Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750721-7302S1

Date of Document: 1996-10-12

گزارش قرن - 1900 2000 شاه يونان در گشت شبانه، ترورشد ژرژ اول پادشاه يونان به همراه همسرش الگا 1913 18 مارس ژرژ اول پادشاه يونان تا چند ماه ديگر پنجاهمين سال سلطنت خود را جشن مي گرفت، اما او پيش از برگزاري اين مراسم ديده از جهان فروبست و درواقع جان بر سر عادت گشت شبانه اش گذاشت. ماجرا درسالونيك بندرشمالي يونان اتفاق افتاد. پادشاه به تنهايي در يك پارك خلوت قدم مي زد كه مردي به او نزديك شد وگلوله اي به سويش شليك كرد. تير به شقيقه شاه خورد و دردم جان سپرد. ژرژ پنجم از تشريفات درباري بيزار بود و بنابه عادت، اكثر شبها براي گشت و پياده روي، تنهامدتي در خيابانها ياپاركهاي عمومي قدم مي زدو به محافظان خود تاكيدكرده بود كه در اين گشتها او را همراهي نكنند. عامل ترور دستگير شده است والكساندر شيناس نام دارد، اما در بازجويي علتي براي عمل خود ذكر نكرده و پليس از سخنان نامربوط و حركات غيرعادي او حدس مي زند كه يك بيمار رواني باشد. جانشين پادشاه مقتول كنستانتين پسر ارشدش خواهد بود كه 45 سال دارد و همسرش سوفي خواهرويلهلم دوم، امپراتور آلمان است. يادواره سيصدمين سال سلطنت رومانف ها مراسم صاحبمنصبان دربار تزار روس پترزبورگ 1913 3 مارس در روسيه مراسمي به مناسبت سيصدمين سال آغاز سلطنت سلسله رومانف برگزار شد. وجه تسميه اين خانواده يكي از نياكان آنها بود كه رمان نام داشت. آنهاكه ازبويارهاي يعني روسي، از طبقه نجبا در بودند، قرن چهاردهم از ليتواني به حوالي مسكو مهاجرت كردند و در سال 1547 يكي از دختران اين خاندان به نام آناستازيا به همسري ايوان چهارم، تزار روسيه (معروف به ايوان مخوف ) درآمد. به دنبال مرگ اين تزاردوران پرآشوبي در در روسيه سال 1613 يك ميخائيل مجمع ملي رومانف نوه 16 ساله ايوان چهارم و آناستازيا را به عنوان تزار برگزيد كه سرسلسله اين دودمان به شمار مي رودو اعقاب او تاكنون سه قرن است كه بر امپراتوري روسيه فرمان مي رانند و ازميان آنها پطركبير و كاترين اول و دوم در توسعه روسيه و پيشرفتهاي صنعتي آن سهم موثري داشتند. نيكلاي دوم تزار كنوني روسيه كه اكنون 45 سال دارد از آغاز اين قرن تحت فشار است كه به نوعي حكومت مشروطه تن دهد ودر پي شكست از ژاپن در خاور دور و آشوبهاي سال 1905 معروف به يكشنبه سرخ تاحدود زيادي اقتدار و محبوبيت خود را از دست داده و تدابيرش براي اعاده نظم و آرامش به روسيه تاكنون نتايج موثري نداشته است. ميانگين طول عمر در كشورهاي اروپا مارس 1913 برپايه آماري كه به تازگي تهيه و منتشر شده ميانگين است، طول عمر در كشورهاي مختلف اروپايي به شرح زير است: سوئد و نروژسال 50 و دو ماه دانمارك سال 48 و دوماه ايرلندسال 48 و يك ماه انگلستان سال 45 و پنج ماه بلژيك سال 44 ماه 11و سويس سال 44 و 4 ماه هلندسال 44 روسيه سال 43 و 7 ماه فرانسه سال 43 و 6 ماه ايتالياسال 39 و 10 ماه پروس سال 39 و 4 ماه پرتغال و روماني سال 36 يونان و اتريش سال 35 اسپانياسال 32 و 4 ماه كابينه جديد در فرانسه مارس 22 لويي بارتو از رهبران بانفوذ جناح راست پارلمان مامور تشكيل كابينه جديد با شد اين كه چپگرايان در مجلس نمايندگان اكثريت دارند، اما پوانكاره رئيس جمهوري به گروههاي راست بيشتر ميدان مي دهد. نخست وزير جديد فرانسه قبلا وكيل دادگستري بوده ومدتي نيز به عنوان وزيردر كابينه هاي گوناگون شركت داشته است. اكثر وزيران تازه كابينه او راستگرايان هستند. درياها در تسخير غولها كشتي مسافري امپراتور درنخستين سفر خود 1913 21 آوريل با پيشرفتهاي اخير درتكنيك كشتي سازي و تجهيزكشتيها به موتورهاي پرقدرت، مرتبا برظرفيت و سرعت آنها افزوده مي شود و غولهاي شناور يكي پس از ديگري براي تسخير درياها و اقيانوسها به راه مي يافتند. هنوز مدت كوتاهي از فاجعه غرق تيتانيك بزرگترين كشتي مسافري جهان نگذشته كه اكنون آلمانها دو غول عظيم روانه درياها كرده اند. يكي از آنهاواترلن است كه سه هفته پيش به آب افكنده شد. به درازاي 227 متر و عرض 30 متر با 54 هزار و 282 تن ظرفيت يعني 8 هزار تن بيش از تيتانيك غرق شده. قدرت اين غولها 61 هزار اسب و سرعتش 23 گره دريايي است كه دو گره بيشتر از تيتانيك است. دومين غول دريايي آلمان موسوم به امپراتور هزار 52با تن ظرفيت و 62 هزاراسب قدرت كه مثل تيتانيك براي رفت و آمد ميان اروپاو آمريكا در اقيانوس اطلس در نظر گرفته شده و اتفاقا براي آن هم در اولين مرحله به آب افكنده در مصب رودخانه الب در درياي شمال حادثه غيرمنتظره اي پيش آمده است. البته اين يك مشكل فني است، اما دو روز طول كشيد تا كارشناسان موفق شدند عيب آن را رفع كنند. باوجود اين حادثه مزبور و خاطره ناگوار غرق تيتانيك، پولداران را براي سفر باامپراتور از اروپا به آمريكا دچار ترديد كرده است. آلمانها در سالهاي علاوه اخير، بر ساخت ناوگان تجاري در ساخت كشتيهاي جنگي نيزتلاش فراوان نشان مي دهند و افزايش قدرت دريايي نگراني رايش، شديد انگلستان را برانگيخته است. اعتصاب همگاني در بلژيك، يكي از رهبران خود را از دست داد آوريل 1913 در حالي كه از چهار روز پيش طبق اعلام قبلي اعتصاب همگاني در بلژيك آغاز شده است، اعلام مرگ ناگهاني پل ژانسن يكي از پيشگامان و گردانندگان اين اعتصاب، موجي از تاثر و اندوه در ميان اعقابكنندگان پديد آورده است. اعتصاب همگاني در بلژيك براي اعتراض به قانون انتخابات كنوني و طرفداري از قانون جديدي است كه به همه مردم در آن حقوق برابر داده شود وپل ژانسن يكي از پيشگامان طرح و تدوين قانون جديد بود.