Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750729-7858S1

Date of Document: 1996-10-20

گشتي در دنياي خبرها خطر براي يلتسين، محبوبيت براي لبد مسكو: سرمقاله نويس آمريكايي روزنامه يو اس اي - تودي بركناري لبد را توسط يلتسين خطر بزرگي براي خود او خوانده است. لبد، بركناري خود را نتيجه ضديت هايش با غرب ونيز فسادداخلي روسيه و بوروكراسي وحشت انگيز آن خوانده و محبوبيت بيشتري به دست آورده است. اين روزنامه، در مقاله اساسي خودنوشته است: روسها در اين دو روزه به لبد به چشم ناپلئون خود نگاه مي كنند و اگر به هردليل انتخابات ويژه اي در روسيه برگزار شود وي برنده اكثريت آراء خواهد بود. بيماري خطرناك يلتسين ممكن است اين فرصت را به دست دهد و يااينكه ژنرالهاي ارتش روسيه تجديدانتخابات را مصرانه بخواهند. سرمقاله نويس يو اس اي - تودي در مقاله خود كه در آخرين شماره به چاپ رسيده نوشته است امسال روسها زمستان سختي خواهند داشت، زيرا بحران مواد غذايي و سوخت ادامه دارد و بر نارضائي ها خواهد افزود و در اين شرايط هنگامي كه لبد مي گويد روسيه بالقوه ثروتمند است مردم به سوي او گرايش پيدا مي كنند. يلتسين راهي جز بركناركردن لبد خودراي نداشت، ولي وجود او در خارج ازكابينه براي يلتسين خطرناكتر است. سيگار براي حقوق بگيران ممنوع! نورفولك: شهرداري شهرنورفولك ويرجينيا از شوراي اين شهر خواست تصميم آنرا مبني بر ترك اعتياد سيگار توسط همه حقوق بگيران شهرداري از جمله ماموران پليس و آتش نشاني تاييد كند. حقوق بگيران شهرداري نورفولك اين بزرگترين بندر نظامي جهان و محل استقرار ناوهاي هواپيمابر آمريكا قبلا از دود كردن سيگار سر خدمت ممنوع شده بودند و شهرداري اين شهر اينك تصميم گرفته است كه حقوق بگير سيگاري نداشته باشد. شوراي شهر در جلسه هفتگي آينده خود به اين پيشنهاد رسيدگي مي كند. شهردار، در صورت عدم تصويب پيشنهادش در شورا مي تواند در انتخابات پنج نوامبر آنرا به صورت رفراندوم به مردم شهر پيشنهاد كند و راي بگيرد. در آمريكا شهرداري هر شهر دولت محلي آن شهر به حساب مي آيد. تغيير طرز تفكر مردم وين - پيروزي حزب راستگراي افراطي - آزادي - در انتخابات اخير اتريش به تغيير طرز تفكر مردم تعبير شده است. اتريش از سال 1918 يك كشور سوسيال دمكرات شناخته مي شد. پدر و مادر جورج هايدر رهبر حزب آزادي از اعضاي حزب نازي و از پيروان هيتلر وي بودند با شعارهاي ضد مهاجرت خارجيان پيروز شده است. فيلمهاي امريكايي براي روسها . مسكو - كمپاني سازنده وسائل عكاسي كداك، در روسيه -بي دروپيكر - اولين سينماي آمريكايي را داير كرد تا براي مردم روسيه فيلمهاي آمريكايي نمايش دهد! . تاسيس اين سينماميليون 2 دلار هزينه داشته و اين كار ادامه خواهد روسيه داشت قبل از انحلال هزار 120شوروي سينما كداك داشت دركشوري ديگر، سينما ايجاد نكرده است. آمريكاييان از آغاز اين قرن، نخست، از طريق سينما و فيلمهاي سينمايي خود به نفوذ در ساير جوامع پرداخته بودند تا روش زندگاني كردن خود را به مردم ساير كشورها القاء كنند. قرنطينه ميوه ها ميامي - منطقه اي به مايل 265طول ( كيلومتر ) 420 در شبه جزيره فلوريدا، از لحاظ ميوه قرنطينه شده است زيرا در ميوه هاي فلوريدا مخصوصا پرتقال آن ويروس كانكر ديده شده است. كدو حلوايي آمريكايي نيز دچار آفت ديگري شده است كه نارس از بوته جدا مي شود و مي گندد. گسترش قمار . واشنگتن - در جريان انتخابات پنجم نوامبر آمريكا ايالت 9در اين كشور مردم بايد به پيشنهاد دولتهاي محلي به قانوني كردن قمار در ايالتهاي خودراي دهند. قانوني شدن قماردر آمريكا رو به گسترش است. سه دهه پيش در اين كشور، تنها در سه ايالت اجازه داده مي شد علنا قمار شود. افغانهاي ميهمان نواز . دوآب: روزنامه نيويورك تايمز در شماره 50581 خود صفحه سوم از قول جان برنز خبرنگار اعزامي اش به افغانستان نوشته است: با يك خبرنگار غربي ديگر امشب را دردوآب (محل تلاقي دو رودخانه ) در شمال كابل در ميان سربازان تاجيك - وفادار به احمد شاه مسعود - گذراندم. هركدام داراي يك راديو موج كوتاه جيبي همه هستند آنها سر ساعت معين راديوهاي خود را باز كردند تا اخبار راديو ايران را گوش كنند. آنها گفتند كه راديو ايران منبع خبر آنهاست. آنها به بي بي سي فارسي اعتماد ندارند، زيرا همه بدبختي هاي منطقه را زير سرانگليسي ها مي دانند. اين نظاميان بسيار ميهمان نواز هستند. آنها پتوهايشان را به ما، خبرنگاران غربي دادند و گفتند كه ميهمان نوازي -ميهمان هركس كه باشد - در خون ما آريائيهاست. دوآب در ايالت باميان قرار دارد. آنها درباره طالبان عقيده دارند كه طالبان كه پاتان و سني هستند و در اردوگاههاي سيا در پاكستان بزرگ شده اند عروسك دست پاكستان و آلت اجراي سياست آمريكا آمريكا هستند با دست مجاهدان اسلامي روسها را بيرون كرد و اينك به دست طالبان مي خواهد مجاهدان را از ميان ببرد. اين نظاميان كه بسيار فقير به نظر مي رسند مي گويند: براي ما آمريكا و روسيه تفاوت نمي كند. قرن گذشته انگليس همين بازيها را سر ما درآورد و در اين قرن روسها و آمريكائيان. آنها از ائتلاف سران شيعه (هزاره ) ازبك، (ژنرال دوستم ) و تاجيك (احمد شاه مسعود ) خرسند هستند ورشادت فدائي از نيروهاي ازبك كه در كنار تاجيكها بود گفت كه به زودي طالبان را از كابل اخراج مردم مي كنيم از آنها راضي نيستند. اگر آنها از كابل اخراج نشوند كشورهاي تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان هم در مخاطره خواهند افتاد، زيرا آنها مدعي قسمتي از اراضي اين سه كشور هستند. برنز نوشته است كه نيروهاي ائتلاف كاملا مجهز و آماده محاصره وحمله به كابل هستند آنها در بعضي نقاط به هشت كيلومتري پايتخت رسيده اند.