Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750723-7455S1

Date of Document: 1996-10-14

براي تهران نقشه كشيده اند راز گنج 32 ساله براي تهيه نقشه پوششي شهرتهران كار عكسبرداري به پايان رسيده و80 درصد كار تبديل آنها نيز انجام شده است در حال حاضر نقشه شهر تهران كه كليه طرحهاي تفصيلي را نشان مي دهد در تمام مناطق شهرداري تهران قابل خريداري است و به انحصار اطلاعات آن پايان داده شده است سيستم اطلاعات به جغرافيايي شهري، منزله يكي از ابزارهاي كليدي مديريت تبادل و پردازش اطلاعات شهري از چنان اهميت ويژه اي در سازمان اداره كننده هر شهر، به ويژه كلان شهرهابرخوردار شده است كه به درستي مي توان آن را قلب و مركز شبكه زيرساختهاي شهري دانست. شهرداري تهران با درك اين ضرورت و همچنين آگاهي از اينكه اطلاعات مربوط به برنامه هاي شهري بايد به سهولت و با سرعت در دسترس شهروندان قرار گيرداقدام به تاسيس مركز اطلاعات جغرافيايي شهر تهران كرده است. اين مركز كه به منظور تدوين وانتشار فرهنگ سيستم اطلاعات جغرافيايي تاسيس شده است اقدامات متعددي را در عرصه هاي مختلف جمع آوري، تدوين و كامپيوتري كردن اطلاعات انجام داده است. تهيه نقشه پوششي شهر تهران - پس از 32 سال كه از تهيه آن مي گذرد - يكي از اقداماتي است كه اين مركز درصدد اجراي آن است. گزارش حاضر به صورت گذرا برخي كاركردهاي اين مركز را به تصوير كشيده است. مي گفت: با هزار دردسر كارخوبي كارگير آوردم و پول خريد يك خانه كوچك را فراهم خانه كرده ام، مناسبي هم پيدا امانگران كرده ام، هستم. از مرد جوان علت نگراني اش را مي پرسم. مي گويد: من كه زياد سر درنمي آورم اما آنها تجربه خريد خانه را دارند به من سفارش كرده اند كه قبل از عقد قرارداد براي خريد پرس و جو كنم كه محل خانه در طرحهاي گوناگون شهري قرار نداشته باشد. صاحب بنگاه معاملاتي ملكي همانطور كه به صحبتهاي ما گوش مي كرد تلاش داشت تا از گاوصندوق سالخورده خود كاغذ تا شده و رنگ و رو رفته اي را از ميان انبوه كاغذهابيرون بياورد و سرانجام موفق شد. عينكش را از جيب كت خودبيرون آورد و چشمانش را تيزتر كرد و آنگاه، انگار كه محل دفن يك گنج بزرگ را در داخل نقشه مي جويد با دقت زواياي گوناگون آن را بررسي كرد با هوشياري تمام كوچكترين حركت مرا زيرنظر داشت تا سر از نقشه در نياورم و همينطور هم شد. پس از مكثي طولاني گفت: ان شاءالله كه خانه شما در طرح نمي افتد... نقشه را با وسواس زياد و از همان محل هايي كه تا خورده بود جمع كرد و داخل گاوصندوق گذاشت... سال 32 پيش نقشه كشيدندفعاليتهاي نوسازي و بهسازي درشهرهاي ايران عمدتا از سال شروع 1310 شد و تا سال 1320 ادامه يافت. با كشيده شدن دامنه جنگ دوم جهاني به ايران و اشغال آن توسط متفقين متوقف و يا به كندي و ركود شديد گرائيد. طي 25 سال از 1320 تا 1345 با وجود گسترش شهرها و ازدياد جمعيت شهرنشين كه رشدي حدود 150 درصد را تجربه كيفيت كرد، گسترش شهرها با كمترين نظارت و كنترل مواجه بود. تفكيك و قطعه بندي زمين هاي شهري و منظور كردن گذربندي جديد و ارتباط آنها با گذربنديهاي موجود، تعيين كيفيت استفاده اززمين، نوع ساختمان، تعداد طبقات، و... عموما به ميل مالكان انجام مي شد و شهرداريهامكلف بودند به ميل مالك پروانه ساختمان صادركنند. مهندس سيدمحمدمهدي معيني مجري طرح سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) شهر تهران و طرح تهيه نقشه پوششي شهر تهران مي گويد: اداره شهري مثل تهران نياز به ابزارها و امكانات خاصي دارد كه داشتن نقشه يكي از ضروري ترين آنهاست. وي مي گويد: در حال حاضر نقشه اي كه در تهران توسط اقشارمختلف - كه هركدام به شكلي بامسايل شهري سر و كار دارند - به كار مي رود، متعلق به سال 1343 است. اين نقشه به علت قديمي بودن فاقد بسياري از اطلاعات موردنياز است و لزوم تجديد نظر در آن از سوي كارشناسان، دست اندركاران و متخصصان رشته هاي گوناگوني كه با مسايل و برنامه ريزي شهري درگير هستند مورد تاكيد قرار گرفته است. نقشه گنج بر روي نقشه اي كه 32 سال پيش از شهر تهران برداشته طرحها شده، و مصوباتي انجام شد كه تعداد كمي از مردم از اين طرحها آگاهي پيدا كردند. اين نقشه و طرحهاي انجام شده بر روي آن واقعا يك گنج است. سيدمحمد مهدي معيني مي گويد: نقشه تهيه شده ازتهران در سال 1343 تاكنون بيشترين كاربرد را در مسايل برنامه ريزي شهري داشته است و اگرچه حجم اطلاعات مندرج درآن باتوجه به شرايط حاضر حجم زيادي نيست، اما آن دسته ازكساني كه به نقشه دسترسي داشتند از خيلي مسائل برنامه ريزي شهري آگاهي پيدا كردند... وي مي افزايد: در اين نقشه، طرحهاي عمده شهري وبه ويژه كاربردي اراضي مشخص شده بود و به همين دليل به عنوان يك منبع اطلاعاتي قوي مي توانست براي آگاهان درآمدزا باشد... آن دسته از كساني كه به اين نقشه هاي طرح تفصيلي دسترسي داشتند مي دانستند كه طرحهاي شهرسازي در شهر تهران در كدام مناطق انجام خواهد شد و باآگاهي از اين موضوع خريداراضي كه با اجراي اين طرحهابر قيمت آنها افزوده مي شد و ياكاهش قيمت پيدا مي كرد را در دستور كار قرار مي دادند. نقشه گنج آشكار شدنقشه هاي طرحهاي تفصيلي شهرتهران يكي از ارزشمندترين سرمايه هاي شهرداري تهران محسوب مي شوند زيرا كه برنامه ريزي و اجراي طرحهاي شهري بدون استفاده اطلاعات دقيق اين نقشه ها ممكن نيست و به همين دليل نگهداري و به روز كردن آنها امري مسلم و اجتنابناپذير شمرده مي شود. مهندس معيني مي گويد: در آغاز سال 1371 به كمك دبيرخانه كميسيون ماده 5 شهرداري تهران واحد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مركز GIS با استفاده از ابزار كامپيوتري، طرح مكانيزاسيون طرحهاي تفصيلي را آغاز كرد تا اين سرمايه پرارزش را مرمت كرده و دقت و وضوح اوليه آن را باز گرداند. پس از گذشت 3 سال تلاش بي وقفه در زمينه و رقومي سازي بيش از 350 ثبت نقشه مجموعه نفيسي از باارزشترين اطلاعات كالبدي شهر تهران تهيه شده است كه سالهاي مديدي است مورداستفاده برنامه ريزان و مجريان برنامه هاي شهري است. وي مي گويد: در حال حاضر نقشه شهر تهران كه كليه طرحهاي تفصيلي در آن وجود دارد در تمام مناطق شهرداري تهران قابل فروش است. به اين ترتيب به انحصار اين اطلاعات دردست تعداد كمي افراد كه عموما صاحبان بنگاههاي معاملاتي بودند پايان داده شد. مهندس معيني مي افزايد: براي استفاده از اين جزئيات مربوطبه اين مصوبات 7 جلد كتابراهنما چاپ شده است كه مي تواند در تفهيم و درك بيشتر از اطلاعات بسيار مفيد باشد. علاوه بر اين با ياري مسئولان و كارشناسان دبيرخانه كميسيون ماده 5 و اداره كل برنامه ريزي و طرحهاي شهرسازي، موفق شده ايم صد درصد اين نقشه ها را با دقت و كنترل موشكافانه به صورت رقومي درآورده و جايگزين نقشه هاي خطي قديمي كنيم. در حال حاضر كليه نقشه هاي مربوط به كليه مناطق تهران با استفاده از سيستم بازيابي نقشه اي در واحدهاي شهرسازي و معماري مناطق ياد شده نصب شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. با استفاده از اطلاعات اخذ شده از ماهواره اسپات در حال حاضر عكس نقشه هاي /1 25000ديجيتال همراه بابانك اطلاعات به دست آمده از اين نقشه ها به تاريخ تيرماه 1375 در حال حاضر در مركز تهيه و مي تواند در اختيار استفاده كنندگان قرار گيرد. استفاده از تكنولوژي پردازش اطلاعات ماهواره اي در حال حاضر در اين مركز جهت تهيه عكس نقشه بهنگام شهر تهران در هر زمان با اخذ اطلاعات جديد فراهم آمده است. نقشه جديد تهران نظر به اين كه اجراي طرحهاي پايه اي به خصوص براي شهري به وسعت شهر تهران بدون داشتن نقشه هاي جامع بستگي به نقشه هاي به روز با مقياس مناسب دارد و باتوجه به اين كه آخرين نقشه پوششي پايه شهر تهران متعلق به 30 سال قبل مي باشد و شهرداري تهران به عنوان يكي از كاربران عمده نقشه بهنگام، نيازمندبود. لذا شهرداري تهران تصميم به تهيه نقشه پوششي براي تهران گرفت، براي اين كه اين نقشه هابيشترين نيازهاي شهر تهران راجوابگو باشند براي آنها مقياس /1 2000 انتخاب شد. به گفته مهندس سيدمهدي معيني براي اجراي طرح جامع تهيه نقشه هاي پوششي شهر تهران بايد اقدامات متعددي انجام شود كه اولين كار در اين باره تهيه عكسهاي هوائي است. وي مي گويد: كار عكس برداري هوائي از شهر تهران در محدوده اي به مساحت 3000 كيلومتر مربع در فروردين ماه 1374 به پايان رسيد. باتوجه به نياز مبرم شهرداري به نقشه هاي مبنايي مقرر گرديد تهيه نقشه تهران بزرگ در دو مرحله به انجام رسد كه مرحله اول آن شامل كيلومتر 800 مربع حريم شهري و مرحله دوم 2200 كيلومتر مربع محدوده تهران بزرگ انجام پذيرد. طبق زمانبندي انجام شده مرحله اول پروژه ظرف مدت دو سال و نيم به پايان خواهد رسيد. باتوجه به اين كه اين نقشه ها به صورت رقومي مي توان دقتي /1 1000تا را از آنهاانتظار داشت. اين نوع نقشه ها داراي وجوه تمايزي نسبت به /1 2000نقشه هاي سال 1343 مي باشند كه عبارتند از: - در اين نقشه ها حدود املاك به تفكيك به روي نقشه ها مشخص مي شوند. - قابليت ساخت مدل سه بعدي ساختمان هاي شهر، كه مشخص كننده ارتفاع تمامي ساختمانها بوده، قابل ثبت و ذخيره در محيط كامپيوتر مي باشد. البته تهيه نقشه ها به صورت رقومي داراي مزاياي زير است. - قابليت تغيير مقياس به سادگي. - قابليت استفاده در يك سيستم اطلاعات جغرافيايي. - محفوظ بودن از عوامل فرسايشي مخرب كه نقشه هاي خطي را تهديد مي كند. - به روزنگه داشتن بسيار آسان تر اين نقشه ها نسبت به نقشه هاي خطي. - امكان ارائه اطلاعات باتوجه به وجود لايه هاي مختلف در اين نوع نقشه ها - استفاده آسان جهت تغيير.