Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750702-6098S1

Date of Document: 1996-09-23

سپيده دم تهران را براي ورزش انتخاب كنيد اعلام زمان مناسب براي شهرونداني كه با ورزش به جنگ آلودگي هوامي روند اشاره: عده زيادي از مردم تهران براي مقابله با آلودگي هوا ودفاع از تندرستي خويش، ساعاتي را به ورزش روي مي آورند زمان ورزش توسط بيشتر شهروندان درصبحگاه انتخاب مي شود. عده اي نيز برحسب عادت، شامگاه و پس از فراغت از كار روزانه به انجام ورزش مي پردازند. براساس پژوهش هاي انجام در شده، ساعاتي از صبح و شب به دليل انباشت گازهاي آلاينده به ويژه منواكسيدكربن در هواي تهران، ورزش كردن نه تنها مفيد نيست بلكه زيانبار نيز مي باشد. حتي در مواردي وزش باد، هواي غليظ و سرشار از آلودگي را به دالان هاي منتهي به كوههاي شمال تهران مي راند. در اين مواقع به عنوان مثال در غرب تهران آلودگي كاهش مي يابد. اما شميران كه بايد بنابه شرايط طبيعي هواي پاكتري داشته باشد، زير چتر سنگيني از گازهاي آلاينده قرار مي گيرد. در سال هاي اخير با تلاش شهرداري تهران و با اجراي طرح هاي بزرگ عمراني در سطح ملي، گسترش فضاي سبز، توسعه حمل و نقل گازسوز عمومي، كردن، معاينات فني خودروها، جمع آوري و دفن بهداشتي زباله هاي شهر تهران از آلودگي هواي شهر به ميزان قابل توجهي كاسته شده است و مهم تر از همه با ايجاد وگسترش بزرگراهها ورفع موانع ترافيكي، تهران از يك بن بست خطرناك آلودگي نجات يافته است، اما با اين وجود به دليل شرايط ويژه جغرافيايي شهرتهران و وجود هزارهاخورو فرسوده و داراي نقص فني در شبكه حمل و نقل شهري به ويژه به صورت مسافركش هاي شخصي، آلودگي هواي تهران همچنان به صورت يكي از بغرنج ترين مسايل اين شهر خودنمايي مي كند. در اين هوا و بخصوص در فصل پائيز كه ميزان آلودگي شدت مي يابد، ورزش كردن بايد درساعات معيني انجام شود تااكسيژن كافي به بدن برسد. در اين مورد و توسط شركت كنترل كيفيت هوا وابسته به شهرداري تهران يك گزارش تحقيقي تحت عنوان مناسبترين زمان ورزش و پياده روي در سطح شهر تهران انجام شده است كه مي خوانيد: براساس پژوهشهاي انجام شده ورزش اثرات مثبت بسياري برروح و جسم آدمي دارد. ورزش مي تواند ظرفيت جذب اكسيژن رادر بدن بيافزايد، پيري رامتوقف و حتي جهت آن را معكوس نمايد، احتمال ابتلاي انسان رابه بيماريها كاهش دهد و ايجادنشاط و روحيه اي قويتر بنمايد. اماذكر اين نكته ضروري است كه تمامي اثرات مثبت ورزش درصورتي وجودخواهند داشت كه فعاليتهاي ورزشي در محيطي سالم و هوايي پاكيزه انجام پذيرد، در غير اين صورت انجام فعاليتهاي ورزشي در هواي آلوده نه تنها تاثير مثبت نخواهد داشت بلكه به علت جذب بيشتر آلاينده ها دربدن انسان و ورود سريعتر آنها از طريق هواي تنفسي، لطمه وارده از جانب آنها به بدن چندين برابر خواهد بود. سردرد، اختلالات دستگاه تنفسي، حالت تهوع، سرطان خون و... از جمله عوارض تنفس هواي آلوده با مي باشد توجه به نكات فوق، تعيين شرايط مناسب انجام فعاليتهاي ورزشي خصوصا از جنبه آلودگي هوا حايز اهميت بسيار مي باشد. به عنوان مثال در شهري مانندتهران كه آلودگي هوا ازبزرگترين معضلات آن است، ساعاتي كه غلظت آلاينده هاي هوا حداكثر و حداقل است بايستي تا حد امكان مشخص گردد تا از طريق رسانه هاي همگاني به اطلاع عموم مردم و به ويژه كساني كه قصد انجام فعاليتهاي ورزشي را دارند، برسد. به اين ترتيب افزايش سلامتي مردم از طريق ورزش، در ساعاتي كه هوا پاكيزه تر است، داراي تضمين بيشتري خواهد بود. در حال حاضر شركت كنترل كيفيت هوا وابسته به شهرداري تهران داراي سه ايستگاه پايش مداوم آلودگي هوا در سطح شهر تهران مي باشد. ايستگاه اول در تقاطع خيابان فاطمي - وليعصر و ايستگاه دوم در سبزه ميدان بازار تهران قرار دارد. ايستگاه سوم نيز كه متحرك مي باشد درحال حاضر درميدان شهيد كلاهدوز در شرق تهران مستقر شده است. در اين ايستگاه ها اطلاعات آلودگي براي شش آلاينده اصلي و پنج پارامتر هواشناسي در فواصل زماني ده ثانيه اي اندازه گيري مي شود و شركت كنترل كيفيت هوا اين امكان را دارد كه براساس اطلاعات فوق كه به صورت ساعتي ثبت و نگهداري مي شوند، ميانگين غلظت آلاينده ها را در ساعات مختلف روز در هر ماه و يا با فصلي، استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته تعيين نمايد. جدول ( ) 1 با رسم ميانگين ساعتي غلظت آلاينده ها در فصول مختلف بدست آمده است. در اين جدول حداكثر و حداقل غلظت هر آلاينده در سه فصل گذشته در يك مقطع زماني دو ساعته داده شده است. بعضي از آلاينده ها داراي COمانند دو مقدار حداكثر و دومقدار حداقل در طي روز مي باشندو اين بدان معني است كه غلظت آلاينده دوبار داراي يك افزايش بسيار و دوبار نيز داراي كاهش در طول روز است. آلاينده هايي مانند ازن ( O) نيز در طول روز يكبار به ميزان حداكثر مي رسد و در طي شب نيز به علت كاهش تشعشع هاي خورشيدي، از غلظت اين آلاينده كاسته مي شود. با توجه به بررسي هاي انجام شده مي توان نتيجه گرفت كه در ساعات 64 صبح و 1614 بعدازظهر غلظت اغلب آلاينده ها حداقل بوده و اين زمان مناسبترين شرايط را براي فعاليتهاي ورزشي دارا مي باشد. به خصوص در ساعات 64 صبح كاهش غلظت آلاينده ها محسوس تر است.