Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750717-7099S1

Date of Document: 1996-10-08

رهبر معظم انقلاب: پيشرفت كشور و تلاشهاي سازندگي، تبليغات استكبار را عليه جمهوري اسلامي خنثي كرده است برادركشي ها و بمباران شهرها و خانه هاي مردم بي دفاع افغانستان، يك حركت غيراسلامي است اميدواريم با توليد، ثروت و كار و فعاليت هرچه بيشتر در ابعاد اقتصادي، فني، علمي و تحقيقي به جايي برسيم كه در هيچ نقطه اي از كشور فقر باقي نماند . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار ائمه جمعه سراسر كشور باايشان در سخناني برادركشي هاو بمباران شهرها و خانه هاي مردم بي دفاع افغانستان را به عنوان يك حركت غيراسلامي، تقبيح كردند و حمايت آمريكا را از يك گروه ناآشنا با مسائل اسلامي دراين كشور تلاشي در جهت مقابله با جمهوري اسلامي ايران دانستند. مقام معظم رهبري دراين ديدار كه در آغاز كار گردهمايي سالانه ائمه جمعه سراسر كشور انجام شد، در سخناني فرمودند: در همسايگي ايران متاسفانه كارهايي به نام اسلام انجام مي شود و گروهي كه معلوم نيست چقدر از اسلام آگاهي دارد، دست به كارهايي زده است كه از اسلام نيست و اسلام آن را نمي پذيرد و اگر قرار باشد از ارتجاع و تعصب و ناديده گرفته شدن حقايق بشري سخن گفته شود، بايد آن را مثال بزنند. دنيا شاهد بود كه آمريكا از اين گروه باتعابير ستايش آميز سخن گفت و نه تنها آن را محكوم نكرد، بلكه پشت سر اين گروه نيز ايستاده است تامخالفينش را سركوب كند واين امر، پوچي تبليغات و ادعاهاي آمريكا را در مورد حقوق بشر آزادي، زن ومساله تعليم و تربيت را به روشني نشان داده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان از ائمه جمعه به عنوان مبلغان حقايق عاليه ديني درسطح ايران اسلامي ياد كردند و فرمودند: امروزكه مردم ايران درمسائل دين و دنياي خود حول محور روحانيت اجتماع كرده اند، براي دنيا اين مساله مطرح شده است كه در يك حكومت اسلامي وجامعه ديني، روحانيت چه نقشي دارد و مشي و روش كار و زندگي او چگونه است. بنابر اين ائمه جمعه سراسر كشور بايد درگردهمايي سالانه خودبه مساله روحانيت و وظايف مهمي كه با آن روبروست، توجه كند. حضرت آيت الله خامنه اي علم و معنويت را دو ركن اصلي در قوام روحانيت اسلام دانستند و فرمودند: اسلام دين دنيا و آخرت واداره زندگي است و برهمين اساس علم روحانيت نيز وسيع و فراگير است و عقايد و معارف، فلسفه و مباني اعتقادي و فقاهت بسيار گسترده ديني را شامل مي شود. علم دين در روحانيت اسلام، يك دانش حقيقي و پيچيده است و يك عمل فني و تخصصي محسوبمي شود. همچنين توجه به خدا و اعراض از زخارف و متاع دنيا يك ركن اصلي براي روحانيت است، زيرا اصولا روحانيت بااقبال به دنيا و دلبستگي به آن هم ساز نيست. رهبر معظم انقلاب اسلامي پيروزي انقلاب اسلامي ايران را مرهون تاريخ هزار ساله روحانيت اسلام خواندند و فرمودند: در طول هزار سال تاريخ روحانيت اسلام، اعتقاد به روحانيت به صورت يكي از اساسي ترين بنيانهاي فكري و روحي مردم در آمده است و كار عظيم و بي نظيري كه ملت ايران درپيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي انجام داد، ريشه در اين نهاد اعتماد واعتقاد به روحانيت دارد. بنابر اين هريك از علماي دين كه در طول ساليان وقرنهاي متمادي باعلم و زهد و تقواي خود، ايمان به معنويت روحانيت را درعمق جان مردم ريشه دار كردند، در پيروزي انقلاب اسلامي سهيم اند. مقام معظم رهبري توجه روحانيون را به ضرورت مقابله باوسوسه هاو جلوه هاي فريبنده دنيا جلب كردند و فرمودند: مردم بايد بامشاهده مشي زندگي روحانيون احساس كنندكه آنها دل بسته به دنيا نيستند و ائمه جمعه نيز در زمره كساني هستند كه تمامي حركات و سكناتشان و اميال و تصرفاتشان، مورد توجه مردم است و برهمين اساس رفتار و مشي آنان بايد بگونه اي باشد كه ايمان همراه باعشق و محبت را در دل احادمردم تحكيم بخشد. حضرت آيت الله خامنه اي وفور ثروت، پول و درآمد در شرايط امروز كشور را يادآور شدند و فرمودند: در وضعيت كنوني، ثروت در كشور مي جوشد و كساني هستند كه مي توانند ثروت هاي زيادي را به دست آورند و بسياري مجذوب آن مي شوند و از ياد مي برند كه هدف آنها از قيام و مبارزه چه بوده لذا است، دراين برهه حساس كه خطر فراموشي نيز وجود دارد، توجه و مراقبت دولتمردان و روحانيان ازخودو نزديكان يك، مساله مهم و اساسي است. رهبر معظم انقلاب اسلامي بااشاره به وجود برخي محروميت ها در كشور فرمودند: ماطرفدار فقر نيستيم، ولي مادامي كه نتوانيم عدالت اسلامي را به معناي حقيقي كلمه در كشور پياده كنيم، شاهد چهره كريه فقر در بخشي از مردم و محروميت درگوشه هايي از جامعه خواهيم بود. مااميدواريم ثروت باتوليد، و كار و فعاليت هرچه بيشتر در ابعاد اقتصادي، فني، علمي و تحقيقي به جايي برسيم كه درهيچ نقطه اي از كشور فقر باقي نماند. مقام معظم رهبري دربخش ديگري از سخنانشان اهداف عمده تبليغات رسانه هاي خبري تحت نفوذ صهيونيزم عليه جمهوري اسلامي ايران را برشمردندوفرمودند: يكي از اهداف تبليغات استكباري عليه ايران اسلامي ترسيم چهره اي تيره و تار از ايران براي مايوس كردن مردم نسبت به آينده بوده است، اما پيشرفت هاو تلاش هاي گوناگوني كه درزمينه سازندگي كشور به عمل آمد، تبليغات آنها راخنثي كرد. همچنين متزلزل كردن آحاد مردم نسبت به اصول و مباني اسلامي و نيز خدشه در اصل حكومت اسلامي و ولايت فقيه هدف ديگري است كه صهيونيزم از تبليغات شوم خود دنبال مي كند، اما به لطف خداوند، جامعه اسلامي بيدار است و مردم ذهنيت خوبي دارند و عملكرد رسانه هاي جمعي و نيز روحانيون، مساجد و ائمه جمعه نيز با گذشته تفاوت كرده است و برهمين اساس ناكامي تنها ثمره اي است كه عايد دشمن مي شود. حضرت آيت الله خامنه اي تلاش دشمنان اسلام را براي معرفي نقاط قوت جمهوري اسلامي ايران، به عنوان نقاط ضعف، خاطرنشان كردند و فرمودند: در ايران بزرگ يك حكومت اسلامي پرجاذبه برسركار است كه دلها را در اطراف و اكناف دنيا به سوي خود جذب مي كند و تكريم و احترامي را كه مردم دنيا در استقبال از رئيس جمهوري ايران ابراز مي كنند، نشان از نفوذ انقلاباسلامي تا اعماق دنيا، از جمله كشورهاي آفريقايي دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در پايان سخنانشان فرمودند: دشمنان اسلام ازانقلابي مي ترسند كه قدرت خود را در اداره كشور و ملتي بزرگ نشان داده است، انقلابي كه مي تواند به نيازهاي يك ملت پاسخ دهد و ابهام موجود در نسل هاي جوان سراسر دنيارا برطرف كند. معارف اسلامي ما امروز توجه بسياري از جوانان را در هرنقطه اي از دنيا به سوي خود جذب كرده است واين همان نقطه قوتي است كه دشمنان اسلام از آن مي ترسند. برپايه همين گزارش پيش از سخنان مقام معظم رهبري حجت الاسلام والمسلمين رسولي محلاتي رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه گزارشي از فعاليتهاي اين شورا و برنامه هاي آينده آن بيان كرد.