Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750619-5091S1

Date of Document: 1996-09-09

به گزارش مركز آمار ايران نرخ تورم در روستاها پارسال به /53 6درصد رسيد .سرويس اقتصادي: شاخص بهاي كالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهاي روستايي كشور در سال گذشته به /1110 7عدد رسيد. به گزارش روابط عمومي مركز آمار ايران، پارسال رشد شتابان افزايش قيمتها به صورت چشمگيري در مناطق روستايي كشور ادامه يافت و نرخ تورم در اين مناطق /53 6به درصد رسيد. بنابر اين گزارش در شاخص 1374سال كليه گروههاي كالاها وخدمات به غير از قند و شكر و شيرينيها /13 2كه درصد كاهش داشته از افزايش قابل ملاحظه اي برخوردار بودند. در گروه خوراكيها آشاميدنيها ودخانيات شاخص /53 3خوراكيها درصد /13 6آشاميدنيها درصد /66 7ودخانيات درصد افزايش يافت. در گروه خوراكيها بيشترين مقدار افزايش گروه ها را ادويه و چاشنيها با /90 2درصد رشد به خود اختصاص داده و پس از آن خشكبار و /83 2حبوبات در صد روغنها و /80 3چربيها درصد ميوه ها و /68 9سبزيها درصد آرد رشته غلات و /55 1نان درصد گوشت قرمز و سفيد 48 درصد. لبنيات و تخم /38 4مرغ درصد غذاهاي آماده 37 درصد و قند و شكر شيرينيها و چاي /24 3درصد رشد سالانه داشتند. در گروه كالاهاي غيرخوراكي وخدمات، بيشترين مقدارافزايش گروهها متعلق به گروه پوشاك و كفش /71 5با درصد و حداقل افزايش سالانه اين /30 2 گروهها درصد است كه مربوط به گروه بهداشت و درمان مي شود. افزايش قيمت ساير گروهها به ترتيب ميزان افزايش عبارتست از: لوازم /68 8منزل درصد تفريحات سرگرميها و /61 4تحصيل درصد حمل و نقل و /59 1ارتباطات درصد كالاها و خدمات /48 7متفرقه درصد و مسكن سوخت و /32 9روشنايي. به گزارش بانك مركزي نرخ تورم در مناطق شهري /49 4كشور درصدبوده است. البته سرعت رشددرآمدها نيز در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري بوده است