Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750728-7793S1

Date of Document: 1996-10-19

كي يركه گار و اصلاح كلام مسيحي دو گونه آثار در گفتمان هاي ارشادي كي يركه گاربه چشم مي خورد: گفتمان هاي اخلاقي و گفتمان هاي مسيحي، در حالي كه در گفتمان هاي اخلاقي به طور يكدست مقولات مسيحي ناديده گرفته مي شوند، گفتمان هاي مسيحي، زندگي مذهبي را از چشم انداز ايمان مسيحي كاوش مي كنند. كي يركه گار در سلسله مقالاتي با نام لحظه اعلام كرد كه كليساي رسمي دانمارك موعظه مي كند، عملا برخلاف مذهبي است كه عيسي ( ع ) به آن عمل مي كرد نوشته: سي مارك تيلور ترجمه: مسعود عليا اشاره اصلاح گري ديني مفهومي است كه اغلب گمان مي رود در مشرق به ويژه زمين، دركشورهاي اسلامي ازسابقه و قدمت تاريخي برخوردار است درحالي كه اين موضوع درغرب نيز به گونه اي ديگر باظهور لوتريسم، كالوئيسم وپروتستانيسم در رنسانس به منظور قرائت صحيح تري ازمسيحيت، داراي سابقه مي باشد. در اين ميان كي يركه گار از آن دسته افرادي است كه دراصلاح گري انديشه مسيحي تلاش بسياري به خرج داد. حمله كي يركه گاربه كليساي دانمارك كه ازنظر وي برخلاف مذهب عيسي ( ع )عمل مي كرد و شهروندان جامعه مسيحي كه آنان را بي دين مي دانست مويدهمين امر است. براين اساس مارك. سي تيلورطي نگارش متني به ويراستاري ميرچاالياده (مذهبشناس بزرگ اروپايي ) سعي كرده، آثارانديشه كي يركه گار را از منظرسه انگاره ارتباط فهم غيرمستقيم، ساختارفرديت و نظريه مراحل وجود تبيين كند كه ازنظرتان مي گذرد: سرويس مقالات سورن كي يركه گار ( )برجسته ترين 18551813 نويسنده در تاريخ ادبيات دانمارك و يكي ازفيلسوفان عمده مذهبي در قرن نوزدهم است. تاويل بديع كي يركه گار از ساختار وپويه شناسي ( Dynamics) فرديت شخصي، اساس انتقاد راديكال وي از پروتستانيسم فرهنگي اروپا وهمتاي فلسفي آن هگل باوري ( Hegelianism) را شكل داد. انديشه هاي نوآورانه كي يركه گار در سرتاسر قرن بيستم تاثير گسترده اي برجا نهاده است. زندگي سورن ابي كي يركه گار (Kierkegaard Abye Soren)انساني با پيچيدگيهاي غيرعادي شخصيتي بود كه زندگي بيروني نسبتا بدون حادثه اي داشت. وي با داشتن ارثيه اي قابل توجه هيچ گاه نياز به دست و پا كردن حرفه اي منظم نداشت. كي يركه گار بيشترين سالهاي زندگي كوتاهش را وقف آفرينش مقدار زيادي آثار در زمينه ادبيات مذهبي و فلسفي كرد. منشاء رويدادهاي شكل دهنده زندگي كي يركه گار رابطه وي با دو فرد: پدرش - ميكاييل پدرسن كي يركه گار و نامزد موقتش رجين السن (Olsen Regine)و دو كشمكش عمومي: ماجراي كشمكش با نشريه كورساير ( Corsair) و حمله مشهور كي يركه گار به كليساي دانمارك، است. ميكاييل پدر سوداگر سن كي يركه گار، كپنهاگي موفقي بود كه به زودي براي پيگيري علايق خداشناسانه اش از كار كناره گرفت. وي فردي متين و فكور بود كه احساس عميق گناهي شخصي او را تسخير كرده بود. وي در تلاش براي كنار آمدن با ناخوشي اش عميقا به پرهيزگاري پروتستاني كه در آن زمان در دانمارك شايع بود روي آورد. ميكاييل، پسر محبوبش - سورن - را در جهت پرورش سختگيرانه و خشن مذهبي تحت كنترل خود درآورد. پيچيدگي فكري و روانشناختي رابطه اين پدر و پسر تاثيري ماندگار بر كي يركه گار بجا نهاد و مستقيما بخشي از انديشه هاي كلامي (خداشناسانه ) وي را شكل داد. رابطه شخصي ديگري كه نقش تعيين كننده در زندگي كي يركه گار داشت، نامزدي كوتاه مدت وي بارجين السن بود. در مدت زماني كوتاه پس از پيشنهاد ازدواج به رجين، كي يركه گار فورا شكافي در اين رابطه ايجاد كرد. اين بازگشت غيرمنتظرانه دو دليل آشكار داشت: نخست آنكه كي يركه گار پي به شكافي پرنشدني ميان شخصيت رنجور و درونگراي خود و رجين ظاهرا بي تجربه و معصوم برده بود. ثانيا كي يركه گار به اين باور روي آورده بود كه رسالت مذهبي اش راه بر ازدواج و زندگي خانوادگي مي بندد. بسياري از مهمترين آثار كي يركه گار بر موضوعات برخاسته از رابطه آشفته اش با رجين، متمركز شده است. دو رويداد عمومي مهم درزندگي كي يركه گار او را به جدايي تلخ كشاند. در اواخر كي يركه گار 1845سال نقدي بر يك نشريه بدنام و سفسطه گر به نام كورساير نوشت و در آن همكاري چندين روشنفكر عمده با اين نشريه رسوا را فاش كرد. نويسندگان و گردانندگان برآشفته اين نشريه با تدارك حمله اي شخصي و توهين آميز به كي يركه گار كه تمسخر عمومي را برعليه او برانگيخت، به انتقاد كي يركه گار پاسخ دادند. اين ماجرا نقطه عطف مهمي در زندگي او شد. پس از سال 1846 نوشته هاي كي يركه گار به شكل آشكارتري صبغه مسيحي به خود حمله گرفت كي يركه گار به كليساي دانمارك به روشني براين دگرگوني دلالت مي كند. كي يركه گار عقيده داشت خداونداو را براي فاش كردن رسوايي جامعه اي كه به اصول مسيحيت معتقد است اما شهروندان آن همچون افراد بي دين زندگي مي كنند، برگزيده او است درسلسله مقالاتي با نام لحظه (Moment The) اعلام كرد مسيحيتي كه كليساي رسمي دانمارك موعظه مي كند، عملا بر خلاف مذهبي است كه عيسي به آن عمل انتقادات مي كرد نافذ او از كليسا و جامعه، غضب عمومي را برانگيخت. كي يركه گار در ميان اين جدال، در يازدهم درگذشت 1885نوامبر. آثاركمتر نويسنده اي همچون كي يركه گار چنين شمار وسيعي از آثار گوناگون خلق كرده است. اغلب آثار كي يركه گاررا مي توانيم به چهار دسته اصلي تقسيم كنيم: ) 10 آثار با نام مستعار: . كي يركه گار در سالهاي 1841 تا 1850 مجموعه آثاري تحت نامهاي مستعار گوناگون منتشر كرد. اين آثار مشهورترين كتابهاي او هستند: اين يا آن ( ) 1843 تكرار ( ) 1843 ترس و لرز ( ) 1843 قطعه هاي فلسفي ( ) 1844 (مفهوم اضطراب دلهره =)( ) 1844 مراحل راه زندگي ( ) 1845 پي نوشت غيرعلمي نهايي ( ) 1846 بحران در زندگي يك هنرپيشه زن و مقالاتي ديگر درباره نمايش ( ) 1848 بيماري تا مرگ ( ) 1849 و آموزشگري در مسيحيت ( ). كي يركه گار 1850 تا آخرين صفحه هاي كتاب پي نوشت غيرعلمي نهايي، آشكارا مسئوليت نوشته هاي با نام مستعار خودرا به گردن نگرفت. ) 20 گفتمانهاي ارشادي: . كي يركه گار عادت داشت با هريك از متون با نام مستعارخود يك يا چند اثر مذهبي كه با نام خودش منتشر مي شد، همراه كند. كي يركه گار بارها از اينكه نوشته هاي با نام مستعارش مورد توجه قابل ملاحظه اي قرار مي گرفتند ولي آثار مذهبي اش تقريبا مورد غفلت واقع شكايت مي شد، مي كرد. دو گونه آثار در گفتمانهاي ارشادي به چشم مي خورد: گفتمانهاي اخلاقي و گفتمانهاي مسيحي. درحالي كه در گفتمانهاي اخلاقي به طور يكدست مقولات مسيحي ناديده گرفته مي شوند، گفتمانهاي مسيحي زندگي مذهبي را از چشم انداز ايمان مسيحي كاوش مي كنند. گفتمانهاي اخلاقي پيش از سال 1845 شايعتر هستند و گفتمانهاي مسيحي پس از آن تاريخ پرشمارترند. مهمترين گفتمانهاي مسيحي كي يركه گار از اين قرار است: آثار عاشقانه ( ) 1847 گفتمانهاي مسيحي ( ) 1848 زنبقهاي خاك و پرندگان هوا ( ) 1849 براي خودآزمايي ( ) 1851 و خودتان قضاوت كنيد ( ). 521851 ) 30 رساله هاي جدلي: .. كي يركه گاراز وقتي كه خود را همچون اصلاحگري ناگزير براي عصرحاضر يافت، جدلكاري رام نشدني باقي ماند. همچنانكه در دانمارك آن زمان رسم بود كي يركه گار ديدگاهايش درباره مسايل فكري و اجتماعي را ازطريق نشريه هاي عمومي و در جزوه هايي كه مستقيما متوجه مستمعين عام بود، ارائه مهمترين مي كرد نوشته هاي جدلي كي يركه گار در روزنامه اي با نام سرزمين پدري و انتشارات خود وي - لحظه - منتشر شد. اين نوشته ها منظري اجمالي را از تاثير مستقيم كي يركه گار بر جامعه دانمارك ارائه مي كنند. ) 40 يادداشتهاي روزانه ومقالات: . كي يركه گار در سراسرزندگي خود يادداشتهاي روزانه مفصلي نوشت و مي دانست پس ازمرگش به چاپ خواهدرسيد. يادداشتهاي روزانه كي يركه گاركه 20 جلد را شامل مي شود. گنجينه اي از اطلاعات درباره شخصيت كي يركه گار، نوشته ها و ديدگاههاي او درباره فيلسوفان و متكلمان ديگراست. دو كتاب مهم در اين گروهبندي عام جاي نمي گيرد: نخست كتاب مفهوم آيروني (طنز ) با ارجاع مستمر به سقراط ( ) 1841 كه تز كي يركه گار براي دريافت درجه فوق ليسانس است. در اين اثر، نخستين شرح انتقاد كي يركه گار از هگل و رمانتيكهاي پيشرو قرن نوزدهم ارائه مي شود. علاوه بر اين تحليلي كه از سقراط در اين كتابپرورده مي شود، اساس فهم كي يركه گار از نقش خود به عنوان يك مولف را شكل مي دهد. اين فهم در آخرين متن وي درباره: ديدگاهي درباره كار من به عنوان يك مولف آشكار مي شود (نگاشته در سال 1848 و منتشر شده پس از مرگ كي يركه گار در سال ). كي يركه گار 1859 در اين كتاب كوچك اصرار مي ورزد كه برخلاف ظواهر متضاد، نوشته هاي گوناگون وي تماميت يكپارچه اي را شكل مي دهند كه هدفي مذهبي به طور مستمر آن را هدايت مي كند. انديشه خودآگاهي كي ير كه گار از رسالت مذهبي اش، همه نوشته هاي وي را شكل مي دهد. هدف مهم كار او چيزي كمتر ازبازشناساندن دين مسيح به عالم مسيحيت نيست. كي ير كه گار با تكيه بر اين باور كه وجود بشري اصيل قطعا در مسيحيت آشكار مي شود، ايمان دارد كه كشاكش براي سرمشق قرار دادن زندگي مسيحي، دربردارنده جست و جو براي شناختن فرديت حقيقي است. نوشته هاي كي ير كه گار تلاش او را در ارائه فرصتي به افراد براي خلق جنبش دشوار ايمان به نمايش مي گذارد. مهمترين بخش راهبرد به دقت طراحي شده كي ير كه گار نويسندگي با نام مستعار و پيچيده اوست. با ملاحظه سه انگاره وابسته به هم كه همگي آثار با نام مستعار كي ير كه گار از آن سهم مي برند، اين دسته از آثار وي به بهترين شكل فهميده مي شود: انگاره ارتباط غيرمستقيم، فهم ساختار فرديت و نظريه مراحل وجود. روش ارتباط غيرمستقيم كي ير كه گار، از راه آثاري كه با نام مستعار چاپ شده اند، تلاش او را براي نشان دادن مسايل ويژه دانمارك قرن نوزدهم بازتاب مي دهد و دريافت كلي او را از سرشت حقيقت مذهبي بيان كي ير مي كند كه گار مكررا اصرار مي ورزد كه اغلب دانماركي هاي همقطار او خود را به سادگي با ادعاي اينكه مسيحي هستند، اغفال مي كنند. كليساي رسمي لوتري چنان ايمان مسيحي را اهلي كرده است كه تنشهاي روحاني اي كه مشخصه مسيحيت اوليه بود تقريبا ناپديد شده است. كي ير كه گار در اين وضعيت به كار خود همچون روش وارونه سقراطي مي نگرد. او به جاي به كارگيري ديالوگي عقلاني كه فرض مي شود حقيقت نهفته در افراد بشر را آشكار مي كند، مي كوشد با دادن فرصت به آنها براي كشف خطاهاي راههايشان، افراد را در لبه تصميم قرار دهد. هريك از آثاري كه با نام مستعار چاپ شده اند ديدگاهي خاص، كه شكل مجزايي از زندگي را بازتاب مي دهد، ارايه مي كند. كي ير كه گار اين آثار را همچون آينه هايي مي داند كه مردم مي توانند بازتاب چهره خود را در آنها ببينند. خودشناسي اي كه از اين مواجهه با متن حاصل مي شود به تصميم گيري هايي در افراد كه از رهگذر آن خود به معناي تازه اي دست مي يابد، امكان مي بخشد. ادامه دارد