Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750718-7163S1

Date of Document: 1996-10-09

گستره بهاي توسعه راسنگين نپردازيم از جمله نظريه هاي بسيار مشهور و روزآمد در تبيين محيطهاي انساني و طبيعي انگاره چشم انداز است، كه نخستين بار در اوايل قرن حاضر توسط يكي از جغرافي دانان نامدار آمريكايي عنوان شد. برمبناي اين نظريه بهترين راه براي تبيين شرايط و ويژگي هاي هر سرزمين نگاه چند لايه وجامع به آن است، به گونه اي كه تمام عوامل موجود، درارتباط با يكديگر و براساس نقش متقابل آنها با محيطشناسايي شوند. شايد آنچه كه در سال هاي اخير دوباره اين نظريه را مطرح كرد، طرح جدي مقوله توسعه پايدار از سوي سازمان هاي هوادار محيطزيست و تاكيد مكرر اين نكته از سوي برنامه محيطزيست سازمان ملل (UNEP) بود كه توسعه واقعي تنها وقتي شكل خواهد گرفت كه تمام فعاليت هاي برنامه ريزي شده در اين زمينه بر مبناي بسامد تاثيرشان بر يكايك عوامل و عناصر موجود در محيط سنجيده شده و سرانجام شرايطي فراهم شود كه چشم انداز محيط درادامه فعاليت هاي انساني همچنان همگوني خود را حفظكرده و رشد يك بخش به تخريب بخش هاي ديگرنينجامد. طرح هاي آمايش ملي زمين كه در آنها كارشناسان ودست اندركاران بخش هاي مختلف صنعتي، خدماتي كشاورزي، و... مي كوشند بادستيابي به نظرگاهي واحد در جهت رفتار با محيط، دامنه فعاليت هاي هر بخشي را مشخص كرده و بهينه ترين راه بهره برداري از زمين را ترسيم كنند، به واقع معمول ترين راهبردها براي رعايت معيارهاي توسعه پايدار به شمار مي آيند. از اين اعلام نظر، اين خبر از سوي رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان كه در مسير آزاد راه شمال طرح بزرگ ساخت شهرهاي مسكوني اجرا مي شود مي تواند تاكيد دوباره اي باشد بر اين نكته كه هنوز در كشور ما هنجارهاي توسعه پايدار در بوته فراموشي هستند و كماكان هر بخش در حيطه كار خود و بر اساس محدوده اي كه براي بهره برداري از منابع و عرصه هاي طبيعي در اختيار دارد، با نگاهي جزئي نگر كه حداكثر منافع اقتصادي در كوتاه مدت را جست وجو مي كند، زمينه ساز قهقراي چشم اندازهاي طبيعي در كشورخواهد شد. گفتني است كه پيش از در اين، پاسخ به اعتراض كارشناسان محيطزيست و جغرافياي كشور، كه اعلام كرده بودند ايجاد آزادراه بخش مهمي از چشم انداز شمال زيبا و گرانقدر ما را نابودخواهد كرد، مسئولان وزارت راه مدعي شده بودند تلاش خواهد شد ساخت اين آزادراه با كمترين عوارض زيست محيطي صورت گرفته و به طور كلي هر گونه ساخت وساز، جز ملزوماتي همچون ايستگاه هاي پمپ بنزين، در اطراف آن ممنوع خواهد بود. به راستي پاسخ وزارت راه به كارشناسان، كه در روزنامه همشهري نيز درج شده بود، اقدامي براي اطلاع رساني به عموم و رفع شبهات موجود بود يا يك تاكتيك؟ مقطعي آيا واقعا از قبل مشخص نبوده است كه در اطراف اين آزادراه چندين شهرك... شهرهاي مسكوني و.. تا حدي ساخته خواهد شد كه موجب شكسته شدن قيمت ها درشهر تهران شود. (بر مبناي گفت و گوي رئيس بنياد مستضعفان با جرايد هفته گذشته ) آيا شمال با تمام سرمايه هاي بي نظير طبيعي اش مي بايست قرباني سودآوري سرمايه گذاري در بخش مستغلات؟ شود آيا مي دانيم كه آزادراه شمال از ميان جنگل هاي سرخ دار مي گذرد كه برخي گونه هاي آن آخرين باقي مانده گونه سرخ دار كره زمين؟ هستند آيا مي دانيم در شعاع ده ها كيلومتري اطراف هر شهر محيط به سرعت رنگ باخته و اصولازيستبوم به معناي واقعي خود ديگر وجود نخواهد؟ داشت آيا مي دانيم با احداث اين شهرها ديگر اثري از چشم اندازهاي زيباي طبيعي حيات غني گياهي و جانوري و آثار بي نظير زيستي پهنه وسيعي از شمال باقي نخواهد؟ ماند الزاماتي شايد احداث اين آزادراه را توجيه كند كه بر مبناي آنها در مقابل اثرات مخرب زيست محيطي آن دندان روي جگر بگذاريم، اما شهرك سازي هاي اطراف آن؟ چطور چندي پيش شايعه شده بودكه وزارت راه قصد داردبزرگراه كاشان - تهران رانيز از ميان پارك ملي كوير بگذراند. اگر اين مسئله حقيقت داشته باشد كه اميدواريم مسئولان وزارت راه پاسخي در اين زمينه براي اطلاع عموم ارائه كنند، مي توان دوباره به اين نكته بازگشت كه در آستانه ورود به قرن بيست و يكم همچنان كشور مافاقد طرح جامع آمايش زمين است و از اين رو بعيد نيست كه فردا در شمال، پس فردا درپارك ملي كوير و روزهاي ديگردر هر جاي ميهن پهناور ما، نه از تاك نشان بماند و نه از تاك نشان. و به ياد داشته باشيم كه هدايت روند توسعه در چارچوب توسعه پايدار و با در نظر گرفتن آمايش سرزميني، منابع آب، خاك و ثروت هاي طبيعي را براي نسل هاي آينده محفوظ خواهد داشت. تامين امكانات رفاهي براي نسل كنوني نبايد به قيمت، محروم ماندن نسل هاي آينده كشور از مواهب طبيعي باشد. ايجاد فرصت مطالعاتي بيشتر براي طرح هاي حساس و مهمي همچون بزرگراههاي سراسري، نخستين گام براي اجراي صحيح اين طرح هاست. ناصر كرمي