Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750622-5331S1

Date of Document: 1996-09-12

طرح يك نظريه تازه جدول گياه يابي راز طبقه بندي نباتات را فاش كرد مهندس نادر دكترافشارمقدمه: به منظور آشكار شدن رازهاي سر به مهر طبيعت وبهره برداري صحيح و دقيق از پتانسيل گياهي جهان و كشورو نيز حفظ محيطزيست و بهبود تحقيقات و ترويجات وتوليدات كشاورزي، ضرورت زمان در نزديكي قرن بيست ويكم ايجاب كرده كه از اجتماع و اختلاط اصولي علوم 12حداقل پايه و غيرپايه (به شرح شكل پيشنهادي ) علم جديدي به نام گياه يابي كه در سالهاي بين 1365 - درشرايط 1361 جنگ در جمهوري اسلامي ايران توسط تني چند ازكارشناسان طراحي شده اينك به صورت چاره و كليد حل مسائل منابع طبيعي و كشاورزي و زيست محيطي به وسيله اين مقاله به جامعه علمي جهان و جمهوري اسلامي ايران معرفي گردد. علمي كه به اعتقاد تدوين كننده هماهنگ با علوم متشكله و مربوطه آن موجب اعتلاء همه جانبه دانش گياهي انسان مي شود. علمي كه به رفع نيازهاي كمي و كيفي گياهي انسان بويژه در ايران كه زادگاه اين علم است جواب كاملا مثبت مي دهد. براي حسن شروع بي مناسبت نيست كه ذكر شود يكي ازبزرگان اين كشور چندي پيش در مقاله فاضلانه اي از جمله از قول بزرگان دانش جهان نقل كرده اند: با اطاعت از طبيعت است كه مي توان بر آن فرمان راند. يعني با اجراي قوانين طبيعت مي توان بر آن دست يافت ( بيكن ). سنين مختلف يك علم را مي توان از روي تكنيك و وسائل و ابزار اندازه گيري و سنجش آن معين ساخت. صبر و حوصله اي كه جنبه دائره المعارفي دارد با صبر و حوصله هاي علمي رابطه اي ندارد. (باشلار ) وقتي شما توانستيد آنچه را از آن سخن مي گوئيد اندازه بگيريد و با رقم و عدد بيان كنيد به موضوع مورد بحث خود آگاه و در داناييد غير اين صورت معرفت شما رابايد نوعي ضعيف و كم مايه از معرفت دانست كه به اندازه كافي قانع كننده نيست. (كلوين ) خوانندگان محترم مي دانند كه از نيازهاي اوليه انسان چگونه كيمياگري به وجود آمده و بالاخره علم شيمي و سپس جدول تناوبي عناصر شيميايي قوام يافته ودانشمندان شيمي مرتبا بر غناء جدول تناوبي افزوده اندو عناصري كه قبلا براساس محاسبات كلي جرم و عدداتمي آنها پيش بيني شده بود را پس از كشف درخانه هاي خالي از پيش تعيين شده قرار داده اند (كه همه ضمن آنكه بر مبناي محاسبه و اندازه گيري بوده يكباره صورت نگرفته ) و نيز عموم مردم آگاهند كه علم شيمي به علت ضرورت طي زمانهاي مختلف توسعه و تكامل يافته وشاخه شاخه شده و شيمي آلي و معدني و شيمي توليدات مختلف گياهي و صنعتي و معدني و غيره به وجود آمده وسرانجام علم شيمي نياز و توان آن را يافت كه مثلا باعلم بيولوژي پيوند برقرار كند و علم سومي به نام بيوشيمي به وجود آيد و حتي قادر گرديد با دو علم ديگرزمين شناسي و بيولوژي آميخته شود و علم زيست زمين شيمي حاصل گردد و مثالهاي ديگر علوم نظير بيوتكنولوژي، بيوفيزيك، فيتوسوسيولوژي و پالئو (زئولوژي - اكولوژي ) و غيره بر اين مطلب تاكيد مي كند كه تغييرو تحولات و تعالي يافتن علم منجر به آميختن علوم وتعالي آنها مي شود. اينك در اواخر قرن بيستم با استدلالهاي فشرده سطور بعدي ضرورت رشد علم گياه يابي كه از پيوند حداقل 11 رشته علمي پايه اي و غيرپايه اي با شيمي حاصل مي شود، مشخص مي شود. اين علم جديد در زادگاهش جمهوري اسلامي ايران نطفه بندي گرديده و مطابق شكل روبرو با كمك محققان و متخصصان علاقه مند مي تواند كامل تر شود و نيز مي توان رابطه دقيق تر اين علم با علوم متشكله را معلوم كرد. علمي كه فراگيرتر از علوم متشكله است و در عين حال با تمام آنها پيوند متقابل و تنگاتنگ دارد و كارسازتر از تمام علوم گياهي جاري است. علمي كه قالبهاي كلاسيك را احترام مي گذارد و محتويات تمام علوم متشكله را به طرف تكامل هدايت مي كند. چنانچه مثلا مي گويد علم گياه شناسي به مفهوم شناخت اعضاء ظاهري گياه نيست و فيزيولوژي گياهي از يك طرف تحت تاثير اكولوژي است و از طرف ديگر تحت تاثيرات بيوفيزيك و بيوشيمي و بيوتكنولوژي و غيره قرار دارد. دلايل و اثبات ضرورت رشد علم گياه يابي با روشهاي مختلف مي توان فلسفه اساسي علم گياه يابي يعني قانونمندي تعميم جدول تناوبي در قلمرو گياهان را كه از جمله يكي ديگر از كاربردهاي فراگير اين قانونمندي طبقه بندي عنصري گياهان ( EBT) است ثابت كرد. از جمله نگريستن به طبيعت باعينك علوم دقيقه از كل به جزء به شرح روش زير كه به ترتيب هر مورد نسبت به مورد بعدي فراگيرتر است، و در نهايت به نتيجه گيري و پيشنهاد رشد علم گياه يابي مي رسد. - 1 هيچ اتم و مولكول و عنصرو تركيب شيميايي و ماده وموجود و خاصيتي بدون علت وحكمت آفريده نشده و هيچ پديده اي خودبخودي اتفاق نيفتاده و هيچ علمي تاكنون بدون گذر از مراحل خرافي وخيالبافي هاي اوليه و نيازها و تفكرات و تخيلات و بالاخره محاسبات و به عبارتي تراشكاري شدن نامي به خود نگرفته و چون تمام ذرات به طرف تعالي و تكامل در حركتند دليلي وجود ندارد كه نسبت به تعالي منابع طبيعي جهان و كشورها و رفع نيازهاي انسان علي الخصوص رفع نيازهاي گياهي انسان كه مورد بحث اين مقاله است اميدواري كامل نداشته باشيم. - 2 كره ارض كه يكي از سيارات است از نظر منابع طبيعي و طبيعت خاص خود و هم از نظر رشد موجودات گياهي و حيواني و همچنين انسان خصوصا از لحاظ داشتن حركات وضعي و انتقالي هيچ وقت نتوانسته و نخواهد توانست ثبات داشته باشد كه در نتيجه موجودي روي آن بتواند به ثبات بيولوژيك كامل برسد و تمامادر حال تغيير و كلا در وضع متكاملي است كه از جمله اين تكامل و تعالي شامل موجوديت گياهي نيز مي شود. - 3 انسان نيز از اين قاعده مستثني نيست و هم از نظر عضوي و جسمي و هم از نظر معنوي و علمي و تكنيكي تعالي و تكامل يافته و در مراحل مختلف تاريخ اطلاعات خود، پراكنده در هر زمينه را به وسيله افراد وگروه هاي نخبه خصوصا جمع آوري و فشرده كرده و به صورت علوم مختلف درآورده و بر چكيده آن نامي نهاده است كه بعضي علوم مانند رياضي و فيزيك و شيمي بيشتر متكي به عدد و رقم هستند و بعضي چون جامعه شناسي و اقتصاد روانشناسي و غيره بيشتر تحت تاثير عوامل محيطي و گاه سياسي قرار دارند و بقيه علوم هم حالت بينابيني دارند و از نظر دانشمندان برجسته تمام علوم به طرف رياضي شدن پيش مي روند. - 4 به ترتيب پيشرفت تمدن و تكنولوژي ناهنجاريها و بيماريهايي در اثر بر هم خوردن تعادل طبيعت و محيط زندگي عارض ارگانيسم هاي گياهي و حيواني و نيز انسان گرديده و اين جريان زيان بار متاسفانه هم چنان ادامه دارد و افزوده مي شود كه چون نمي توان ونبايد براي پيدا شدن حالت تعادل ارگانيسمي و طبيعي به عقب احيانا قهقرا برگشت بنا براين فقط اين انسان است كه مي تواند به عميق شدن در رازهاي طبيعت وخواص باطني گياهان بطور علمي و با استفاده ازابزارهاي تجزيه نباتات بر ناهنجاريها و نابسامانيهاي ارگانيسمي و طبيعي غلبه كند. - 5 براي آسان كردن بهره برداري صحيح و كامل ازطبيعت مناسب است نيازهاي مادي انسان به 4 دسته تقسيم گردد: نيازهاي معدني نيازهاي گياهي، نيازهاي حيواني و نيازهاي محيطي. - 6 شكل ذهني مرتب شده عناصري كه موجد اصلي نيازهاي چهارگانه فوق هستند در جدول تناوبي عناصر شيميايي براساس عدداتمي منظم شده و مشخص است وفقط اختلاف متخصصان بر سر تعداد عناصري از اين جدول است كه درارگانيسم گياه يا حيوان يا انسان نقش ويا حضور بطور دارند خلاصه چندتا از اين 92 عنصر طبيعي از (= H) 1 تا (= V) 92 از لحاظ كارسازي بايد روي آنها حساب كرد چنانكه در زمان Liebig دانشمند آلماني از اواسط قرن نوزدهم كه قانون مي نيمم را معرفي كرد در گياهان 32 عنصر نقش داشتند و عنصر بر B را كليدي تر از همه معرفي كرده است و بعدها بيش از 60 عنصر را صاحب نقش دانستند و امروز براساس قانونمندي تعميم جدول تناوبي در قلمرو گياهان نگارنده استدلال نمود كه قانون، Liebig در تمام سطح جدول تناوبي حاكميت دارد و همه عناصر در مجموعه پتانسيل گياهي جهان و در چرخه طبيعت حضور و نقش دارند مگر خلاف آن ثابت شود. - 7 چون مشخص شده كه باپراكنده فكري كه نتيجه آن پراكنده سازي و پراكنده كاري است نمي توان نيازهاي گياهي انسان را بطور كافي و كامل رفع نمود و محيط زيست انسان را متعالي ساخت بنابر اين يك قانونمندي مشخص حساب شده براي برخورد سازنده و مثبت با طبيعت و كليه علوم گياهي جاري لازم است كه نگذارد انرژي و وقت و سرمايه انسان هدر رود و با الهام از آن قانونمندي بتوان علم و تكنيك هاي مورد نياز كه حتما جوابگو خواهد بود را پيدا كرد. - 8 چون به ترتيب: موجود طبيعت زنده گياه بافت عضو و ياخته پس از تجزيه به تركيب اوليه عناصرشيميايي مي رسند و تركيبات وراثتي و غيروراثتي هم پس از تجزيه شامل عناصر مي گردد پس قانونمندي بر پايه عناصر مي تواند پوششي را به وجود آورد كه تمام مسائل و مشكلات عالم گياهي را در سايه خود حل كند بطوري كه نه گياهي آبي يا خاكي، ميكرو يا ماكرو در جهان از قلم بيفتد و نه تركيبو عنصري ضروري. علمي كه در خدمت و با الهام از اين قانونمندي به رفع نيازهاي گياهي انسان از هر نظر جواب مي دهد همين علم پيشنهادي گياه يابي است. - 9 با اين اعتقاد و با محور قرار دادن جدول تناوبي عناصر شيميايي و با درك عوامل مختلف موثره برنبات از جمله حرارت، رطوبت، نورهاي الكتريسيته مختلف، و خلاصه هر چيز كه تاثير دارد، مي توان كليداساسي براي آشكار شدن رمز و رازهاي سر به مهر فراوان طبيعت به نفع حفظ و تعالي و بهره برداري صحيح و علمي از كليه منابع طبيعي و علي الخصوص گياهان به نفع انسان حال و آينده به دست آورد. - 10 پس بنا به استدلال 9 گانه (از كل به جزء ) كليد باز شدن گره هاي كور طبيعت در دست رشدعلم گياه يابي است كه خواص عمده ديگري هم دارد و با كمك اين علم گياه يابي به تدريج بابرنامه زمان بندي شده و رعايت امكانات و شرايط جهاني و كشوري و هر منطقه اكولوژيكي زمينه انجام طبقه بندي عنصري ( EBT) موازي با طبقه بندي فيلوژنيك و ساير طبقه بنديهاي متعارف فراهم مي شود و با برقراري شبكه رايانه اي آزمايشگاهي تجزيه گياهان با الهام از قانونمندي تعميم جدول تناوبي در قلمرو گياهان زمينه رفع نيازهاي گياهي انسان فراهم مي شود. و سخن آخر اين كه نگارنده از هرگونه پيشنهاد و اظهار نظر صاحبنظران در اين زمينه استقبال مي كند.