Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750729-7839S1

Date of Document: 1996-10-20

مشكلات مهاجرت روستائيان به شهر در كشورهاي توسعه يابنده مهاجرت مردم از روستاها به مراكز شهري در جستجوي زندگي بهتر دركشورهاي توسعه يابنده يكي از موضوعهايي است كه دراجلاس سازمان ملل در مورد شهرهازيستگاه موردبحث قرار 2 دارد. اما در اغلب موارد وضع اين مهاجران بدتراز آني مي شود كه به علاوه بودند مشكلات اجتماعي ناشي از هجوم به شهر زياد است و در اين ميان بچه ها در موقعيت اسفباري قرار دارند. آديس آبابا پايتخت اتيوپي، يكي از اين جمله شهرهاست كه دچار بحران است. به گزارش تلويزيون بي. بي. سي، آديس آبابا شهري جوان در سرزميني باستاني اين است شهر درحدود يك قرن پيش بنا شد و اگر درختان پررشد اوكاليپتوس در اين شهر كاشته نمي شد، شايد اصلا آديس آبابا دوام نمي آورد. اين گياه كه از استراليا به اتيوپي برده شد، از منابع عمده هيزم براي مستضعفان است. در طول سالها آديس آبابا رشد زيادي كرده و اكنون از اندازه خارج شده است. در ابتدا اين شهر چيزي جز يك اردوگاه نظامي نبود اما تدريجا شروع به رشد كرد، رشدي كه همچنان ادامه دارد. در سال 1935 جمعيت آن حدود يك صد هزار نفر بود; اكنون جمعيت آن حدود 5 ميليون نفر است. آثار حكومت هايله سلاسي، امپراتور معروف اتيوپي، هنوز در شهر ديده مي شود. حكومت ماركسيستي وي در دوران جنگ سرد يكي از نقاط تاريك تاريخ كشور است كه سبب بروز مناقشات داخلي و ايجاد بزرگترين ارتش در اين منطقه از آفريقا شد. اكنون جنگ تمام شده است و اتيوپي با كمك بخش خصوصي درصدد بازسازي است. آينده بسيار روشن تر است. آزاديهاي مدني زياد شده است. با اين حال، دامنه مشكلات اجتماعي در پايتخت اتيوپي گسترده است. زاغه نشينها در اين شهر حضوري غالبدارند. براساس آمار سازمان ملل، حدود سه چهارم جمعيت شهر در اين نواحي زندگي مي كنند. درخلال 5 سالي كه از پايان حكومت نظاميان مي گذرد، نوعي دمكراسي در كشور حاكم شده است، اما بهره اي براي محرومان نداشته است. بچه هايي كه در آن دوره يتيم شدند، گاه به تنهايي به زندگي ادامه در مي دهند يكي از حومه هاي آديس آبابا، گروهي از خانواده هايي زندگي مي كنند كه پس از استقلال اريتره، آن را ترك گفته، راهي جنوب يعني اتيوپي شدند. اين امر سبب فشار بيشتر بر منابع پايتخت اتيوپي شده است. درنتيجه آديس آبابا با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي به خصوص بيكاري و فروپاشي خانواده ها روبرو است. شمار كودكاني كه در خيابانهاي آديس آبابا كار وزندگي مي كنند ظرف 5 سال گذشته چند برابر شده است. بسياري از آنان تهيدست هستند. مدتها طول مي كشد تا زندگي مردم ساكن آديس آبابا بهبود يابد. پايتخت اتيوپي شايد مركز درجه يك ديپلماسي در آفريقا باشد، اما همچنان نماد فقر آفريقاست و اميدي را دردل نمي انگيزد.