Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750711-6704S1

Date of Document: 1996-10-02

دبير شوراي كشوري ايدز و هپاتيت: پيشگيري از بيماري خطرناك هپاتيت ب مستلزم تامين اعتبارات كافي است براي درمان يك بيمار مبتلا به هپاتيت سالانه 60 هزار دلارموردنياز مي باشد اما در ايران فقط معادل 100 دلار تامين اعتبار شده است .سرويس شهري: درحال حاضر امكانات لازم براي رعايت احتياط همه جانبه در پيشگيري از بيماريها در كشور فراهم شده است. دبير شوراي كشوري ايدز و هپاتيت در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي با بيان اين مطلب، افزود: در پي برگزاري كلاسهاي آموزش احتياطات همه جانبه در پيشگيري از بيماريها، براي گروههاي پزشكي پيراپزشكي، و واحدهاي خدماتي شهرداري ها، امكاناتي همچون مواد ضدعفوني و استريل كننده و لوازم يكبار مصرف هم اكنون به طور انبوه در كشورتوليد مي شود. وي گفت: شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي و بخصوص كادر بهداشتي و درماني كشور براي پياده كردن آموخته هاي خود كه همانا پيشگيري علمي تر و دقيق تر از بيماريها بخصوص بيماريهايي نظير ايدز و هپاتيت است، بايد كمبود وسائل مصرفي خود را گزارش كنند تا نسبت به تامين اين وسايل اقدام شود. وي بااشاره به اينكه سالانه حدود 35 كارگاه آموزشي براي واحدهاي پزشكي، پيراپزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي برگزار مي شود، افزود: درحال حاضر در تمام جهان سعي مي شود تا با اقدامات پيشگيرانه از هزينه هاي گزاف درمان بيماريها جلوگيري شود. وي ادامه داد: بررسي هاي انجام شده در ايران نشان مي دهد كه براي كمك به بقاء يك بيمار هپاتيتي و يا درمان فقط يكي از عوارض اين بيماري سالانه 60 هزار دلار بايد هزينه شود. دبيرشوراي كشوري ايدز و هپاتيت گفت: اين درحالي است كه براي پيشگيري از تمامي عوامل بيماري زا ( بيش ازعامل 20 ) ازطريق خون و فرآورده هاي آن و يا آميزش جنسي مشكوك سالانه فقط معادل 100 دلار هزينه مي شود. وي افزود: ايران از جمله كشورهايي است كه بيماري هپاتيت (بي ) بطورمتوسط و يا باوفور متوسط در آن يافت مي شود كه در اين بين 3 درصد ناقل سالم و 32 درصد مصونيت طبيعي دارند. وي ادامه داد: دراين آمارگروههاي پزشكي و كاركنان آزمايشگاه ها كه در معرض خطر بوده و مصونيت طبيعي آنان حدود 50 درصد و ميزان ناقلين آنها /4 2بين /4 8تا درصد مي باشد منظور نشده است. وي گفت: هپاتيت (بي ) يكي از پنج نوع هپاتيت ويروسي ( آ، يي، بي، سي، دي ) است كه از راه آب مواد، غذايي خون، فرآورده هاي، خوني بزاق، اندامهاي، بافت، پيوندي آلوده و تماس جنسي با شخص آلوده منتقل مي شود. وي افزود: باانجام واكسيناسيون عليه هپاتيت بي، مصونيت متقاطع با هپاتيت دي نيز، ايجاد مي شود و باتوجه به اينكه هپاتيت بي در زمان نوزادي تمايل زيادتري به مزمن شدن و بروز عوارض دارد. سياست ما ايمن سازي و واكسيناسيون هپاتيت بي براي تمامي نوزادان در ايران است. وي ادامه داد: اين واكسيناسيون بايد در ساعات اوليه تولد انجام شود و لازم است تمامي خانواده ها به لزوم انجام اين نوع واكسيناسيون آگاه شوند. وي گفت: در حال حاضر در افراد بالغ (غير گروههاي پزشكي كه مصونيت درصد 50 دارند ) احتمال مزمن شدن 10 درصد است ولي با ادامه واكسيناسيون نوزادان مطمئنا در درازمدت اين ميزان به صفر خواهد رسيد. وي افزود: همزمان با واكسيناسيون نوزادان كنترل، و غربال گري تمامي خون هاي اهدايي و فرآورده هاي آن در كشور بطور جدي دنبال مي شود و هم اكنون مي توان گفت كه اين خون ها و فرآورده هاي آن صددرصد در مقابل ويروس هپاتيت بي و سي آزمايش، مي شوند و همچنين اندامهاو بافت هاي پيوندي نيزمورد آزمايش قرار گرفته و درصورت وجود آلودگي سوزانده مي شوند. وي گفت: يكي ديگر از اقدامات بخش پيشگيري و مراقبت از بيماريها، بررسي مراقبت در مقابل تمام بيماريهاي واگير است كه در دست داشتن اطلاعات صحيح و جامع و تفسير درست آن، بسيار موثر است. وي افزود: هركشوري كه بتواند اين سيستم را داشته باشد در، مهار اپيدمي ها و بيماريها و اثرات آن موفق تر خواهد بود و خوشبختانه ايران در حال حاضر براي بررسي مراقبت در مقابل بيماريهاي ايدز و هپاتيت اين سيستم، را بوجود آورده است. وي گفت: براساس اين سيستم 20 منطقه در سطح كشور بعنوان پايگاههاي ديده ور درنظر گرفته مي شوند كه بطور مستقيم ياغيرمستقيم روند اين بيماريها را كنترل و مراقبت مي نمايند. وي افزود: اين علاوه بر اقدامات غيرفعال مراقبت در برابر اين بيماريها است كه از طريق 39 دانشگاه علوم پزشكي دولتي و 11 دانشگاه علوم پزشكي غيردولتي انجام مي شود. شايان ذكر است. خطر گسترش بيماري هپاتيت (ب ) در قالب يك گزارش مفصل كه در دو شماره پياپي در همشهري درج شده بود، در سطح جامعه مطرح گرديد و مورد توجه مردم قرار گرفت. در اين گزارش ها بر ضرورت تامين داروي موردنياز مبتلايان به بيماري هپاتيت ( ب ) تاكيد شد و پيشنهاد يكي از پزشكان مبني بر تشكيل انجمن حمايت از بيماران كبدي نيز براي نخستين بار مطرح گرديد.