Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750704-6249S1

Date of Document: 1996-09-25

كارشناسان در گفت وگو با همشهري اعلام كردند: علل و چگونگي هجوم توفان خاك و آلودگي هواي شهرها . سرويس شهري: در چند روز اخير ورود جبهه اي از هواي آلوده به خاك و غبار از مناطق غرب كشور به تهران و مناطق مركزي، ميزان غلظت ذرات معلق و آلودگي را در اين منطقه افزايش داده است. وجود حجم بزرگي از خاك در آسمان باعث شدكه در شماري از شهرهاي كشورمان باران گل آلودببارد. هرچند با وزش بادملايم از غلظت گردوغبار در آسمان شهر تهران كاسته شده، اما اين كاهش با كندي صورت مي گيرد. در چند روز اخير عده اي ازخوانندگان همشهري با مطرح كردن پرسش هايي، علت اصلي بروز توفان هاي همراه باگرد و غبار را جويا شده اند. به گفته كارشناسان محيطزيست و هواشناسي، وجود اين توفان ها در شهرها و مناطقي كه در همسايگي كوير قراردارند، رخدادي طبيعي محسوبمي شود، اما اگر در ديگرنقاط با اين پديده مواجه شويم، علت را بايد در ازميان رفتن پوشش گياهي زمين به ويژه جنگل ها جستجو كنيم. زيرا درختان جنگلي و پوشش گياهي سطح جنگل ها، هم در مواقع بارندگي، آب را مهار و به سفره هاي زيرزميني هدايت مي كنند و هم درشرايط وقوع توفان هاي همراه با گردوغبار باعث رسوب و ته نشين شدن گردوغبار شده و درواقع همچون يك فيلتر صاف كننده عمل مي كنند. يكي از كارشناسان محيطزيست، خاطرنشان كرده است، در آستانه پائيز امسال از سويي شاهد وقوع سيل ويرانگر در شمال كشور به ويژه غربمازندران بوديم و همزمان، چتري از گردوغبار آسمان تهران و شماري از شهرهاي استان هاي غربي كشور را سيل غرب پوشاند مازندران نتيجه مستقيم نابودي جنگل هاي وسيع اين منطقه و از ميان رفتن پوشش گياهي است. زيرا زمين عريان و خالي از درخت قادر به مهار آبنيست، بلكه خود نيزقرباني سيلاب مي شود و هر ساله به همين ترتيب بخش قابل توجهي از خاك حاصلخيز كشور كه ميليون ها سال زمان براي توليد آنها صرف شده است، توسط باران شسته شده و از طريق رودخانه ها در درياچه سدهاي كشور ته نشين شده و به اين ترتيب عمر سدها را كوتاه مي كنند. اين كارشناس مي گويد: وجود توفان خاك و غبار و سيل، به ما هشدار مي دهد كه جنگل ها و پوشش گياهي به سرعت در حال نابودي مي باشند. متاسفانه در مناطق شمال كشور به ويژه مازندران، بهره برداري غيراصولي و غلط از چوب درختان يكي از اصلي ترين عوامل نابودي جنگلهاست. وي چراي بي رويه دام و تبديل غيراصولي مراتع به زمين كشاورزي را كه در سال هاي اخير شدت يافته يكي از ديگر عوامل نابودي مراتع مي داند به گفته اين كارشناس - براي جلوگيري تكرار سيل هاي ويرانگر شمال كشور - نظير آنچه كه هفته پيش در غرب مازندران به ويژه منطقه نوشهر اتفاق افتاد و خرابي و خسارات سنگيني به جاي گذاشت - بايد در قانون واگذاري جنگل ها هرچه سريع تر تجديدنظر شود و براي حفظ جنگل هاي باقي مانده سياستگذاري هاي تازه اي براساس منافع ملي كشور و حفظ حقوق نسل هاي آينده صورت گيرد. وي هشدار داد: در صورت عدم توجه به روند نابودي پوشش گياهي و جنگل هاي كشور در آينده توفان هاي خاك و غبار، به صورت پديده هاي دايم جوي، هواي شهرها راغيرقابل تنفس خواهد كرد وسيل هاي مهيبتري در پيش خواهد بود. همچنين به گزارش خبرنگارما ميزان آلودگي هواي تهران در 48 ساعت گذشته به بيش /3 5از برابرحدمجاز سازمان بهداشت جهاني رسيده است. به گفته دكتر مجيد شفيع معاونت فني و پژوهشي شركت كنترل كيفيت هوا ميزان گازهاي آلاينده وذرات معلق در هواي تهران بزرگ در دو روز گذشته به ميكروگرم 570 در هر مترمكعب رسيده كه اين مقدار420 ميكروگرم ازاستانداردهاي سازمان بهداشت جهاني بيشتر است. اين مقام، موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي تهران، سوخت هاي ناقص فسيلي، گازوئيلي بودن اتوبوس ها و وجود يك درصدگوگرد در گازوئيل مصرفي راكه در حدود 20 برابراستانداردهاي متداول جهاني اند از عوامل عمده آلودگي هوا قيد مي كند. اقتصادي، كارشناس ديگرهواشناسي مي گويد هواي تهران از امروز به بعدروبه فرونشيني مي گذارد وگازهاي آلاينده به سطح شهرنزديك تر مي شوند.