Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750712-6736S1

Date of Document: 1996-10-03

در طول سال 74 نسبت به متوسط 73سال اجاره بها در شهرهاي بزرگ كشور بين 16 تا درصد 37 افزايش يافت سرويس اقتصادي: نتايج آمارگيري از اجاره بهاي مسكن در معاملات صورت گرفته در تهران وشهربزرگ 20 كشور طي سال گذشته اعلام شد. بنابه گزارش وزارت مسكن وشهرسازي، متوسط قيمت يك مترمربع اجاره بهاي ماهانه واحدهاي مسكوني ( آپارتماني، ويلايي ) درشهر تهران در كل سال 1374 برابربا 3924 ريال بوده است كه درميان 21 شهر مورد بررسي بالاترين رقم است بعد از تهران به ترتيب شهرهاي رشت، قزوين، كرج شيراز و اهواز قرار دارند كه متوسط اجاره يك واحد مسكوني 100 مترمربعي در آنها ماهانه 217 هزار تا 245 هزار ريال بوده است. پايين ترين متوسط اجاره بها در سال 1374 مربوط به اراك برابر با مترمربعي به طور متوسط 1345 ريال است. اين ارقام در نيمه دوم سال در 1374 حد بالاتري قرار داشت به گونه اي كه در شش ماهه دوم سال اجاره بهاي ماهانه در تهران 4376 ريال رشت 2490 ريال شيراز 2415 ريال و كمترين آن همدان 1441 ريال براي هر مترمربع بوده است. متوسط اجاره بهاي يك مترمربع واحد مسكوني در شهرهاي مختلف مورد بررسي طي سال 74 به شرح زير است: مشهد 1872 اصفهان 2084 ريال ريال ريال 1922تبريز شيراز 2314 ريال قم 1651 ريال اهواز 2168 ريال كرمانشاه ريال 1793 كرج 2333 زاهدان 1550 ريال ريال اروميه ريال 1697همدان 1372 ريال رشت ريال 2457 اراك 1345 كرمان ريال ريال 1714 ريال 1689اردبيل يزد 1420 ريال ريال 2359قزوين زنجان ريال 1643 دزفول ريال 1523 گرگان 1931 ريال. دامنه تفاوت بين حداكثر اجاره بهاي پرداختي با حداقل آن دردرون هر شهر و نيز بين شهرهابسيار متفاوت است. به گونه اي كه حداكثر اجاره بهاي يك مترمربع مسكن معامله شده در تهران 26705 ريال و حداقل آن در اردبيل 383 ريال بوده است. اجاره بهاي واحدهاي مسكوني همانند سالهاي گذشته نرخ رشدقابل توجهي در تمامي شهرهاي مورد بررسي داشته است. بالاترين نرخ رشد متوسط قيمت يك مترمربع اجاره بهاي پرداختي (سال نسبت 1374 به سال ) 2/37 1373 درشهرهاي كرج و اردبيل و پايين ترين آن 16 درصد در شهر اراك بوده است. اين نرخ رشد در شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، شيراز تبريز يزد گرگان اروميه /22 5 /27 4 1/22 30 به ترتيب31 /32 5 /34 1/31 2و بوده است. اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در نيمه دوم سال 1374 نسبت به نيمه دوم سال 1373 با رشد بيشتري روبرو بوده است به گونه اي كه تهران /37 9با درصد (زمستان 1374 نسبت به زمستان ) 1373 و در شهرهاي اصفهان كرج زاهدان اروميه زنجان و گرگان به /37 5 /39 5 /38 5ترتيببا /39 8 /38 7و 40 درصد بالاترين آهنگ رشد را نشان داده و رشت با/16 3 درصد پايين ترين رشدراداشته است. در اغلب شهرهانرخ رشد اجاره مسكن آپارتماني ازمسكن ويلايي بالاتر بوده است.