Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750625-5487S1

Date of Document: 1996-09-15

براي احقاق حقوق زنان چه؟ كرده ايد ارزيابي تحقق اهداف كنفرانس جهاني زن در گفتگو با دكتر معصومه ابتكار، دكتر پروين معروفي و دكتر بتول احمدي دكتر احمدي: متاسفانه در لايحه فقرزدايي به زنان به صورت قشرخاص پرداخته نشده دكتر معروفي: قرار بود ازنتايج سمينار فقرزدايي براي تدوين لايحه كمك گرفته شود ولي قبل از استخراج نتايج، لايحه تدوين شد. دكتر ابتكار: بايد اين راقبول كنيم كه زنان بيشترآسيبپذير هستند اشاره: سال گذشته در چنين روزهايي كنفرانس جهاني زن در پكن برگزار شد. در اين كنفرانس برنامه عمل جهاني براي زنان با هدف دستيابي به برابري توسعه و صلح براي تمامي زنان در قرن 21 تدوين شد و 180 كشور جهان آن را امضا كردند. ايران نيز به عنوان يكي از امضاكنندگان اين بيانيه تعهد كرد تا برنامه هاي عملي لازم را در زمينه هاي فقر، بهداشت، آموزش و مشاركت زنان تدوين در كند سالگرد اين كنفرانس در ميزگردي با حضور سه تن از اعضاي ايراني شركت كننده در كنفرانس جهاني زن به ارزيابي برنامه عملي جهت تحقق اهداف كنفرانس پرداخته ايم. شركت كنندگان در ميزگرد عبارتند از: دكتر معصومه ابتكار استاديار دانشگاه، مسئول دفتر هماهنگي سازمانهاي غيردولتي زنان در پكن و كارشناس مسائل زنان، دكتر پروين معروفي مديركل دفتر ترويج فعاليتهاي زنان روستايي، عضو كميته ملي كنفرانس زن و مسئول تدوين گزارش كشوري. دكتر بتول احمدي مديريت بهداشت وزارت بهداشت و نائب رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان. همشهري: مسئله فقر زنان يكي از عمده ترين محورهاي بحث دركنفرانس پكن بود، با عنايت به اين مسئله و با توجه به دستور رياست جمهوري مبني برتدوين لايحه فقرزدايي، تاكنون چه فعاليتي براي محو فقر زنان به عنوان يكي از اقشار آسيبپذير جامعه انجام گرفته؟ است دكتر معروفي: موردي كه من مي توانم مشخصا درباره آن حرف بزنم در مورد زنان روستايي است. افزايش درامد وبهبود وضعيت اقتصادي اجتماعي زنان روستايي يكي ازاهداف اصلي است. افزايش توليدات كشاورزي به افزايش درامد و بهبود وضعيت اقتصادي اجتماعي مي انجامد. خوشبختانه در سالهاي اخير توجه بيشتري به مساله زنان شده است و با مطالعات موردي به اين نتيجه رسيده ايم كه 40 درصد فعاليتهاي كشاورزي به وسيله زنان روستايي انجام مي شود. بنابر اين براي افزايش توليد بايد به زنان توجه كنيم و آموزشهاي لازم رابه آنها بدهيم. براي فقرزدايي از زنان تعاوني زنان روستايي احداث شده كه از پروژه هاي كوچك درآمدزا حمايت مي كند و در كنار آن صنايع تبديلي راه اندازي شده و در كل مي توان گفت اگر زنان حمايت و هدايت شوند مي توانيم با افزايش درامد زنان روستايي بخش عمده اي از مشكلات زنان از جمله فقر را كاهش دهيم. همشهري: مشكل فقرزدايي الزامادر روستاها نيست در شهرها هم ما با اين مشكل روبه رو هستيم براي مثال بحث خانواده هاي زن سرپرست، در اين مورد چه كارهايي شده؟ است دكتر احمدي: يكي از اقشارآسيبپذير جامعه زنان سرپرست خانوار هستند، به همين دليل نيز بايد در لايحه فقرزدايي وضعيت اين قشر در چند بخش به ويژه ايجاد اشتغال بهداشت و سلامت بخوبي لحاظ شود. بايد پوشش بيمه اي زنان دراولويت قرار گيرد. سازمانهاي مختلف مثل كميته امداد وسازمان بهزيستي برنامه هاي كمك رساني به اين قشر دارند اما كافي نيست، البته ممكن است تعدادي از اين زنان مشكل مالي نداشته باشند بلكه داراي خلا رواني و عاطفي باشند كه بالاخره نيازمند حمايت لازم هستند، كه متاسفانه به اين بعد توجه نمي شود. متاسفانه در لايحه فقرزدايي به زنان به صورت قشر خاص پرداخته نشده است اين كوتاهي هم از جانب مسئولين سازمانهاي اجرايي است و هم از جانب مسئولين برنامه ريزي يعني كشور نيروها و مجريان دولتي مساله زنان را بايد باز مي كردند و مسئولين برنامه ريزي هم بايد به اين مسئله اهميت خاص مي دادند. به دليل اين كم كاري لازم است ارگانهاي دولتي مربوط به زنان به صورت متمركز روي قسمتهايي كه مربوط به زنان است به طور خاص كار كنند و با استفاده از تجارب موجود دنيا اين مسئله را حل كنند. اين امر كمبودش احساس مي شود. فكر مي كنم علت اصلي عدم توجه به اين مسئله اين باشد كه ما آمار و ارقام به تفكيك در مورد زنان نداريم. بنابر اين نمي توانيم اولويتها را مشخص كنيم. بالاخره بايد مسئله تامين اجتماعي زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار به صورت خاصي مورد توجه قرار گيرد. دكتر معروفي: وقتي كه لايحه اي با اين اهميت تدوين مي شودبايد از كليه ابعاد به قضيه نگاه شود. مخصوصا بحث زنان به خصوص در حال حاضر كه فقرزنانه حق مي شود اين بود كه تدوين كنندگان لايحه يك نماينده اي هم از دفتر امور زنان مي خواستند نه تنها اين كار صورت نگرفت بلكه منتظر نتايج سميناري كه در مركز مطالعات و برنامه ريزي سازمان برنامه برگزار شد، نشدند. يعني لايحه قبل از به دست آمدن نتايج سمينار تدوين شد در آن سمينار بحث زنان خيلي گسترده مطرح شد و قرار بود از نتايج اين سمينار براي تدوين لايحه كمك گرفته شود. به نظر من اين لايحه خيلي عجولانه تدوين شده است. به هر حال بايد براي تدوين چنين لايحه اي يك مقدار صبورتر و با دقت بيشتري به اين مسئله نگاه شود. دكتر ابتكار: بايد تاثيرسياستهاي اجرايي را روي زنان ومردان بسنجيم. با توجه به اينكه مي دانيم اين دو جنس نقشهاي متفاوتي در جامعه دارندپس به تبع آن تاثير برنامه ها هم متفاوت مي باشد. متاسفانه چنين نگرشي وجود ندارد. اگر به اين مسائل توجه نكنيم از سياستها و برنامه ريزي ها نتيجه معكوس خواهيم يعني گرفت بايد واقعا اين را قبول كنيم كه زنان بيشتر آسيبپذير هستند. بحث ديگر اين است كه ما تشكيلات دولتي داريم كه بايد اين جهت گيري را به وجود آورد. بايد به زنان توجه ما ويژه شود در حال حاضر تشكيلات منسجم و هماهنگ و قوي نداريم. همشهري: با توجه به همه اين حرفها، شما به عنوان مسئول درحل اين معضل چه كار كرده ايد. به تعبير ديگر وظيفه كيست كه اين كارهايي را كه شما فرموديد انجام؟ دهد دكتر احمدي: البته در برنامه رسيدگي به مسائل امور اقتصادي و اجتماعي زنان كارهاي انجام شده، در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان كميته اي با نام اشتغال و امور اقتصادي فعال است كه نمايندگان ارگانهاي ذيربط در آن حضور دارند. و كارهاي انجام شده مثل تدوين سياستهاي جمهوري اسلامي در مورد اشتغال زنان با توجه به مسئوليت مادري و همسري و مسئوليتي كه درخانواده دارند و يا بحث مشاركت زنان در امور اجتماعي. سازماندهي فعاليتهاي درامدزابراي زنان در سطح جامعه درسازمانهاي كار طرحش مطرح است كه در دست بررسي است. همچنين طرح بيمه زنان خانه دار و... به هر حال در حدي كه زمينه فراهم بود امكانات اجازه مي داده و مسئولين استقبال مي كردند. كار انجام شده، بحث ما اين است كه يك تشكيلات قويي كه بتواند پيگير مسائل از بعد اجرايي باشد و سازماندهي كار را انجام دهد جايش خالي است يعني اين تشكيلات فعلي جوابگو نيست و وجود يك دستگاه قوي كه بتواند فعاليت مربوط به زنان را در وزارتخانه هاي مختلف دنبال كند جايش خالي است. جايي كه سعي در ايجاد حساسيت در قسمتهاي مربوط به زنان بكند. البته اين تشكيلات در دست بررسي و تكميل است و به عنوان نهادي كه بتواند اتصال بين برنامه ريزي و سياست گذاري و مسائل اجرايي را انجام دهد و به دستگاههاي دولتي اتصال قوي و منسجم داشته باشد و اين اهداف در جامعه عملا اجرا مي شود. به هر حال جاي خالي نهادمجري احساس مي شود. همشهري: فكر مي كنم به نكته ديگري در سند پكن بپردازيم وآن مسئله آموزش و پرورش زنان است در اين زمينه چه كارهايي انجام شده ؟ است. دكتر معروفي: . تاجايي كه من اطلاع دارم در سالهاي اخير در آموزش ابتدايي خيلي خوب كار شده. فاصله آماري كه بين دخترها و پسرها تقريبا محو شده يعني تقريبا همه دخترها و پسرها ثبت نام مي كنند و به مدرسه مي روند. مشكل اصلي در زمينه آموزش مقطع دبيرستان است هنوز بين دخترها و پسرها فاصله است و حتما بايد جبران شود. شايد دليلش مسايل اجتماعي، فرهنگي روستاهاي ما است چرا كه پسرها مي توانند مسير دوري را براي رفتن به دبيرستان بروند ولي دختران چنين اجازه اي ندارند و وزارت آموزش و پرورش بايد اقداماتي را در اين زمينه انجام دهد. اما اگر آموزش را گسترده ترببينيم و به فكر آموزشهاي كاربردي باشيم بازهم مشكل براي دخترها وجود دارد. متاسفانه دراين زمينه هم با مشكل روبه روهستيم. من فكر مي كنم در اين زمينه نه توجه كافي ازطرف دولت مي شود و نه بهاي لازم ازطرف جامعه داده مي شود. بايد در اين زمينه سرمايه گذاري وكار شود و ارگانهاي متولي بيشترروي اين قضيه كار كنندو بهاي بيشتري دهند. همشهري: بحث سلامتي شامل رفاه فيزيكي، اجتماعي و عاطفي يكي از نكات اساسي بيانيه پكن بوده ما تا چه حدي دراين زمينه كار كرده ايم و از نظرپيشرفت در كجا قرار؟ داريم. دكتر ابتكار: . در زمينه بهداشت ما بسيار موفق بوده ايم و بسياري از اهداف و برنامه ها جلوتر هستيم و در كشورهاي منطقه به عنوان الگوي موفق مطرح شده ايم. درك اين مطلب كه بهداشت يكي از زمينه هاي اساسي براي توانمندي زنان است خصوصابهداشت باروري يكي از شاخصهاي اصلي است كه ما را به سوي اهداف بلندمدت سوق مي دهد. باتوجه به سرمايه گذاريهاي انجام شده فكر مي كنم پيشرفت بهتري هم داشته باشيم. همشهري: بهداشت دركنفرانس پكن يكي از پربحث ترين بخشهاي سند بود، عمده ترين مشكلات فرهنگي در اين بخش بروز پيدا به كرد، نظر شما براي جلوگيري از بروز اين مشكلات و پيش گرفتن نوعي وحدت رويه علمي در جامعه چه بايد؟ كرد.دكتر ابتكار: . بخش بهداشت يك زير جريان فرهنگي در درون خود دارد و اگر بخواهيم واقعا بهداشت را بهتر پياده كنيم بايد حتما به زير جريان فرهنگي و تطبيق آن با فرهنگ و اعتقادات و باورهاي ملت خودمان توجه كنيم، مسيرها و روشهايي كه با اهداف عاليه اسلام مطابقت دارد انتخاب كنيم. نكاتي كه در سند پكن آمده روشهايي است كه بايد با فرهنگهاي بومي و بخصوص باورهاي ملي هر كشور منطبق شود. ادامه دارد