Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750803-8091S1

Date of Document: 1996-10-24

آشنايي با سوره هاي قرآن فتح: چهل و هشتمين سوره قرآن، كه نامش از نخستين آيه آن: انافتحنالك فتحا مبينا يعني: ماترا پيروزي بزرگي داديم گرفته شده است. نزول اين سوره در مدينه پس از جنگ حديبيه است. حجرات: چهل و نهمين سوره قرآن، كه نام آن از كلمه حجرات به معناي اطاقها در آيه 4 گرفته شده است و آن جمع حجره است. نزول اين سوره در مدينه بود. ق: پنجاهمين سوره قرآن، كه نامش از كلمه مقطعه قاف ازآيه نخستين آن گرفته شده است. نزول اين سوره در مكه بود. ذاريات: پنجاه و يكمين سوره قرآن، نامش از كلمه والذاريات به معناي سوگند به بادهاي سخت كه گرد و خاك برمي انگيزاند از نخستين آيه آن گرفته شده است. نزول اين سوره در سال چهارم بعثت در مكه بود. طور: پنجاه و دومين سوره قرآن، نامش از كلمه الطور به معناي كوه سينا از نخستين آيه آن گرفته شده است. نزول اين سوره به سال چهارم بعثت در مكه بود. نجم: پنجاه و سومين سوره قرآن، نامش از كلمه نجم به معناي ستاره پروين از نخستين آيه آن گرفته شده است. نزول اين سوره در مكه بود. قمر: پنجاه و چهارمين سوره قرآن، نامش از كلمه قمر به معناي ماه از نخستين آيه آن گرفته شده نزول است اين سوره به سال چهارم بعثت در مكه بود. رحمن: پنجاه و پنجمين سوره قرآن، نامش از كلمه الرحمن به معناي خداوند بخشاينده از نخستين آيه آن گرفته شده است. نزول اين سوره در مكه بود. واقعه: پنجاه و ششمين سوره قرآن، نامش از كلمه واقعه به معناي رستاخيز از نخستين آيه آن گرفته شده نزول است اين سوره در مكه بود. حديد: پنجاه و هفتمين سوره قرآن، كه نامش از كلمه حديدبه معناي آهن در آيه 25 آن گرفته شده است. جز كلبي كه آن را مكي مي داند ديگر مفسران آن را مدني دانسته اند. مجادله: پنجاه و هشتمين سوره قرآن، كه نامش از كلمه مجادله در آيه اول آن گرفته شده نزول است اين سوره به سال سوم هجرت در مدينه بود.