Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750726-7695S1

Date of Document: 1996-10-17

مردم: مجبوريم; دولت اقدام كند عرضه فراورده هاي غيربهداشتي پروتئيني تا كي ادامه خواهد؟ داشت يك شهروند: هر چند فراورده هاي پروتئيني عرضه شده در قصابي ها و مرغ و ماهي فروشي هاي غيرمعتبرزيان بهداشتي دارد، ولي من از ناچاري از همين مراكز خريد مي كنم همه روزه درصد زيادي از فراورده هاي پروتئيني نظير گوشت قرمز و سفيد و ماهي به صورت غيراستاندارد و غيربهداشتي در دسترس مصرف كنندگان قرار مي گيرد و اين در حالي است كه مسئولين امور بهداشتي كشور بر ضرورت رعايت موارد بهداشتي و عرضه بسته بندي شده فراورده هاي مزبور اصرار اخيرا مي ورزند يكي از مسئولين سازمان دامپزشكي گفت: فراورده هاي پروتئيني بايد به صورت بسته بندي شده عرضه شود و شهروندان نيز از بهداشتي و بسته بندي بودن فراورده هاي پروتئيني اطمينان داشته باشند. وي توصيه كرد: شهروندان فراورده هاي پروتئيني خود را از مكانهاي مجاز تهيه جهاد كنند سازندگي نيز در چند سال گذشته براي چندمين بار اعلام كرد; از اوايل سال 1375 گوشت مرغ به صورت منجمد و بسته بندي شده عرضه خواهد شد. اين بشارت و رهنمودها هنوز جامه عمل نپوشيده است.؟ چرا با وجود اينكه سازمان دامپزشكي و كارشناسان امور تغذيه و بهداشت همواره بر خريدفراورده هاي پروتئيني بسته بندي شده و بهداشتي تاكيد دارند، اما بسياري از مردم اين فراورده هارا از اماكن و مراكزي خريد مي كنند كه عمومابسته بندي نشده و غيربهداشتي است. نتيجه يك بررسي در تهران نشان مي دهد بيش ازدرصد 95 شهروندان تهراني، فراورده هاي پروتئيني مورد نياز خود را از قصابي ها و مرغ و ماهي فروش هاي عادي تهيه مي كنند و معتقدند از سراجبار اين كار را مي كنند. مجتبي پيراسته مي گويد: هرچندفراورده هاي پروتئيني عرضه شده در قصابي ها و مرغ و ماهي فروشي هاي غيرمعتبر زيان بهداشتي دارد و مصرف آنها خطرناك است، ولي من از ناچاري اين كار را مي كنم. وي در توجيه اين عمل مي گويد: اولا كه قيمت فراورده هاي پروتئيني عرضه شده در اين مغازه ها نسبت به مراكز ديگر ارزانتر است، ثانيا دسترسي و مراجعه به فروشگاههاي بزرگ كه رعايت اصول بهداشتي را مي كنند براي همه و حداقل براي من بسيار دشوار است. مريم رنجبران نيز مي گويد: اگر خريد و مصرف فراورده هاي پروتئيني غيربهداشتي و بسته بندي نشده، زيان آور و خطرناك است، پس چرا بر تعداد فروشگاههاي بهداشتي افزوده نمي شود. من هم مي دانم فراورده هاي پروتئيني بسته بندي شده از نظر بهداشتي مفيد است اما بايد قبول كرد تعداد فروشگاههايي مثل شهروند كه عرضه گوشت قرمز و سفيد در آنها به صورت بهداشتي انجام مي شود اندك است. بيژن آرزومند شهروند ديگري مي گويد: معمولاگوشت قرمز و گوشت مرغ مورد نياز خانواده ام را از قصابي و مرغ فروشي محله مان خريد مي كنم. ترجيح مي دهم كرايه ماشين براي رفت و برگشت به فروشگاههاي بزرگ كه با محل زندگي و كارم فاصله زيادي دارد، به قصابي محل بدهم و در ازاي آن گوشت بهتر بگيرم. پول خوب مي دهم و قصاب نيز گوشت خوب مي دهد، حال چرا به جاي ديگر مراجعه كنم. البته چند ماه پيش به اصرار همسرم براي خريد مرغ به فروشگاه شهروند مراجعه كردم. مرغ نداشتند و لذا مجبور شدم مجددا به همان مرغ فروشي محله مان بروم. به هر حال فكر نمي كنم مردم دوست داشته باشند، گوشت و مرغ غيربهداشتي مصرف كنند و خود را به دست خود دچار انواع بيماريها كنند. تعداد پرشماري از شهروندان مي گويند، با توجه به تاكيد دولت بر اينكه خريد و مصرف فراورده هاي پروتئيني بهداشتي و بسته بندي شده، به لحاظ بهداشتي و اقتصادي در بعد ملي وخانواده، مطلوب است، پس چرا بر تعداد مراكز و ميزان عرضه آنها افزوده؟ نمي شود . حبيب كاظمي مدير بازرگاني يك شركت بزرگ تهيه، توزيع و بسته بندي فراورده هاي پروتئيني مي گويد: در حال حاضر فقط در فروشگاههاي بزرگ فراورده هاي پروتئيني به صورت كاملا بهداشتي و بسته بندي شده عرضه مي شود كه در مجموع هنوز ميزان عرضه بهداشتي و بسته بندي شده فراورده هاي پروتئيني بسيار كم است. در مقابل فروشگاههاي بزرگ در حال حاضرواحد 6540 عرضه كننده فراورده هاي پروتئيني در سطح استان تهران فعال هستند كه علي رغم نظارت وكنترل بهداشتي اين واحدها از سوي سازمان دامپزشكي، در بخشي از آنها فراورده هاي پروتئيني بصورت غيربهداشتي و بسته بندي نشده عرضه مي شود. عرضه غيربهداشتي و بسته بندي نشده فراورده هاي پروتئيني موجب بروز بيماريها و تحميل خسارات مالي به خانواده ها و اقتصاد ملي شده است. پرويز محمدي گلرنگ - مديركل دفتر نظارت بربهداشت عمومي سازمان دامپزشكي مي گويد: در سال 1372 حدود 39 هزار و 378 نفر به بيماري تب مالت مبتلا شدند كه اين عده رسما به سازمانهاي منطقه اي بهداشت مراجعه كرده بودند. براساس قيمت هاي آن روز هزينه درمان اين عده ميليارد 13و 274 ميليون تومان شد. خوشبختانه بااجراي طرحهاي پيشگيرانه اي كه طي سالهاي اخيرانجام شده ميزان مبتلايان به بيماريها مشترك دام و انسان به شدت كاهش يافته است. طبق نتايج تحقيقات انجام شده بيش نوع 450از بيماري مشترك بين انسان و دام وجود داردكه مهمترين آنها عبارتند از سل، بروسلوز، كيست هاي مختلف هپاتيت و بسياري از بيماري انگلي. عمده ترين راههاي انتقال اين بيماريها از دام به انسان مي تواند از طريق مصرف مواد غذايي بامنشاء دامي صورت گيرد. محمدي گلرنگ به بيماري توكس پلاسموز اشاره مي كند و مي گويد: اين بيماري باعث ايجادكيست هاي انگلي بر روي گوشت شده و سفيد رنگ و بسيار ريز و غيرقابل ديد به است دليل اينكه علائم اين بيماري گوشتي براي اكثريت مردم قابل تشخيص نيست، مردم نسبت به خريد و مصرف آن اقدام مي كنند ولي از اين مساله بي خبر مي باشند كه مصرف اين گوشت آلوده در مصرف كنندگان بيماريهايي چون نارسايي در جنين در بين زنان باردار را باعث مي شود كه نتيجه آن به دنيا آمدن كودكان ناقص الخلقه مي باشد. حبيب كاظمي. مي گويد: تحقيقا افزايش آگاهي مردم و نيز بالا رفتن استانداردهاي بهداشتي و ضريب ايمني در تهيه و مصرف فراورده هاي پروتئيني به امنيت و سلامت غذايي در جامعه مي انجامد. هنوز فرهنگ رعايت مسائل بهداشتي در زمينه مصرف فراورده هاي پروتئيني به نحو مطلوب در جامعه جايگاه شايسته اي نيافته است و دانسته ها و آگاهي مردم نسبت به اهميت و نقش بهداشت و پيشگيري در حد قابل قبولي نيست. البته مردم هم مقصر نتايج نيستند اقتصادي و اجتماعي آلودگي هاي فراورده هاي پروتئيني در كشورهايي كه محدوديت دارند مي تواند بسيار وخيم باشد. بيماريها و مسموميت هاي ناشي از مصرف فراورده هاي پروتئيني غيربهداشتي و غيراستاندارد باعث افت كارايي و درامد و ازسويي افزايش هزينه درماني و پزشكي در بعد خانوار و جامعه مي شود. اين مساله حتي بر وضعيت صنعت توريسم نيز اثر مي گذارد و روشن است كه اين كاهش اعتبار عواقب اقتصادي و مالي وخيمي دربرخواهد داشت. مردم آماده اند شواهد امر نشان مي دهد فرهنگ مردم در زمينه خريد و مصرف فراورده هاي پروتئيني درحال اصلاح است و روند اين تحول نيز بسيار اميدواركننده ميزان مي باشد متقاضيان خريد فراورده هاي پروتئيني بهداشتي و بسته بندي شده درحال افزايش است. حبيب كاظمي. مي گويد: حالا مردم ذهنيت روشني نسبت به ضرورت خريد و مصرف فراورده هاي پروتئيني بهداشتي و بسته بندي شده استاندارد دارند، ولي امكانات كافي نيست. در حال حاضر مراكز و ميزان عرضه فراورده هاي پروتئيني استاندارد به نسبت موج فزاينده متقاضيان بسيار كم است. تاچندي پيش صددرصد فراورده هاي پروتئيني به صورت بسته بندي نشده و بعضا غيربهداشتي عرضه مي شد، اما با آغاز فعاليت فروشگاههاي زنجيره اي بزرگ، رويكرد وتمايل شهروندان به خريد و مصرف فراورده هاي پروتئيني استاندارد افزايش يافته و اين روند روز به روز درحال افزايش است. او مي گويد: براساس اطلاعاتي كه در دسترس است 30 سال طول كشيد تا خريد و مصرف فراورده هاي پروتئيني بهداشتي و بسته بندي شده در انگلستان به يك فرهنگ درآيد و پذيرفته شود، اماپيش بيني ما از وضعيت فعلي نشان مي دهد كه گرايش در ايران براي تهيه و مصرف فراورده هاي پروتئيني بهداشتي و بسته بندي شده بسيار شتابناك و در عين حال آهنگين است. به هرحال مردم علاقه مند به خريدفراورده هاي پروتئيني بهداشتي و بسته بندي شده اما هستند، اين فراورده ها بايد در دسترس آنان باشد. كارشناسان مي گويند، كانونها و ابزارهاي دولتي و غيردولتي بايد خيلي سريع تر به اين آمادگي و ضرورت، پاسخ مناسبدهند و لذا توسعه و گسترش مراكز عرضه كننده فراورده هاي پروتئيني به صورت بهداشتي و بسته بندي شده، ضرورتي اجتنابناپذير است. معاونت بازرگاني يك شركت بزرگ توزيع فراورده هاي پروتئيني مي گويد: توسعه وگسترش فروشگاههاي عرضه كننده فراورده هاي پروتئيني بهداشتي و بسته بندي شده استاندارد، براي ايران يك امر حياتي است و تحقق اين مهم آثار بسيار مثبت در بعد اقتصاد و بهداشت خانواده و ملي خواهد داشت. همچنين فراورده هاي پروتئيني بهداشتي و بسته بندي شده، بايد به ميزان كافي وجود داشته باشد. به عبارتي فراورده هاي پروتئيني بهداشتي در قدم اول بايد به ميزان نياز وجود داشته باشد تا مصرف كنندگان به مساله بهداشت اين فراورده ها توجه كنند. امروزه كفه عرضه اين فراورده ها با كفه تقاضا برابر نيست و لذا توجه به مسائل بهداشتي فراورده هاي پروتئيني در مراتب بعدي قرار مي گيرند. آينده موضوع عرضه بهداشتي فراورده هاي پروتئيني از آنجا داراي اهميت و حساسيت است كه ارتباط مستقيم و مشخص با سلامت جان ميليونها انسان دارد و كوچكترين تخلف و غفلتي در اين راستا امكان سلامت ميليونها انسان را تهديد مي كند. با پيچيده تر شدن روز به روزجوامع انساني و ايجاد شهرهاي بزرگ ساكنان اين شهرها نمي توانند كليه امور بهداشتي مواد غذايي بويژه فراورده هاي پروتئيني را شخصا نظارت و كنترل كنند. از اين رو وجود يك نظام كنترل كننده و ناظر كه كارامد و موثر باشد در اين باره مي تواند كمك فراواني به بهبود كيفي فراورده هاي پروتئيني منجر شود. اين امر مي تواند علاوه بر كمك به ارتقاء وضع تغذيه و سلامت جامعه، به بهبود كيفيت توليد صنايع غذايي نيز منجر شود. مديركل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي سازمان دامپزشكي مي گويد: درحال حاضر نحوه توزيع و عرضه گوشت در تهران به دليل كمبود امكانات اعم از پرسنلي، تجهيزات و وسايل حمل ونقل به طور كامل و صددرصد بهداشتي عرضه از نمي شود زمان انجام عمليات اجرايي در جهت كنترل و نظارت بهداشتي فراورده هاي دامي توسط سازمان دامپزشكي كنترل بهداشتي فراورده ها روندي رو به رشد داشته است. تلاش مي شود با اعمال تمهيداتي تا حد ممكن عرضه فراورده هاي دامي به صورت كاملا بهداشتي باشد، ضمن اينكه با برنامه ريزيهايي كه در حال انجام است در يكي دو سال آينده تمام محصولات و فراورده هاي دامي به صورت كاملا بهداشتي و نظارت شده عرضه خواهد شد. طبق برنامه هاي پيش بيني شده كشتارگاهها گوشت را به صورت آماده طبخ ارائه خواهند كرد. تمام محلهاي عرضه، مجهز به يخچال وامكانات مناسب جهت نگهداري فراورده هاي پروتئيني خواهند شد و در جهت عرضه گوشت قرمز و سفيد به صورت بسته بندي و بهداشتي كه طي يك سال گذشته با شتاب و سرعت بيشتري درحال انجام است، در يكي دو سال آينده فقط عرضه گوشت به صورت بسته بندي خواهيم داشت. تاكنون ده فقره پروانه بسته بندي به ظرفيت 18825 تن گوشت قرمز تن 7050و گوشت سفيد و 1350 تن ماهي ميگو و 2500 تن گوشت چرخ كرده صادر شده است.