Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750805-8174S1

Date of Document: 1996-10-26

دقت كنيد! بيماران كليوي در بسياري از شهرها و شهرستانها، متاسفانه تجهيزات و امكانات درمان بويژه دستگاه دياليز بيماران كليوي وجود ندارد و بيماران، ناچارند به شهرهاي اطراف سفر كنند و غالبانيز جلاي وطن مي كنند و در شهرهاي ديگري كه امكان دياليز بيماران وجود دارد، ساكن مي شوند. در ميان نامه هاي فراواني كه هرروز به روزنامه خوانندگان مي رسد، ما به اين دشواري نيزاشاره دارند كه آخرين نامه از اين دست، از بيجار رسيده است كه بيماران كليوي براي دسترسي به دستگاه دياليز يا به سنندج مهاجرت كرده اند و يا به تهران آمده اند تا در نوبتهايي كه پزشكان معين مي كنند، دياليز شوند. در اين گونه مهاجرتها، معمولاهربيمار تمام داروندار خود را مي فروشد تا ساكن شهري شود كه مي تواند درمان خود را در آن شهر ادامه دهد و اين موضوع خود بسياري از دشواريهاي خانوادگي و فاميلي را نيز ممكن است پيش آورد كه قابل پيش بيني نيست. وزارت بهداشت، درمان و البته آموزش پزشكي، در اين راه تلاش گسترده اي داشته است، اين تلاش كافي نيست و به همتي همگاني و همه جانبه نيازدارد.