Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750728-7790S1

Date of Document: 1996-10-19

ترديدها درباره اتحاد پولي اروپا جدي است گفتگو با نخست وزير سوئد تشكيل اتحاديه پولي اروپابسيار دشوار و پيچيده تجربه است، تمام عياري است كه هرگزسابقه نداشته است ما نمي خواهيم وضعيتي را كه در آمريكا وجود دارد، با آن همه شكافهاي عظيم اجتماعي، در سوئد ايجاد كنيم گوران پرسون كه از مسئوليت 1994سال وزارت امور مالي كشور سوئد را برعهده ماه 6 داشت پيش به مقام نخست وزيري اين كشور رسيد. پرسون هفته گذشته در سخنراني خود در مجمع عمومي سالانه سازمان ملل، كشورهاي عضو را به تقويت اين سازمان از طريق پرداخت بدهي هاي خود، فراخواند و همچنين پيشنهاد كرد سازمان ملل به موضوعات جديدي مانند گسترش جنايات سازمان يافته در سطح جهان بپردازد. پرسون درطول ديدار ازنيويورك، گفتگويي با هفته نامه نيوزويك در مورد نقش سوئد دراروپاي در حال تحول انجام دادكه خلاصه آن از نظرتان مي گذرد: بحث جاري در سوئد بين طرفداران دولت رفاه در همه ابعاد، هواداران رو به افزايش ايجاد زمينه هاي رقابت در جامعه به كجا انجاميده؟ است - اولا بايد به خاطر داشته باشيد كه ما به تازگي روندتقويت اعتبارات عمومي راپشت سر گذاشته ايم و اين روندبراي مردم چندان خوشايند نبود. در چارچوبحكومت رفاه، سطح سود را در همه زمينه ها كاهش داديم. از طرف ديگر مالياتها را نيز بالا برده ايم تا فشار اين برنامه ها به طور منصفانه به گروههاي مختلف وارد شود. ما تقريبا تمام اين برنامه را بدون اينكه با اعتصاب و تظاهرات مواجه شويم به انجام رسانديم، بدون اينكه مردم به خيابان بريزند و به دولت اعتراض كنند و حالا من در مورد نتايج برنامه ها مطمئن هستم. امروز تورم زير سه دهم درصد است و رشد اقتصادي شتاب گرفته است. بدهي هاي ما براي اولين بار در سالهاي اخير، رو به كاهش است. ما شاهد رشد ميزان سرمايه گذاريها هستيم به ويژه دربخش صنعت. رشد اقتصادي در كشورهايي مانند ايالات متحده با ظهوركارآفرينان جديد همراه است، كه ثروتمند شدن اين گروه را به دنبال دارد. اما اينكه گروهي ثروتمند شوند و ديگران ثروتمند نشوند، با اصول اخلاقي كه در پي برابري اجتماعي است تعارض دارد. - البته اما رشد اقتصادي بدون كارآفرينان ممكن نيست و كارآفرينان نيز بايد از انگيزه هاي لازم برخوردار باشند. من فكرنمي كنم اين يك موضوع البته جنجالي باشد شايد 5 يا 10 سال پيش اين بحث جنجال به دنبال داشت، اما امروز اين طور نيست گذشته از اين من نمي خواهم وضعيتي را كه در آمريكا وجوددارد، با آن همه شكافهاي عظيم اجتماعي، در سوئد ايجاد كنم. اگر كسي مانندبيل گيتز درسوئد وجود داشت، آيا سوئديهادچار مشكل؟ نمي شدند - در سوئد، از افرادي مثل بيل گيتز استقبال مي شود، مساله اين است كه در طول تعداد 1980دهه زيادي از كارآفرينان سودهاي كلان به دست آوردند و مردم بر اين باورند كه اين گروه پولهاي بدست آورده را در جهت رشد جامعه به كار نگرفت. من در اين مورد با مردم موافقم زيرا ناچار شدم بهاي ترميم بخش مالي را كه اين گروه به آن صدمه زده بودند، اما بپردازم با اين وجود اگر مرد يا زني فعاليت اقتصادي كوچكي را شروع كنند يا طرحي در زمينه خدمات يا توليد داشته باشند قطعا موردتوجه و حمايت دولت قرار خواهند گرفت. شما 18 ماه از اعضاي اتحاديه اروپا بوده ايد. برخي در بروكسل مي گويند سوئدي ها با عضويت كشورشان در اتحاديه اروپامخالفند. مي گويند كارهاپيچيده تر مي شود. بعضي حتي عضويت سوئد را در اتحاديه اروپا يك فاجعه مي خوانند. ارزيابي شما از عضويت سوئد در اتحاديه اروپا؟ چيست آيا سوئد در طرح پول واحد اروپا (ئي. ام. يو ) مشاركت؟ مي كند عضويت سوئد در اتحاديه اروپادر ميان راي دهندگان جنجال برانگيز اما بود اكنون باورمردم عوض شده است زيرااقتصاد كشور در حال رونق گرفتن دستمزدها است براي اولين بار طي پنج يا شش سال گذشته افزايش واقعي پيدا كرد. عضويت دراتحاديه اروپا كمك زيادي به ما كرد و ما توانستيم اعتبارات عمومي كشور را به وضعيت مطلوب برسانيم. البته انتقادهايي هم به اتحاديه وارد است. همچنين صريح بودن و طرح مسائل به صورت روشن از سنتهاي ما سوئدي هاست كه چندان باتشريفات اداري اتحاديه اروپاهمخواني ندارد اما من كاملااز آينده اتحاديه اروپا مطمئن هستم. از طرف ديگر تشكيل اتحاديه پولي اروپا، به مراتب دشوارتر است، به مراتب پيچيده تر است و در واقع تجربه تمام عياري است كه پيش از اين، هرگز سابقه نداشته است. دو سال پيش هيچ كس فكرنمي كرد سوئد حتي به ورود به اين اتحاديه بيانديشد زيرابودجه برنامه هاي عمومي ما نامتعادل بود. اما امروز همه بر اين باورند كه ما از اين نظر نسبت به كشورهايي كه هسته اصلي اين اتحاديه را تشكيل مي دهند، وضعيت بهتري داريم. اكنون به جاي اين سئوال كه آياما اجازه داريم وارد اتحاديه پولي اروپا شويم، اين پرسش مطرح است كه آيا ما مايل هستيم به عضويت اين اتحاديه درآييم يا خير. آيا مايل؟ هستيد - هنوز مطمئن نيستم زيراسئوالهايي وجود دارد كه قبل ازوارد شدن به اين اتحاديه بايدپاسخ داده شوند: بعد از اتحاد مالي، اتحاديه اروپا چه سرنوشتي پيدا خواهد؟ كرد آيا ماهيت آن تغيير؟ مي كند آيا مي شود يك سياست پولي واحد داشت و درعين حال هر كشور سياست مالي ملي خود را دنبال؟ كند شما مانند انگليسي ها حرف مي زنيد كه به اتحاد اروپا با ترديد مي نگرند. - شايد، اما اين سئوالات بايدمطرح شوند. ما نمي توانيم خاموش بمانيم و فقط بگوئيم اين حركت در درازمدت نتيجه خواهد داد. ترجمه: نيلوفر قديري