Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750723-7470S1

Date of Document: 1996-10-14

قانون بحث انگيز نظام وظيفه 1913 28 مه در حالي كه بحران سياسي و اعتصاب همگاني دربلژيك ابعاد نگران كننده اي گرفته است، قانوني كه به تازگي به تصويب پارلمان رسيد، تنش را فزوني مي بخشد. براساس اين قانون همه فرزندان ذكور خانواده ها بايد به خدمت نظام وظيفه بروند، در حالي كه قانون قبلي يك پسر از هر خانواده را مشمول خدمت قرار مي داد. دولت قصد دارد نفرات ارتش را از هزار 180 به 340 هزار افزايش دهد و در نتيجه عده سربازگيري در سال به جاي 19 هزار نفر 33 هزار نفر خواهد بود. سوسياليستها با اين تحول مخالفند و در گروههاي ميانه رو نيز از بودجه سنگيني كه افزايش سربازان بر دولت تحميل خواهد كرد، ابراز نگراني مي شود. با وجود اين قانون جديد به تصويب پارلمان رسيده و ناگزير بايد اجرا شود.