Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750715-6900S1

Date of Document: 1996-10-06

چشم انداز يك واقعيت تلخ جمعيت و بيماريهاي مرگبار (بخش آخر ) بهبود وضعيت بهداشتي جمعيتهاي كشورهاي در حال مجموعه اي از توسعه، مجاهدات و اقدامي در سطوح مختلف را ايجاب مي كند تغييرات گوناگون در محيطزيست، كم و بيش منوط به عمل انسان، مستعد متاثر كردن تكامل مالاريا هستند: تغييرات در پوشش گياهي: . پاره اي بردارها در آفريقابه وفور يافت درحالي كه مي شوند، در ويتنام آن راجستجو مي كنند (نابودي جنگلها، برحسب موارد، يك عامل رشد يا كاهش مالاريا هستند. ) .دخل و تصرف در شبكه آبها: . سدها در سطح مخازن بسترهاي خود، مناسبي براي (پرورش )انواع گوناگون پشه آنوفل رابه وجود مي آورند. آبياري مزارع ( شاليزارها ) نيز تاثير مشابهي را برمي انگيزد. شهرنشيني: .. شهر باعث كاهش انتقال مي شود (مكان براي بسترهاي طبيعي كاهش مي يابد ) اما، همزمان باعث ازبين رفتن مصونيت شهروندان مي شود (مي تواند يك مالارياي شهري با استقرار مخازن آب بر روي مساكن يا در نزديكي آنها پديدار شود. ) توسعه حمل و نقل (واردات آنوفل گامبيايي ازطريق هواپيما به برزيل ). تغييرات آب و هوايي (دوره تكثير در دماي زير 18 درجه غيرممكن مي شود ). با بالا رفتن درجه حرارت در كوهستانها، مالاريا پديدار مي شود، درحالي كه در گذشته وجود نداشته است. توقف مبارزه ضد مالاريا: .مقاومت پلاسموديومها در برابر كلوروكين يا ديگر البته مواد، مي توانند مداواي بيماريها را دشوارتر سازند، اما، اين نه منشاء افزايش تعداد موارد و نه گسترش جغرافيايي بيماري است. ايدز: . امروزه پيش بيني مي شود كه در حدود 13 ميليون نفر حامل ويروس نقص ايمني (HIV) هستند كه سرانجام منجر به توسعه آثار و علائم نقص اكتسابي ايمني (ناكايا ايدز ) مي شود. آفريقا بيش از هر قاره ديگري با اين اپيدمي دست به گريبان است، زيرا 8 ميليون نفر در اين قاره - يعني %نزديك به از 70 كل جمعيت آلوده شده - حامل ويروس ايدز هستند. گروههاي سني كه بيش از ديگر گروهها آلوده شده اند عبارتنداز مردان بين 4435 سال و زنان بين 25 تا 34 سال. اين تفاوت ميان گروههاي سني مردان و زنان، ناشي از كاركرد بازار ازدواج وبازار جنسي است. شيوه هاي سرايت در كشورهامتفاوت است: - روابط ناهمجنس گرا ياهمجنس گرا، - انتقال ازطريق خون يافراورده هاي خوني، - تزريق يا گزش اتفاقي به وسيله سوزن، - استفاده از مواد مخدر ازطريق تزريق در سياهرگ، - انتقال پيش از تولد، ازمادر به كودك. در آفريقا كه سرايت به ويژه از نوع ناهمجنس گرايي يامادرزادي است، افرادسروپورزيتيو هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي زياد هستند. آزادي جنسي يك عامل توسعه اپيدمي است. ايدز هم مسائلي انساني و هم اقتصادي را برمي انگيزد: درامهاي خانوادگي (كودك متولد شده از يك مادر مبتلا به ايدز، يتيم ها ) عدم، توانايي براي كار (بيشتر افراد مبتلا، در سن فعاليت هستند ) مشكلات، بستري شدن در بيمارستان در شرايطي كه كشور در بحران به سر مي برد. عدم اطمينان در مورد تكامل اپيدمي بسيار زياد است. چه چيزي را مي توان، به طورمنطقي در مورد تكامل احتمالي شيوع آن بيان؟ داشت تعميم وضعيت فاجعه انگيزي كه پاره اي از كشورها ( اوگاندا، رواندا، مالاوي، زامبيا، زيمبابوه ) با آن روبه رو هستند به تمام آفريقا، يقينا، براي نتيجه، كاهش قابل ملاحظه اميد به زندگي ازبدو تولد را در پي خواهد داشت (برخي يك كاهش اميد به زندگي متوسط 15 سال را پيش بيني مي كنند ). اين پيامد بر روي تعداد و افزايش تعداد (جمعيت ) كمتر آشكار است. بدبينانه ترين سناريوها، امروزه، يك كاهش رشد جمعيت به %مقدار 1 (%از 3 %به ) 2 را پيش بيني مي كنند. آنچه كه از لحاظ تعداد موارد شايان توجه مي باشد، اما هنوز مانع افزايش مداوم جمعيت تاثيرات نمي شود ايدز بر جمعيت از سال 2010 به بعد آشكارتر اما خواهندبود همزمان، ترديد در مورد احتمالات متوقف شدن توسعه اپيدمي افزايش مي يابد. در وضعيت فعلي شناختهاي پزشكي، تنها وسيله آگاهي دادن، به ويژه به زنان است. سلامتي همه چيز است بهبودي وضعيت بهداشتي جمعيتهاي كشورهاي درحال توسعه، مجموعه اي از مجاهدات و اقدامي در سطوح مختلف را ايجاب مي كند: مي بايستي اين را كه سلامتي همه چيز است را به خاطر داشت. يك رهيافت كلي سلامتي: . بيماريهاي كم اهميت در كشورهاي توسعه يافته مي توانند به بيماريهاي كشنده در كشورهاي در حال توسعه، به خاطر سوء تغذيه، مبدل شوند. براي نمونه، اين در مورد بيماري سرخك صادق است: اين بيماري انسان را از بين مي برد، زيرا به ارگانيسمهاي ضعيف شده به خاطر سوءتغذيه حمله مي كند. سلامتي و سوءتغذيه كاملا به يكديگر مربوط هستند. آبياري اراضي، توسعه پاتولوژيها را مساعد آلودگي مي كند آب، موارد تيفوئيد و وبا را افزايش مي دهد. بحران اقتصادي و همچنين صنعتي شدن مسائل بهداشتي را مطرح مي سازند (تعديل ساختاري منجر به كاهش هزينه هاي بهداشت مي شود )براساس داده هاي بانك جهاني، آلودگي صنعتي در بعضي از مناطق چين بسيار جدي است: نرخ آلودگي به وسيله سرب و گردو خاك 60 تا 80 بار بيش از حداكثر پذيرفته شده و تراكم مركور در هوا 12 بار بيش از حد قابل قبول است. پرسشهاي بهداشتي به صورتي مي بايست، كلي، باتوجه به متغيرهاي اكولوژيكي، بيولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي.. مورد بحث قرار گيرند. باروري و مرگ و مير: . روابطميان باروري و مرگ و ميرنيز مي بايست براي درنظرگرفتن پرسشهاي بهداشتي به حساب آورده شوند. نظريه گذار جمعيتي تاكيدمي كند كه جمعيتها، خود خودرا تنظيم مي كنند. پيشرفتهاي پزشكي و بهداشتي موجب كاهش مرگ و مير شده است: هنگامي كه جمعيت از اين كاهش (زنده ماندن كودكان زيادتري ) آگاهي يافت، براي برقراري تعادل، باروري خود را كاهش مي دهد. بدين ترتيب، باروري به وسيله مرگ و مير تعيين شده است. برخلاف نظريه فوق، مي توان ادعا كرد كه اين نوسان باروري است كه باعث كاهش مرگ و مير مي شود: يك همبستگي زياد ميان فاصله مواليد و زنده ماندن كودكان مشاهده شده است. يك فاصله زياد ميان مواليد، همراه با يك باروري كمتر منجر به كاهش مرگ و مير كودكان مي شود. در اين رابطه ميان باروري و مرگ و مير، عوامل ديگري چون آموزش يا درامد نيز دخيل هستند اما، يك رابطه وابستگي متقابل مرگ مير و باروري را به يكديگر پيوند مي دهد. متنوع كردن اقدامات بهداشتي: .باتوجه به تنوع مسائل بهداشتي در جهان سوم و بعضي خاص نگريهاي كشورها، سياست هاي بهداشتي مي بايست متنوع باشند. اين سياستها همچنانكه مي توانند پيكار براي واكسينه كردن افراد جامعه را دربرداشته باشند، مي توانند هدف اطلاع رساني را نيز داشته باشند. بدين ترتيب، وسايل ساده اي براي بهبود وضع بهداشتي وجود دارند: درمان كمبود بدن ازطريق طبيعي (از راه دهان )واكسينه كردن، (برعليه فلج سرخك، اطفال، كزاز نوزادان )شيردادن كودك، توسط مادر... آگاهي دادن به جمعيتها نيز اساسي است، چه هدف كاهش مرگ و مير كودكان باشد و چه مبارزه برعليه اپيدمي ايدز اين باشد نكته حائز اهميت است كه مراقبتهاي اوليه درزمينه بهداشتي نيز بايد بهترارائه شوند. زيرساختها و پرسنل پزشكي در شهرها متمركز شده اند، درحالي كه اكثريت جمعيت در مناطق روستايي زندگي مي كنند. بيمارستانهاي شهر نقش مهمي را در زمينه پژوهش و اطلاع رساني ايفا مي كنند، اما پراكندگي تجهيزات و تخصص ها، به منظوردسترسي همگان به خدمات بهداشتي ضروري است (در پايان سالهاي 80 تنها كمي بيش از دو سوم جمعيتهاي كشورهاي درحال توسعه از خدمات بهداشتي برخوردار بوده اند ). نوشته ژاك ورون ترجمه: دكترجهانگير جهانگيري پانوشتها- 1 برنامه سازمان ملل متحد براي توسعه (PNUD) 1993 - 2 برنامه سازمان ملل متحدبراي توسعه همان