Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750702-6047S1

Date of Document: 1996-09-23

كار خردسالان در هند واحد رسانه هاي خارجي همشهري: يك گروه حقوق بشر از كشورهاي غربي خواسته است به هند فشار بيشتري وارد آورند تا اين كشور ميليونها كودك كارگر را كه به گفته اين گروه به كار اجباري وادار شده اند، آزاد سازد. اين گروه ناظران حقوق بشر (HRW) نام دارد و پايگاهش در آنان آمريكاست مي گويند: به رغم قوانين سخت هند بر ضد كار اجباري، دولت به اندازه كافي براي آزاد ساختن كودكان فعاليت نمي كند. به گزارش تلويزيون بي بي سي گروههاي حقوق بشر اين وضع كودكان را بردگي مي خوانند. كودكان 6 ساله يا ساعت 12بزرگتر در روز كار اجباري انجام مي دهند. گروههاي فشارخارجي و دولت هند هر دو مي گويند اين طرز كار به طور گسترده در شبه قاره هند وجود دارد. اما دو طرف در شمار كودكاني كه گرفتار كار اجباري هستند و ميزان كوششهايي كه دولت هند براي ريشه كني آن به عمل مي آورد با هم اختلاف دارند. سازمانهاي داوطلب مي گويندميليون 55 كودك كارگر در هند هستند. دولت هند مي گويداين تعداد احتمالا ميليون 18به نزديك تر است. گزارش كنوني HRWخواستار، فشار بيشتر روي دولت هند براي عمل است، و مي گويد: كشورهايي كه با هند روابط بازرگاني دارندبايد از اهرم مزاياي تجاري به منظور تشويق اين دولت براي ريشه كني كار اجباري خردسالان بهره برداري نمايند و وسايل لازم را براي توانبخشي و آموزش اين كودكان فراهم سازند. تاكنون هند در برابر موضوع ارتباط دادن بازرگاني با كاركودكان و كوشش هاي غرب براي اثبات اين ارتباط مقاومت كرده است. دولت هند به كوششهايي كه تابه حال براي حل مساله به عمل آورده است، اشاره مي كند. كار كردن كودكان در هندممنوع است مگر به عنوان كمك در مزارع و كار وكسبهايي كوچك كه توسط خانواده هاي آنان اداره مي شود. اما مقامهاي رسمي با رسومي روبه رو هستند كه قرنها گربيانگير هند است. علاوه بر آن فقر دايمي است كه در اعماق اين اجتماع نفوذ دارد. موضوع ديگري كه بايد بر آن پيروز شد ساختار تاريخي - اجتماعي هند است كه در آن فقرا به مالكان زمين پولدار وابستگي دارند.