Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750728-7782S1

Date of Document: 1996-10-19

در اعتراض به مصوبه پارلمان برپا شد تظاهرات مخالفان احداث نيروگاه هسته اي در تايوان . تايپه - خبرگزاري فرانسه: به دنبال راي پارلمان تايوان در مورد احداث نيروگاه هسته اي آشوبهايي در اطراف پارلمان روي داد. به گفته شاهدان، صدها تظاهركننده با بمبهاي بنزيني پليس ضد آشوب را مورد حمله قرار دادند; پليس نيز به روي تظاهركنندگان آب مي پاشيد. در ميان تظاهركنندگان دانشجو 30 نيز ديده مي شد. تظاهركنندگان در آهني پارلمان را كندند و با پرتاب ميله هاي آهني و بمببنزيني به سوي پليس سعي كردند به محوطه پارلمان وارد شوند. حدود 400 پليس ضد شورش ازساختمانهاي دولتي حفاظت مي كردند. در داخل ساختمان پارلمان ليوسونگ فان رئيس پارلمان خبر تصويب طرح نيروگاه را اعلام كرد اما صداي او در ميان فريادهاي اعتراض مخالفان گم شد. حزب مترقي دموكراتيك عمده ترين گروه مخالف نيروگاه هسته اي است. به گزارش تلويزيون 83 تن ازنمايندگان به نفع احداث نيروگاه راي موافق دادند دو نفر رايشان ممتنع براي بود تصويب طرح 55 راي لازم بود. از آنجا كه حزب مترقي دموكراتيك و حزب جديد راست جلسه راي گيري را تحريم كرده بودند هيچ راي مخالفي به اين طرح داده نشد.