Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750618-5009S1

Date of Document: 1996-09-08

پشت پرده، روي صحنه در حاشيه ثبت و انحلال شركت ها مدير يك موسسه: يكي از عوامل موثر در شكست فعاليتهاي وجود جمعي، روحيه فردگرايي در جامعه است. با نگاهي به فرهنگ رقابت در جامعه، متوجه مي شويم كه غالبا افراد در موقعيت هاي فردي بهتر از شرايط جمعي عمل مي كنند. پارك شهر - اداره ثبت شركتهاپوشه پرونده شركت جديدالتاسيس با تمامي مدارك سنگين درون آن سبك مي نمود. اتوبوس ها يكي پس از ديگري در توقفگاه مسافران را پياده مي كردند، مرد جوان لحظه اي ايستاد و هواي تازه صبحگاهي را به درون ريه هايش فرو داد. تا ثبت قانوني شركت ديگر راهي نمانده بود. بوي اسكناس هاي تانخورده را از همين حالا حس مي كرد. سرانجام پس از چندماه دوندگي مي توانست قرارداد نان و آبداري ببندد. در كنار در ورودي اداره ثبت شركت ها چند جوانك همچنان مشغول تبليغ شركت هاي مشاوره اي بودند. آهسته از پله هاي منتهي به بخش آگهي بالا رفت، در داخل سالن به جز چند ارباب رجوع ازدحامي نبود. وارد اتاق سفارش آگهي شد. كارها روبه پايان پس بود از چند دقيقه، تقريبا تمامي مدارك مورد نظربراي درج در روزنامه رسمي جهت ثبت قانوني شركت آماده شد. از شادي در پوست خود نمي گنجيد. اصلا نفهميد چگونه برگ هاي سفيد پرونده شركت به پرواز درآمدند! پارك شهر - اداره ثبت شركت ها (يك سال بعد )صبح زود با اينكه تمامي مدارك اضافي شركت را كنار گذاشت، امابا اينحال پوشه پرونده شركت درحال تصفيه و انحلال، سنگين تر از ظاهرش مي نمود. در طول راه چندبار احساس ملال آوري به او دست داد. يك بار بادست مدارك تا خورده و نخورده داخل پوشه را مرتب كرد. از صبح احساس كسالت به او دست داده بود. بعد از يك سال دوندگي، كار و بازرگاني، سرانجام همه راهها به بن بست ختم شده نه بود از قراردادهاي كلان خبري شد ونه از آن شور و شوق زايدالوصف سهامداران. صداي كركننده رفت و آمد اتوبوس ها گوشش رامي آزرد. در ابتداي چند در، جوانك با لبخندهاي نيش دار به تبليغ شركت هاي مشاوره اي مشغول بودند: انحلال شركت چندروزه. آهسته از پله هاي طولاني و يكنواخت اداره ثبت شركت ها بالا رفت خستگي يك ساله شركت در تنش دو چندان ساختمان مي نمود بزرگ اداره ثبت شركت ها دور سرش مي چرخيد، پس از دوهفته دوندگي توانسته بود موافقت انحلال شركت را بدست آورد. به راستي چرا هجوم براي ثبت شركت ها اين روزها دو چندان؟ شده ازسوي ديگر، چه عاملي در انحلال شركت هاي خدماتي - صنعتي -؟ فرهنگي موثرند پژوهش هاي اداره آمار بانك مركزي حاكي است كه در 6 ماه نخست سال 74 تعداد 9067 شركت با سرمايه اي /467 7معادل ميليارد ريال در 27 شهر بزرگ و 53 شهر كوچك كشور به ثبت رسيده كه نسبت به دوره مشابه سال 73 از نظر تعداد و سرمايه به /3 9ترتيب درصد /295 1و درصد افزايش يافته است. علاوه بر آن تعداد 1216 شركت داخلي با سرمايه اي حدود 10 ميليارد ريال در شهرهاي مورد بررسي رسما منحل شده كه نسبت به دوره مشابه سال 73 از نظر /24 3تعداد درصد افزايش يافته; ولي از نظر /48 7سرمايه درصد كاهش داشته است. فقط 867 شركت در اين مدت در تهران با سرمايه اي /707 9معادل ميليون ريال منحل شده كه نشانگر آن است كه حجم گسترده اي از شركت ها به لحاظ وجود فعاليت هاي خدماتي - صنعتي - تجاري در تهران متمركز شده اند. شركت هاي موسمي البته همه آمارها نيز دليل قاطع و موثر در سرمايه گذاري نيست. واقعيت اين است كه بيشتر شركت ها موسمي اند و با تصويب بودجه ها و لوايح باحمايت هاي آشكار و پنهان دولت در بخش هاي صنعتي بازرگاني، و فرهنگي به طور محدودو در زمان كوتاه تشكيل و سپس منحل مي شوند. بنابراين تشكيل بيشتر اين شركت ها عمدتا به استفاده از يارانه هاي دولت متكي است: از ثبت تا ضبط اموال بعضي شان شايد بيش از 6 ماه طول نكشد! آيا همه شركت ها اينگونه عمل؟ مي كنند اگرنه، چرا هرروز شاهد انحلال شركت هاي كوچك و بزرگ؟ هستيم چرا زمان انحلال و ثبت شركت با هم تفاوت ماهوي؟ دارند . مهديان. مدير يكي ازشركت هاي مشاوره اي در زمينه علل انحلال شركت هاي تازه تاسيس مي گويد: ازجمله دلايل انحلال شركت ها عبارتنداز: - 1 معمولا موسسان قبل از ثبت شركت ها ارزيابي درستي از كارها ندارند و بعداز گذشت زماني كوتاه به اهداف مورد نظر نمي رسند. - 2 عدم توافق بين اغلب شركا پس از شروع فعاليت شركت در زمينه اداره امور وروش توزيع سود و زيان، بين سهامداران پديد مي آيد و خودبه خود موسسه را از پويايي خارج مي كند. - 3 نوسان هاي اقتصادي جامعه ضربه هاي مهلكي بر شركت هاي نوپا وارد مي سازد و كمي سرمايه، نبود اطلاعات كافي ازمديريت شركت و شناخت ماليات و روش اداره آن مي تواند زمينه ساز انحلال شركت ها شود. وي مي افزايد: ازسوي ديگرهجوم براي ثبت شركت ها به دليل تازه نفس بودن سهامداران جديد و سرمايه كافي آنهاست. با اينحال بهتراست اشخاص پيش از ثبت شركت هااطلاعات جامعي از چگونگي تاسيس، نوع شركت و راههاي دست يابي به اهداف بعدي كسب و سپس به ثبت شركت اقدام كنند. رشد شركت ها و قراردادها. قنبري. مشاور حقوقي درزمينه علل رشد روزافزون ثبت شركت ها مي گويد: در نگاه منطقي، قواعد حقوقي حاكم در ادارات دولتي، موجب رشد بي رويه شركت ها شده در است بيشتر موارد براي عقد قراردادهاي دولتي، نياز به شخصيت حقوقي است و برخي از افراد به تناسب ارتباط يا ضوابط مورد نياز به مدت يك تا دو سال به عناويني شركت تاسيس مي كنند و پس از انجام معاملات يا تحمل ضرر و زياني، دست به انحلال شركت مي زنند. وي مي افزايد: درحال حاضرزمان لازم براي ثبت و انحلال شركت ها يكسان نيست. مراحل اداري ثبت كوتاهتر است; اما انحلال به استعلام از مراكز قانوني متعددي نياز دارد. بنابراين 17 تا 18 روز زمان براي انحلال يك شركت صرف مي شود. ناآشنايي و نبود اطلاعات كافي از قوانين بازرگاني نيز به اين مسئله دامن مي زند. با اين حال اگر اينقدر در مورد ثبت و انحلال شركت ها سخت گيري نكنند، به اين همه دوندگي نياز نمي افتد. با يك نظام كامپيوتري كارا و كارشناسان خبره مي توان از تلف شدن وقت مردم و در بيشتر موارد استخدام مشاوران حقوقي جلوگيري كرد. تب واگذاري خدمات دولتي به موسسات خصوصي و ياتخصيص اعتبار براي مشاغل توليدي، صنعتي و زمينه فرهنگي، لازم را براي رشدقارچ گونه برخي شركت هاي خدماتي فراهم كرده درطول است سالهاي 72 تا 75 به خاطر ارائه اعتبار تبصره در 3 زمينه فعاليت هاي موسسات فرهنگي فرهنگي گسترده اي در جامعه شروع به فعاليت كردند، اما با گذشت زمان و پرداخت وام تبصره 3 قانون بودجه كل در كشور بيشتر موارد مديران شركت ها به خاطر ناآشنايي از وضعيت موجود اقتصادي جامعه و عدم جذب سرمايه گذاريها دچار مشكلات عديده اي در بازپرداخت وام ها شده اند. فردگرايي و شركت. احمد محمدي. مدير تصفيه يك موسسه فرهنگي، با اشاره به ركود توليدات فرهنگي در جامعه مي گويد: شايد يكي از عوامل موثر در شكست فعاليت هاي جمعي، روحيه فردگرايي جامعه است. با اينكه سالها از نزديك سهامداران شركت را مي شناختم، اما در عمل متوجه شدم هنوز سهامداران روحيه همكاري گروهي ندارند. برخاسته از وجود فرهنگ رقابت غالبا افراد در موقعيت هاي فردي بهتر از شرايط جمعي عمل اين مي كنند قضيه حتي به ورزش، علم، صنعت و ساير عرصه هاي جامعه نيز رسوخ پيدا كرده است. در كشتي، كارگرداني المپيادها، فيلم ها و عرصه هاي هنري به اين دليل موفق هستيم كه فردي عمل مي شود ودر نتيجه فرد به موفقيت مي رسد. وي مي افزايد: قبل از ثبت شركت ها بهتر است يك ارزيابي درست از چگونگي فعاليت، زمينه هاي موفقيت شركت هاي موازي، روحيه همكاري سهامداران و زمينه هاي حمايت دولتي داشته باشيم. از سوي ديگر بايد تلاش كنيم كه ضوابط دست و پا گير اداره ثبت شركت ها حذف شود. نبايد براي ثبت شركت چندين روز در راهروهاي اداره ثبت شركت ها سرگردان بود. محمدي. كارشناس حقوقي در زمينه ازدحام موجود دراداره ثبت شركت ها مي گويد: ازدحام ناشي از بي اطلاعي برخي افراد و مراجعين در زمينه قوانين بازرگاني است. افراد مطلع دچار مشكل نمي شوند. با اينحال منكر آن نيستيم كه نظام اجرايي موجود نيز نارساست. ما وقت را مي كشيم تا سرانجام يك شركت را ثبت يا منحل كنيم. وي مي افزايد: از آنجا كه حس اعتماد در جامعه به لحاظشرايط اقتصادي موسسات ازبين رفته، دولتي و خصوصي بيشتر به اشخاص حقوقي مراجعه مي كنند. شايد يكي ازدلايل رشد شركت ها همين بهادادن به شخصيت هاي حقوقي به جاي حقيقي باشد. البته اگرروابط براساس ضوابط شكل گيرد، خود به خود حريم ها حفظ مي شود و مراجع قانوني نيز بهتر مي تواند در ارائه تسهيلات و اعتبارات تصميم بگيرند. ماه اسفند و ثبت شركت ها. احمد راستگو. كارشناس حقوقي امور شركت ها، با اشاره به رشد تاسيس شركت ها مي گويد: يكي از دلايل رشد روزافزون شركت ها اجراي برنامه هاي عمراني - اقتصادي و اجتماعي در 10 سال اخير است. به هرحال با حجم وسيع فعاليت هاي عمراني، موسساتي در زمينه هاي صنعتي، خدماتي و ساختمان سازي و... شكل مي گيرند تا با استفاده از قراردادهاي دولتي و خصوصي خدماتي را ارائه كنند. وي مي افزايد: در پايان هرسال به خصوص شاهد اسفندماه، ثبت شركت هاي فراواني هستيم. امتيازات ويژه دولت ازقبيل تبصره ها و اعتبارات مورد نظر براي طرح هاي توليدي محرك مهمي براي تاسيس برخي شركت هاست كه پس از عقد قرارداد و انجام امور دوباره منحل مي شوند. تجربه نشان داده كه شركت هاي با مسئوليت محدود به ويژه در زمينه مسائل فرهنگي به خاطر حضور خانواده ها در تاسيس آنها، كمتر دچار اختلاف و ازهم پاشيدگي هستند. در برخي موارد، افرادي دست به تاسيس شركت مي زنند كه از قبل نسبت به حمايت هاي مالي و اجراي پروژه هاي دولتي اطلاعات يا ارتباط خوبي با برخي مديران و موسسات دولتي داشته باشند. اين شركت ها نياز به سرمايه ندارند; بلكه نياز به حمايت دارند و بنابراين ماندگاري تعدادي از شركت هاي موفق صرفا به لحاظ ارتباط تنگاتنگ با منابع دولتي و حمايتي است. با اين حال روند ثبت يا انحلال شركت ها متوقف نخواهدشد. البته تاسيس شركت هاي جديد نويدبخش حركت اقتصادي سالم و قانونمند نيز مي تواند افرادي باشد با قدرت خطرپذيري بالا و سرمايه گذاري مناسب مي كوشندبا استفاده از حمايت هاي دولت به توليد و عرضه كالا يا خدمات در جامعه بپردازند. در اين ميان اداره ثبت شركت ها نيز مي تواند به گونه اي موثر با حذف ضوابط دست و پا گير اداري به جذب نقدينگي سرگردان اقدام كند. آمارهاي بانك مركزي نويدبخش آن است كه ضريب امنيت سرمايه گذاري در سالهاي اخير به طور چشمگيري افزايش داشته است. ثبت 8 شركت خارجي در شش ماه نخست سال 74 با سرمايه اي /160 4معادل ميليارد ريال نشان مي دهد كه سرمايه گذاران خارجي نيز تاحدي به ثبات اقتصادي ايران اميدوار شده اند. اين آمار نسبت به سال 73 /14 3حدود درصد افزايش را نشان مي دهد. با اين همه مهمترين فراهم نكته، كردن امكانات برابربراي شركت هاي ثبت شده داخلي است. در يك شرايط همسان تنها ابتكار، قدرت خطرپذيري و ميزان سرمايه گذاري بالا مي تواند در ماندگاري و موفقيت يك شركت موثر باشد; نه ارتباطات دولتي نيمه رسمي.