Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750629-5815S1

Date of Document: 1996-09-19

حمايت و هدايت سينماي دفاع مقدس گفتگو با حبيبالله كاسه ساز دبير ششمين جشنواره فيلم دفاع مقدس ما معتقديم هركشوري كه ازاعتقادات اسلامي دفاع كند وفيلمي در اين باره ساخته تحت شود، عنوان دفاع مقدس تعريف شده است. اشاره: ششمين جشنواره فيلم دفاع مقدس كه از 28 شهريور تا سوم مهر در شيراز برپا است، درشرايطي برگزار مي شود كه پيش بيني مي شد اين جشنواره دوسالانه توسطبنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس برگزار نشود و انجمن سينماي دفاع مقدس مسئول برپايي اين جشنواره باشد. اما با دبيري حبيبالله كاسه ساز يكي از مديران انجمن و معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به طور موقت، حداقل براي نيز اين پيش بيني محقق نشد. بااينحال در اين دوره جشنواره شاهد حضور گسترده تر سينماي دفاع مقدس نسبت به دوره هاي قبل هستيم كه نشان از سرمايه گذاري معاونت و ديگر نهادهاي دولتي مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در امر توليد فيلم جنگي دارد. سرمايه گذاري كه اگر بابرنامه ريزي درازمدت هماهنگ نباشد نوعي تورم و عدم هماهنگي بين عرضه و تقاضا ايجاد كرده و در نهايت باعث بروز مشكلاتي براي سينماخواهد وجود شد سمينارها و ميزگردها در طول برگزاري جشنواره براي دست يابي به همين راه كار توليد فيلم در سينماي دفاع مقدس است. تفاوتهاي ماهيتي و اصلي ششمين جشنواره فيلم دفاع مقدس بادوره هاي گذشته؟ چيست در هرجشنواره، كسي كه به عنوان دبير آن مشغول فعاليت مي شود، به دنبال اهدافي است كه بخشي از اين اهداف توسط ستاد سياستگذاري، اعمال و برنامه ريزي شده و دبير جشنواره آن را اجرا مي كند. بخشي ديگر نيز مربوط به دبير است كه با توجه به مسئوليت خود شروع به برنامه ريزي براي دستيابي به اهدافش مي كند. اهدافي كه در اين دوره موردنظر شوراي سياستگذاري و ماست، حمايت و هدايت سينماي دفاع مقدس است. به اين معنا كه اميدواريم در ششمين دوره بتوانيم از فيلمهاي جنگي كه در سالهاي آينده ساخته مي شوند، حمايت به عمل آوريم. علاوه براين، ارزيابي و ارزشيابي سينماي دفاع مقدس در دو سال اخير نيز مورد نظر است. خوشبختانه امسال با فعاليتي كه در سينماي دفاع مقدس در دو سال گذشته انجام داده، فيلمهاي ارزشمندي ساخته شده اند كه درششمين دوره به نمايش درمي آيند و مورد ارزيابي قرار مي گيرند. از آنجا كه ما معتقديم تفكر سالم در سينما بسيار مهم است، يكي از اهداف جشنواره، بحث ترويج وتفكر بسيجي در سينما و سينماي دفاع مقدس است. در حال حاضر، ازلحاظ كارگرداني، فيلمبرداري وديگر عوامل فيلمسازي مشكل چنداني وجود ندارد چنانچه تفكر در اين زمينه تقويت شود و به سمت هدايت و جايگاه اصلي كه فرهنگ جامعه و فيلمها به دنبالش هستند نزديك شود، به هدف خود رسيده ايم. علاوه بر بخش اجرايي جشنواره، بخش محتوايي نيز وجود دارد كه آن، بخش فكر حاكم براين جشنواره است كه براساس آن فيلمي مورد توجه قرار گيرد تا براي فيلمسازان و توليدات امسال و سال آينده الگو باشد. آيا در جشنواره فيلم دفاع مقدس سياستي براي توليدفيلمهايي كه منطبق بر اهداف جشنواره باشند، شده؟ است در تمام دنيا وضع به اينگونه است كه همان چيزي كه توليد شده، ارزيابي مي شود و جشنواره براي توليد و اينكه فيلمنامه چگونه بايد باشد وغيره، برنامه ريزي نمي كند. يعني براساس آن چيزي كه شاخص مي شود، الگو ايجاد مي شود. تا جايي كه من اطلاع دارم، ستاد برگزاري جشنواره چنين برنامه ريزي ندارد. منتها با هماهنگي كه ميان بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و انجمن دفاع مقدس انجام شده، در حدود دو سال و اندي است كه فعاليت برروي اين قضيه شروع شده است. بخش دفتر مطالعات و تحقيقات و شوراي بررسي فيلمنامه انجمن سينماي دفاع مقدس برروي محتويات فيلمنامه ها كار در مي كنند واقع پيش از رسيدن به زمان برگزاري جشنواره، هدايت وحمايتي از لحاظ ارتقاء كيفيت فيلمنامه ها صورت مي گيرد. اين مورد، جزء كارهاي ستاد برگزاري جشنواره نيست و معاونت امورسينمايي، انجمن سينماي دفاع مقدس و بنياد حفظ آثار و ارزشهااين كار را انجام مي دهند تافيلمنامه هاي ارزشي دفاع مقدس ساخته شوند كه فروش هم داشته امسال باشند ثابت شده كه فيلمنامه هاي جنگي فروش خوبي داشتند. اين مسئله انگي را كه به سينماي دفاع مقدس زده مي شود مبني براينكه اين سينما مخاطب ندارد را ازبين مي برد و براي نمونه مي توان از فيلمهاي ليلي با من بوي است، پيرهن يوسف و آخرين مرحله به عنوان فيلمهاي پرفروش جنگي نام برد. از دو سال گذشته، پيش بيني مي شد كه ششمين دوره جشنواره توسطانجمن سينماي دفاع مقدس برگزارشود. چطور شد كه دوباره بنياد حفظ آثار و ارزشها آن را برگزار؟ مي كند به هرصورت، بنياد حفظ آثار وارزشهاي دفاع مقدس متولي اين جشنواره است و پنج دوره آن رانيز برگزار كرده است. البته در مورد كيفيت اين دوره ها جاي بحث وجود منتها دارد در اين دوره، بنياد با همكاري معاونت امور سينمايي و صدا و سيما و انجمن به طور جدي وارد عرصه كار شده اند. آيا فيلمهايي را كه انجمن سينماي دفاع مقدس سرمايه گذاري و پشتيباني كرده است، در جشنواره از اولويت؟ برخوردارند فيلمها خير توسط يك هيئت انتخاب وارد بخش مسابقه شده اندو انجمن هيچ گونه اعمال نظري نداشته است. تاثير سمينار يك روزه دفاع مقدس كه در بهمن ماه گذشته برگزار شد، در برگزاري اين دوره از جشنواره چه بوده؟ است در روند توليد فيلمهاي دفاع مقدس موثر بوده اما است به طور مستقيم در برگزاري جشنواره ششم تاثير نداشته است. مشخصات داوران اين دوره جشنواره در؟ چيست يكي از ويژگيهاي اين دوره بحث فيلمهاي كوتاه و مستند در بخش داوري امسال است اعضاي هيئت داوران بخش فيلمهاي كوتاه و بلند تقريبا هم سطح يكديگر انتخاب شده اند، يعني همانطور كه بهترين كارگردانها، فيلمبرداران و فيلمنامه نويسان سينما در بخش مسابقه قضاوت مي كنند در اين بخش نيز قضاوت كنند. اين به دليل اهميتي است كه براي فيلمهاي مستند و كوتاه جنگ وجود دارد. چرا كه اگر اين فيلمها در اين مقطع مورد قضاوت درست قرار گيرند، مي توانند با تكنيك و محتواي خوب وارد عرصه حرفه هاي سينماي دفاع مقدس شوند. ميان سينماي دفاع مقدس وفيلمهاي جنگي در دنيا تفاوت وجود دارد. بنابراين آيا در بخش بين المللي نمونه هايي وجود دارندكه به دفاع مقدس نزديك؟ باشند امسال براي اولين بار، بخشي باعنوان مقاومت اسلامي در ششمين جشنواره برنامه ريزي شده است كه براي بين المللي كردن جشنواره زمينه ساز است. قسمت اعظم اين بخش نيز به فيلمهايي كه در لبنان توسط كارگردانهاي لبناني و ايراني ساخته شده اند، اختصاص دارد. همچنين هشت فيلم بلند و 12 فيلم كوتاه و ويديويي براي نمايش در اين بخش به آماده نمايش هستند و نيز فيلمي در مورد بوسني داريم كه در بخش مقاومت اسلامي قرار مي گيرد. گفته مي شود كه دفاع مقدس تعريف عام دارد و تنها مربوط به هشت سال جنگ ايران و عراق با نمي شود توجه به اين موضوع، آيا هيئت انتخاب در گزينش فيلمها با مشكلي روبرو؟ نبودند تعريف ما با تعريف هيئت انتخاب هماهنگ است. مامعتقديم هركشوري كه از اعتقادات اسلامي دفاع كند و فيلمي در اين باره ساخته شود، تحت عنوان دفاع مقدس تعريف شده است. قرار است براي سالهاي آينده برروي اين بحث برنامه ريزي شود كه فيلمهايي را كه بااين مضمون در كشورهاي ديگر ساخته مي شوند در بخش مقاومت اسلامي وارد كنيم تا به اين ترتيب سينماي دفاع مقدس گسترش يابد. از بخشي طرفي، با نام سينماي جنگ وجوددارد كه نخواسته ايم به چرا آن بپردازيم كه معتقديم اين سينما نيز مانند سينماي خانوادگي اجتماعي، و كودك است. البته شايد نياز به سينماي جنگ نيزوجود داشته باشد. ولي ما به دنبال سينماي دفاع مقدس هستيم. چرا كه قرار است لحظه هاي دفاع براي ساليان بسياري ثبت شود. از اين طريق مي توان به نسلهاي آينده نشان داد كه پدران آنها در طول هشت سال اينگونه مبارزه كردند. در حالي كه فيلمهاي جنگي داراي تاثير اعتقادي كمي است. يك نگراني بين كارگردانهاوجود دارد به اين صورت كه اگرفيلمي مورد قبول انجمن سينماي دفاع مقدس نباشد، به هرطريقي ازارائه امكانات خودداري مي شود ودر نتيجه برروي كيفيت فيلم اثرمي گذارد و يا از ابتدا درجه ج گرفته است. نظر شما؟ چيست چنين قضاوتي بي انصافي درانجمن است و شوراي فيلمنامه وزارت ارشاد، بحث برروي فيلمنامه هاي ارزشي دفاع مقدس است. البته به دليل حمايتي كه معاونت امورسينمايي از فيلمها دارد، تهيه كنندگان به ساخت اين فيلمها بسيار راغب شده اند. چرا كه رقمي در حدود 8 تا 10 ميليون تومان، توسط اين معاونت بطور مجاني در اختيار تهيه كنندگان جنگي قرار داده است. از طرفي، امكانات نظامي رايگان سپاه نيز به رغبت تهيه كنندگان افزوده است. ما فكرمي كنيم حالا كه اين حمايتها انجام مي شوند، بهتر است فيلمنامه هاي ارزشي دفاع مقدس ساخته شود. برخي تهيه كنندگان كم لطفي مي كنندو به سراغ فيلمنامه هاي جنگي مي روند. وقتي اين نوع فيلمنامه ها به انجمن مي آيند، اگرچه از كيفيت خوبي نيز برخوردار باشند، ارزشي ندارند و رتبه ج به آنها داده مي شود كه در اين صورت، امكانات ارشاد و سپاه را از دست مي دهند. طبيعي است چنانچه فيلمنامه اي در انجمن مردود مي شود قرار نيست كاري برايش انجام داد هرچند كه آن فيلمنامه از طرق مختلفي امكانات ساخت بگيرد. برعكس، چنانچه فيلمنامه اي مورد تاييد قرار گيرد، برايش همانگونه تسهيلات فراهم مي شود كه وزارت ارشاد براي فيلمها فراهم مي كند. عنوان شده كه به خاطر عدم هماهنگي بين سپاه و ارتش، توليد فيلمهاي با موضوعاتي كه نمايشگر حضور ارتش در دوران دفاع مقدس است به سختي امكان پذير است. نظر شما؟ چيست در انجمن تلاش براين است كه مشكل حضور ارتش حل شود و ارتش نيز حضور يابد. با مسئولان ارتش مكاتباتي شده است تا نمايندگاني از آنها در شوراي فيلمنامه حضور يابند. به گفته برخي تهيه كنندگان در ارتش 3 تا 5 ماه وقت صرف بررسي فيلمنامه ها مي شود و در شوراهاي مختلف و با نظرات گوناگون روبرو مي گردند. بهرحال، پيشنهاد ما اين بود كه ارتش فيلمنامه هايش را براي شوراي تصويب فيلمنامه انجمن بفرستد تا مانند فيلمنامه هاي سپاه با آن برخورد شود. زماني كه اين شورا فيلمنامه اي را تصويب مي كند، جايي مثل شهرك سينمايي خود را موظف مي داند كه امكانات را ارائه كند و ديگر هيچكس فيلمنامه را نمي خواند. پس اين تصويب به معناي آن است كه ديگر در ارتش هيچ شورايي نباشد كه بخواهد دوباره اعمال نظر كند. اولين فعاليت انجمن دردوسال ونيم پيش در زمينه نگارش 14 فيلمنامه و ثبت تاريخي 14 عمليات بود. اين فعاليت در چه مرحله اي؟ است اين فيلمنامه ها هنوز در مرحله تحقيق و نگارش چون هستند اين 14 عمليات، بسيار گسترده بوده وكميسيونها و جلسات متعددي دراين باره برپا شده است كه در هركميسيوني دو فيلمنامه نويس نيز حضور پس داشته اند از اتمام تحقيقات، نتايج در اختيار فيلمنامه نويسان قرار مي گيرد. البته تعدادي از اين فيلمنامه ها در مراحل پاياني نگارش قرار دارند.