Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750716-6962S1

Date of Document: 1996-10-07

تفاوت روشها . نيوآرك: جو كلارك معروفترين مدير دبيرستان در آمريكا كه با سختگيريهاي خود دبيرستاني نمونه و دانش آموزاني برتر بوجود آورده بود اينك به عنوان مدير زندان نوجوانان ايالت نيوجرسي، خود را به زحمت انداخته است. جو كلارك براي اينكه روش اومورد استفاده همه مديران مدارس قرار گيرد، از خود فيلمي تهيه كرده كه به همه كشورها فرستاده شده است. پارلمان ايالتي نيوجرسي اخيرا تصميم گرفت به منظور اصلاح نوجوانان بزهكار، اورا به مديريت زندان نوجوانان بگمارد. جو كلارك در اين سمت بامسئله و دشواري روبرو شده است. به گونه اي كه بارها دستور داده است نوجوانان شرور زنداني را در زير اشعه سوزان خورشيد به نرده ها زنجير كنند، حال آنكه روش وي در مدرسه تنبيه بدني نبود. او مي گويد تفاوت آدمها، تغيير روش را باعث مي شود. در مدرسه، بچه ها مي خواستند خود را بسازند، ولي در زندان، اين نوجوانان مايل به اصلاح شدن نيستند و كسي كه نمي خواهد به خودش كمك كند، هيچ كس نمي تواند مددكار او باشد.