Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750624-5469S1

Date of Document: 1996-09-14

در گفت وگو با همشهري اعلام شد: كمك هاي شهرداري منطقه 16 به اقشار كم درآمد و كانون هاي فرهنگي و ورزشي . سرويس شهري: ميزان مساعدتهاي شهرداري منطقه 16 به اقشار محروم و امور فرهنگي آموزشي و ورزشي منطقه از ابتداي سال 74 تاكنون اعلام شد. به گفته مهيمني شهردارمنطقه 16 پيرو فرمايشات اخيرمقام معظم رهبري در مورد رعايت حال اقشار محروم توسط اين شهرداريها، مساعدتها بيشتر از گذشته خواهد شد. شهردار منطقه 16 خاطرنشان كرده است: در مدت يادشده نزديك به يك ميليارد ريال از جرايم افراد فاقد توانايي مالي تخفيف داده شده است. در همين مدت در ميليارد 10 منطقه 16 ريال براي حل معضل آلونك نشينان منطقه و انتقال آنان به نقاط بهتر هزينه شده است. مهيمني گفت: براي رفاه حال مردم منطقه كه بيشتر ازاقشار كم درآمد جامعه ميليارد 23 مي باشند ريال از جرايم آنان تقسيط شده است. وي ميزان عمليات عمراني انجام شده در مساجد و كانون هاي فرهنگي و ورزشي منطقه را در اين مدت يكصد ميليون ريال اعلام كرد. وي بااشاره به كمك هاي شهرداري منطقه 16 به امور فرهنگي وآموزشي در سطح منطقه گفت: شهرداري منطقه 16 از سال گذشته تاكنون 200 ميليون ريال براي امور فوق به ارگانهاي مربوطه پرداخت كرده است. مهيمني در پايان بااشاره به شركت چشمگير شهرداري منطقه 16 در جشن عاطفه ها يادآور شد: در سال 74 مبلغ 25 ميليون ريال و در سال جاري نيز 20 ميليون ريال به اين امر خير اختصاص يافته است. كمك هاي شهرداري منطقه 16 به كانون هاي ورزشي و فرهنگي در اين نقطه پرجمعيت تهران تاثير شاياني در رشد و ارتقاء فرهنگي منطقه داشته و دسترسي مردم به ويژه نوجوانان را به مكان هاي ورزشي ممكن ساخته است. شهردار منطقه 16 در اين گفت وگو تاكيد كرد كه مساعدت هاي شهرداري به اقشار كم درآمد منطقه و همچنين در جهت ايجاد و گسترش مكان هاي فرهنگي و ورزشي همچنان ادامه خواهد يافت.