Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750712-6783S1

Date of Document: 1996-10-03

آن را كه حساب پاك است... چاپ مطالب مربوط به تحقيق و تفحص مجلس در امور شهرداري، مرا بر آن داشت تا نامه اي براي شما بنويسم. اول اينكه چاپ آن مطلب براي من خيلي جالب بود، چون كه دقيقا جزئيات و ايرادات گرفته شده، توسط مجلس به شهرداري چاپ شده بود، درصورتي كه در موارد مشابه به ارگان ديگر، معمولا هيچ گاه رسانه هاي عمومي مردم را در جريان جزئيات امور نمي گذارند. و اما آنچه كه باعث تعجبم بود، اين بود كه در سال هاي قبل كه به علت غيرفعال بودن شهرداري، تقريبا تمام مسئوليت هاي شهرداري فراموش شده بود، هيچ گاه شهرداري مورد سوال و مواخذه قرار نمي گرفت اما در سال هاي اخير كه تغييرات مثبت در سطح شهر تهران با سرعت و كيفيت مطلوب انجام مي شود، چگونه مورد انتقادقرار گرفته؟ است! در اين سال ها به حق مي توان گفت، تهران هر روز از روز قبل خود بهتر شده است و با وجود رشد روزافزون جمعيت كه خود باعث مشكلات عديده اي مي شود اما كيفيت زندگي در سطح تهران بهتر شده است ولي چرا به جاي اينكه شهرداري مورد تشويق قرار گيرد بازخواست؟ مي شود! قبلا آنقدر تهران زشت و شلوغ و پرترافيك بود كه در مسير منزل به محل كار، ترجيح مي دادم بيرون پنجره ماشين را نگاه نكنم و وقتي به محل كار مي رسيدم، خسته، كوفته و اعصاب متشنج داشتم، اما امروز چشمانم هر روز تغييرات جديدي را در سطح شهر تهران جستجو مي كنند و اين همه ايده هاي جديد، فعاليت و دلسوزي براي مردم، مرا هم به وجد و شور مي آورد. بايد از آن ها كه در مورد سازندگي هاترديد دارند، پرسيد آيا مي توانند جنوبشهر تهران را در وضعيت كنوني از جنوب شهر تهران 56 سال قبل؟ بازشناسند مورد ديگري كه براي من خيلي جالباست اعتراض به عوارضي است كه شهرداري از برج سازان مي گيرد. من فكر مي كنم تنها سرمايه داران و برج سازان ممكن است به چنين وضعيتي ايراد بگيرند. ولي در تمام كشورها حتي كشورهاي سرمايه داري مثل امريكا از چنين درامدها و شغل هايي، ماليات هايي چه بسا سنگين تر مي گيرند، و اين نه تنها به ضرر قشر آسيبپذير نيست، بلكه مسلما افراد فهميده مي دانند كه از درامد همان عوارض است كه مكان هاي فرهنگي مثل فرهنگسراي بهمن، خاوران و پل ها و اتوبان هاي گوناگون و... ساخته مي شود. اگر گرفتن عوارض از سرمايه داران و برج سازان باعث گراني و فشار بر مردم مي شود، آيا ماليات هاي مختلفي كه از مشاغل ريز و درشت توسط وزارت دارايي گرفته مي شود و يا حتي ماليات هايي به صورت هاي گوناگون مثل حق راديو و تلويزيون روي فيش برق، حتي از كساني كه تلويزيون ندارند، باعث فشار بر مردم؟ نمي شود بياييد تنگ نظرانه نگاه نكنيم آياماليات هايي كه از سرمايه داران تهراني گرفته مي شود و خرج آباداني تهران مي شود (و مردم شاهد چگونه هزينه كردن اين ماليات ها هستند ) باعث گراني شده است يا تورم جهاني! و.. در پايان بايد گفت: آن را كه حسابپاك است از محاسبه چه باك. يك شهروند تهراني - دكتر م - آ