Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750725-7596S1

Date of Document: 1996-10-16

روش آموز بجاي دانش آموز چند توصيه براي تغيير دادن باورهاي كودكان نسبت به علم در حال حاضر، در برخي كشورهاي توسعه يافته، دانش آموز، نه فقط فراگيرنده دانش، بلكه فراگيرنده راه دست يابي به دانش نيز است. بنابراين، به جاي واژه دانش آموز مي توان واژه روش آموز را به فراگيرندگان اطلاق كرد اگر ضرورت كسب دانش و فرايند بدست آوردن اطلاعات براي حل مسايل دروني شود، به ميزان بسيار زيادي از افت كمي و كيفي تحصيلات پيشگيري خواهد شد كارل راجرز مي گويد: انسان فرهيخته كسي است كه راه فراگيري را ياد گرفته باشد. فرهيخته كسي است كه ايجاد تغيير و تحول و نحوه سازگار شدن را ياد بگيرد. همچنين، تاكيد بر اين است كه انسانها بر فرايند ياد گرفتن بيش از اندوختن مقدار معتنابهي از دانش اهتمام ورزند. باورها براساس يك سلسله رخ دادهايي كه نسبت به كودك بيروني هستند، شكل مي گيرد. اگرچه، شكل يابي باورها در بزرگسالان از سوي ديگر نيز انجام مي پذيرد. رخ دادهايي كه نسبت به فراگيرنده - كودك - بيروني اند، نحوه انديشيدن والدين و ديگر اعضاي خانواده، مدرسه، راديو و تلويزيون و مطبوعات است. رخ دادهاي مورد نظر حوزه اي را تشكيل مي دهند كه شخص را به صورت مثلثي از جوانب متعدد تحت تاثير قرار مي دهند. (نمودار) 1 باورهايي كه در كودكي كسب مي شوند، در بزرگسالي نيزمورد توجه قرار مي گيرند. در بيشتر جوامع فقط به كسب و نگهداري يافته هاي علمي تاكيد مي شود. كودكاني كه در اينگونه جوامع آموزش مي بينند به محفوظات خود بيش از پيش اهميت مي دهند. نتيجه چنين آموزشي فقط انتقال مقدار اندك يا مقدار معتنابهي از دانش است. بنابراين، درجوامعي از اين نوع، كمتر مسايل خلاقيتي و تفكر واگرا داراي اهميت است. به هر روي، شماري از كشورها نيز هستند كه به روش آموزي تاكيد مي ورزند. در اينگونه معنا كشورها، و مفهوم دانش آموز تغيير مي يابد. دانش آموز نه فقط فراگيرنده دانش، بلكه فراگيرنده روش و راه دست يابي به دانش نيز است. بنابراين، به جاي واژه دانش آموز مي توان در عصر حاضر واژه روش آموز را به فراگيرندگان اطلاق كرد. روي هم رفته، لازم است باورهاي كودكان در پايه ها و دوره هاي متعدد تحصيلي نسبت به مسايل ويژه حيات فردي و اجتماعي تحول يابد. در مقاله حاضر، شانزده توصيه، براي ايجاد تغيير در باورهاي فراگيرندگان كم سن و سال نسبت به كسب علم و دانش به شرح زير عرضه مي گردد: - 1 كمك كنيد تا كودكان باورهاي خود را بشناسند و آنها را به معلمان همسالان و... بنمايانند. - 2 كمك كنيد كودكان ايده هاي خود و ديگران را براي حل مسئله اي يا گشودن فرصتي بكار ببرند. ياري همچنين، كنيد، ميزان سودمندي باور خود را بسنجيد. - 3 ياري كنيد تا كودكان به صورت انتقادي درباره چگونگي استفاده از باورها و سنجش آنها نظر دهند و بهترين راه انجام دادن امور ياد شده را بيابند. - 4 نپنداريد كه باورهاي كودكان در زمينه اي خاص منسوخ و ناكارامدند. - 5 از ارائه باورهاي از پيش ساخته و در نظر آوردن مدت زمان اندك براي تفكر و سنجش باورها بپرهيزيد. - 6 انتظار نداشته باشيد كه كودكان سودمندي گسترده باورهاي ارائه شده را بپذيرند. - 7 برخي باورهاي كودكان را بدون آنكه ريشه يابي كنيد تا دليل آن را بدانيد، بپذيريد. - 8 فرصتهايي را براي كودكان تدارك ببينيد تا بتوانند مسايل و رخ دادهايي رامورد بررسي قرار دهند. - 9 كودكان را براي انجام دادن تكاليف معيني ترغيب كنيد. - 10 كودكان را تشويق كنيد تا از راه حلهاي متعددي براي حل مسايل استفاده كنند. - 11 واقعيتها را به نحوي به كودكان عرضه كنيد كه آنها را آخرين پاسخ به سوالهايشان نيابند. - 12 كمك كنيد كودكان افكار و انديشه هاي خود را با همسالان خود در ميان بگذارند. - 13 از كودكان بخواهيد نحوه انديشيدن خود را براي حل مسئله معيني تشريح كنند. براي مثال، توضيح دهند كه چه عاملي سبب شد تا بتوانند پيش بيني كنند و پيش بيني انجام شده را مورد سنجش قرار دهند. - 14 باورها نگرشها و توضيحات كودكان را نسبت به امر ويژه اي بپذيريد. - 15 از نتيجه گرايي مفرط در كارهاي علمي كودكان احتراز كنيد. تجربه و از نوتجربه كردن براي كودكان دلپذير است، پس آنان مي توانند در صورت دست نيافتن به نتيجه اي، راه رفته را از نو رهسپاري كنند. - 16 تلاش كنيد به كودكان اهميت استفاده از ابزارهاي حل مسايل را بياموزيد. در سطح جهاني، نظامهاي آموزشي متعددي - كشورهاي گروه شمال و جنوب - به فعاليت مي پردازند. تعدادي موفق و مقداري ناموفق اند، زيرا راز و رمز جلب فراگيرندگان به تحصيل را نمي دانند. لازم است، به اين نكته اشاره كرد كه نظامهاي آموزشي كه خود را موفق مي پندارند، غافل هستند كه فقط گذر فراگيرنده از پايه اي به پايه اي ديگر پيروزي محسوب نمي شود. نبود توانايي فراگيرندگان كشورهاي جنوب و شمال براي حل بسياري از مسايل زندگي فردي و اجتماعي نشانگر شكست آموزشي نظامهاي آموزشي و نظام فراگيري فراگيرندگان است. نكته اساسي بسيار مهمي كه بايد متوليان امورآموزشي - در سطح كلان و خرد در نظر آورند، ايجادتغيير در باورها و نگرشهاي فراگيرندگان نسبت به تحصيل و كسب علم است. اگر ضرورت كسب دانش وفرايند به دست آوردن اطلاعات براي حل مسايل دروني شود، به ميزان بسيار زيادي از افت كمي و كيفي تحصيلات پيش گيري خواهد شد. دست يابي به اين امر مهم، مستلزم آموزش نيروهاي فعال در حوزه فعاليتهاي آموزشي، اعم از معلمان مديران، و ساير عوامل است. تصور بر اين است كه رسيدن به هدف حاضر دشوار نيست، زيرا راهبردهاي متعددي براي كاميابي در اين راه وجود دارد. م. آقازاده منابع: Learning and Teaching ().w, Hazlen -.Press College Teachers: York New, Science Primary :Ohio, Columbus, eighties For Learning to Freedom (). C ,Rogers -.Mezill Charles