد سال پيش تاكنون بشر در حال جنگ با آتش بوده و در اين مدت روشهاي متفاوتي را با بهره گيري از آتش نشانان جوان و كاميونهاي مدرن وهليكوپتر تجربه كرده است. اما به طور همزمان دانشمندان و جنگل شناسان دريافتند كه جنگ بيش از حد با آتش مي تواند به اندازه آزاد گذاشتن آن زيان آور باشد. امروزه اكثريت آنها قبول دارند كه اگر سعي كنيم آتش راكاملا از جنگل ها دور نگه داريم، شاخه هاي خشك و ديگر گياهان كه با كوچكترين جرقه اي شعله ور مي شوند، در سطح جنگل انباشته شده، به اين ترتيب، بجاي آتش سوزي هاي كنترل شده كه تنها بوته هاي كوچك را از بين مي برد، در آتش سوزي هاي طبيعي، شعله هاي مخربي بوجود خواهند آمد كه مي توانند درختان تنومند رادربرگرفته و نابود اين كنند نوع آتش بقدري سوزاننده و فراگير است كه مي تواند به نابودي كامل يك جنگل هميشه بيانجامد آنچه كه از آتش بجاي مي ماند ويرانه اي بيش نيست. گاهي اوقات آتش مي تواند شكل طبيعت را براي هميشه عوض كند، درختاني به عمر چندين قرن را سوزانده و در نتيجه گياهاني را از بين مي برد كه از خاك در مقابل بارانهاي سنگين حفاظت مي كنند. همچنانكه در آمريكاي شمالي بيشتر راجع به كارايي آتش در طبيعت مطالعه مي شود، دانشمندان سعي مي كنند بين يك عقيده عمومي كه آتش را همانند يك دشمن خطرناك مي داند و درك اينكه همين عنصر مي تواند براي طبيعت دوست مفيدي باشد، هماهنگي بوجود آورند. آتش هاي كوچك و كنترل شده مي توانند برگ بوته ها، و شاخه هاي خشك موجود در جنگل را سوزانده، بدون اينكه صدمه اي به درختان بزرگ وارد آورند. در صورتي كه از سوزاندن آنها جلوگيري به عمل آيد، طي چندين دهه همين خاشاك سطح جنگل را مي پوشانند، در حاليكه بهترين سوخت براي شروع يك آتش سوزي بزرگ هستند. وقتي هواي خشك، باد و رعد و برق همزمان در فضاي جنگل رخنه كنند، آنها را شعله ور كرده و به زودي به درختان بزرگ منتقل مي شود. اين آتش مهلك ترين نوع آن است. آتش هميشه مخرب نيست. آتش نيز همانند درياها در روي زمين يك عنصر طبيعي به شمار مي آيد. تاريخدان دانشگاه آريزونا، استفن پاين، كه در طول زندگيش بر روي آتش مطالعه كرده است معتقد است: ما موجوداتي منحصرا از آتش هستيم كه بر روي كره اي از آتش زندگي مي كنيم. سياره ما كه از سوختهاي آلي اشباع شده و جو آن پوشيده از اكسيژن بوده و سطحش در معرض رعد و برق است. همواره آماده اشتغال است. اين مهاجم زرد در طي عمر زمين به هر جايي سركشيده و شعله هاي سوزان خود را در همه جا دميده است. به همين دليل هر نوعي از اكوسيستم به همزيستي با آتش خو گرفته است. آتش مي تواند زمان تبديل مواد مرده براي تجزيه شدن به مواد مغذي را كوتاه كرده و آنها را در اختيار نسل بعدي موجوداتي قرار دهد كه خود از بين برده است. اين موضوع از اهميت بيشتري برخوردار است كه گياهان زيادي وجود دارند كه براي قرارگرفتن در چرخه حيات، مرگ و توليد مثل به آتش نياز حياتي گياهان دارند بسياري براي رشد به درجه حرارت هاي بالا تا 120 درجه يا بيشتر نيازمندند و اغلب تنهادر كنار آتش بوجود مي آيند. در بسياري از شرايط اقليمي، چمنزارها تنها به علت حضور آتش بوجود مي آيند. در آمريكاي شمالي سرخ پوستان براي نگهداري از گوزن هاي وحشي، تعقيبگاوهاي وحشي و حفظ چمنزارها از آتش استفاده مي كردند، با پيدايش جامعه صنعتي، ارتباط انسان با آتش دگرگون شد. روش تجويزآتش يكي از راههايي است كه سعي مي كند آتش را به سيستم طبيعي خودكه به طرز محسوسي متوجه غيبت آن شده ايم، برگرداند. اين همان كاري است كه سرخپوستان انجام مي دادند ولي تا دهه 1970 بيشتر مالكين آن را نمي پسنديدند. اين روش شامل آتش سوزي هاي كنترل شده كه خطر كمتري در بردارد، مي باشد. تجويز آتش بايد جزو استراتژي هاي امروزي قرار گيرد تا سلامت بلند مدت اكوسيستم مرتبط با آتش را تضمين اين كند روش نياز به مراقبت هاي جدي دارد. با همه مشكلات، آينده آتش چه خواهد؟ بود روشن است كه مردم به اين زودي زندگي مسالمت آميز خود را همانند گذشته باآتش شروع نخواهند كرد. در اين صورت چه اتفاقي خواهد؟ افتاد حال ما مي دانيم كه هميشه مقدار مناسبي از آتش، همانند ميزان مناسبي از باران و نور خورشيد براي زمين لازم است و در هر حال آرامشي را كه در طبيعت از آن بهره منديم از خشونت و جادوي اين عنصر حياتي است. با آتش مي توانيم به طبيعت كمك كنيم تا زندگي كند، همانطور كه هميشه تكرار شده است. بايد سعي كنيم دوباره ياد بگيريم تا به آتش آنقدر اعتماد كنيم كه آن را دوست خود بدانيم. Parfit Michael,Geographic National September ترجمه: كتايون زماني زاده