Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750719-7269S1

Date of Document: 1996-10-10

رهبر معظم انقلاب: وحدت مسلمانان اصل اساسي در اسلام است . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاباسلامي صبح ديروز درديدار هزاران تن از اقشارمختلف مردم باايشان در سخناني حمايت آمريكا ازجنايات اخيررژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم وبيدفاع فلسطين را به شدت محكوم كردند و ضرورت وحدت وهماهنگي ميان دولتها وملتهاي مسلمان را براي ايجاد يك حركت واحدوسرتاسري عليه آمريكاواسرائيل موردتاكيد قراردادند. مقام معظم رهبري دراين ديدار كه باشعارهاي مرگ براسرائيل ديداركنندگان توام بود، به طرحها وتلاشهاي بي ثمر آمريكا براي فراموش شدن مسئله فلسطين درافكار عمومي مردم دنيااشاره كردندوفرمودند: كشورفلسطين زادگاه بسياري ازتمدن هاي ديرين تاريخي است ومركزي است كه پيامبران بزرگ الهي پرچم توحيد را در آن برافراشتند وعدل و داد را ندا كردند، بنابراين برانداختن اين سرزمين مقدس با آن پيشينه تاريخي وقراردادن يك كشور دروغين وجعلي به جاي آن، امري محال وغيرممكن است. حضرت آيت الله خامنه اي باتاكيد بربيداري نسل جوان فلسطين فرمودند: نسلي كه فلسطين راتحويل صهيونيستها دادمنقرض شده است ونسل سازشكارفلسطين نيز روبه انقراض مي رود، نسل امروز فلسطين رامردمي تشكيل مي دهند كه به بركت آشنايي بااسلام مصمم شده اند تا براساس شعار و هدف كار اسلامي، بزرگي را كه از يك ملت مسلمان انتظار مي رود انجام دهند و آنچه كه امروز درسرزمين فلسطين شاهد آن هستيم نشانه هاي روشن آن كاربزرگ است. رهبر معظم انقلاب اسلامي همدلي مسلمانان آگاه دنيا باملت مسلمان فلسطين را خاطر نشان كردند و فرمودند: مردم انقلابي و مسلمان ايران آمادگي هرگونه حمايتي از ملت فلسطين رادارند اما مصلحت و ضرورت رادرحضور خودملت مسلمان فلسطين درصحنه مي دانيم زيراكار بزرگي راكه يك ملت بايد انجام دهد ازعهده ديگري برنمي آيد. امروز جوانان فلسطيني به بركت اسلام بيدارشده اند و به روشني مي توان ديدكه به رغم خواست آمريكا وصهيونيستهاوباوجود تلاشهاي سازشكاران، در آينده اي نزديك اهتزازپرچم فلسطين درجايگاه حقيقي آن توجه جهانيان رابه خودجلب خواهدكرد. حضرت آيت الله خامنه اي شيطان بزرگ راعنواني شايسته براي آمريكا دانستند وفرمودند: تحريك ودعوت به اختلاف وجنگ يك كارشيطاني است و اين همان كاري است كه آمريكا انجام مي دهد وامروز دست آمريكاوديگرشيطانهاي همپيمان اودرهرجايي كه جنگ وخونريزي وبرادركشي است بوضوح ديده مي شود. آمريكابا ايجاداختلاف ودرگيري ميان كردهاي شمال موجب عراق، بي خانمان شدن هزاران نفر وكشته شدن شمار زيادي از انسانهاشده است ودرافغانستان وديگر نقاط دنيا نيز اين سياست شيطاني رادنبال مي كند. مقام معظم رهبري دربخش ديگري از سخنانشان همزيستي وبرادري مردم مناطق مختلف ايران اسلامي راجلوه زيبايي ازوحدت همدلي، وهمگامي يك ملت هدفمند توصيف كردند وفرمودند: وحدت يك اصل اساسي دردين مبين اسلام است واساس جهان بيني، تفكر وتصور اسلامي ازعالم وجود نيز مبتني براين حقيقت است كه تمامي آفرينش به سوي يك مقصد مشخص يعني خداحركت مي كندبنابراين سعادت، عزت و رستگاري هرانسان باشناخت اين مقصد وتطبيق رفتار وي با آن تامين مي شود وبهترين انسانها كسي است كه راه خدا وهدف خلقت وعالم وجود را مي شناسد واز طبيعت وتمامي نيروهايي كه دراختيار اوقراردارد براي رسيدن به اين راه استفاده مي كند. حضرت آيت الله خامنه اي اعلاي كلمه الله راهدف مشترك تمامي گروه هاي اجتماعي ايران اسلامي دانستند و فرمودند: هنگامي كه انسان ثروت، اراده، قدرت ومقام، آگاهيهاي سياسي، علم و صنعت وقدرت جسمي خود رادرخدمت هدف عالم وجود قراردهد، تمامي وجودش آرامش پيدا مي كند، امنيت برزندگي اوسايه مي اندازد واز درگيريها، حسدها، بغض ها وكينه ها دردرون انسان اثري باقي نمي ماند.