Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750615-4858S1

Date of Document: 1996-09-05

اعجاز در قرآن به تعبير خود قرآن مجيد، اعجاز اين كتاب در شيوه نجات انسانها از ظلمتها و بردن او به سوي نور است اسرار و شگفتيهاي قرآن را كه در حد اعجازند، پاياني نيست. از زمان نزول تاكنون، دانشمندان و محققين كثيري مبادرت به غور و تفحص در اين اقيانوس بيكرانه نموده اند، اما هرگز به تمام رازهاي شگفت آور آن دست نيافته اند. گروهي اعجاز قرآن را به علت غيرقابل تقليد بودن مي دانند آن، و بعضي به لحاظ اسلوب سخن و تركيب كلمات يا نظام بديعش، آن را معجزه جاويدان مي شمارند و برخي اعجاز قرآن را در اشتمال آن بر اخبار غيبي دانسته اند و بعضي اعجاز عددي آن را متذكر شده و گروهي نيز به اعجاز علمي قرآن - كه به شكل كلي حقايق علمي را آماده مي سازد - اشاره كرده اند و.. اما خود قرآن مجيد اعجازش را در شيوه هدايت خلق يادآور مي شود: اين قرآن به طريقه اي كه از همه راهها درست تر است، هدايت مي كند. (سوره الاسراء آيه ) 9 به تعبير ديگر اعجاز قرآن در شيوه نجات انسان از ظلمتها و بردن او به سوي نور است. مفسرين قرآن و عارفان رموز تا آن، آنجا كه قابل تشخيص و فهم و استنباط قرار داده اند چنين نوشته اند كه: در هر حرفي، ارادتي و در هركلمتي، اشارتي و در هر آيتي، زيادتي و در هر آيتي، رعايتي و در هر سورتي، سرايت و سعادتي است. و نيز: در هر - الفي - آلايي، در هر بايي - بهايي، در هر تايي - تحفه اي، در هر ثايي - ثوابي، در هر جيمي، جزايي، در هر حايي - حيايي، در هر خايي - خيالي، در هر دالي - دوايي، در هر ذالي - ذوقي، در هر رايي - راحتي، در هرزايي - زيادتي، در هر سيني - سنايي، در هر شيني - شعاعي، در هر صادي - صفايي، در هر ضادي - ضيايي، در هر طايي - طهارتي، در هر ظايي - ظرافتي، در هر عيني - عنايتي، در هر غيني - غنيمتي، در هر فايي - فايدتي، در هر قافي - قربتي، در هر كافي - كرامتي، در هر لامي - لوايي، در هر ميمي - منتي، و در هر نوني - نوري، در هر واوي - ولايي، در هر هايي - همتي و درهر يايي - يمني و بركتي است. در اين شماره شمه اي بسيار جزئي از شگفتيها و اعجاز قرآن كه محققين موفق به درك آنها گشته اند، آورده شده است. هر چيزي زوج آفريده شده است! در سوره مباركه الذاريات آيه مي فرمايد: 49 و از هر چيزي، دو نوع نر وماده آفريديم، تا مگر متذكر حكمت خدا شويد. در سوره مباركه يس مي فرمايد 36آيه: پاك و منزه است خدايي كه همه ممكنات عالم را زوج آفريده، چه از نباتات وحيوانات و چه از نفوس بشر وديگر مخلوقات كه شما از آن آگه نيستيد. دنياي دانش، سرانجام پس ازگذشت قرنها، شروع به بحث وبررسي در مورد قطبهاي مثبت ومنفي الكتريسيته و اتمها نمود. چندگاهي بيش نيست كه نر ومادگي موجود در انسانها وحيوانات، در نباتات نيز شناخته شده است كه مهمترين آنها، كشف قانون پارايت توسط فيزيك مدرن است پارايت، آفريده شدن ماده و ضد ماده را به طور زوج ثابت نموده است. قرآن كريم، فقط به اعلام اسرارگيتي قناعت ننموده; بلكه با نورافشاني، راهنمايي ما براي رسيدن به دانش و معرفت شده است. بارش يك اندازه باران سوره مباركه الزخرف آيه: 11 و آن خدايي كه از آسمان، آبي به قدر و اندازه نازل كرد در عصر حاضر، دانشمندان موفق به ضبط و ثبت مقدار باران نازل شده در سطح جهان گرديده اند. در هر ثانيه بر روي كره زمين، هفده ميليون تن باران مي بارد كه مساوي با 536 تريليون ( ميليارد ) 536000 تن در سال است و اين رقمي است ثابت و لايتغير. سه ظلمت در شكم مادرجنين در سه منطقه تاريك، روبه رشد مي گذارد. از كشف مناطق سه گانه تاريك داخل رحم، توسط علم جنين شناسي (امبريولوژي ) مدت زيادي نمي گذرد. اين سه بخش تاريك، محلهاي مختلف امبريوم يا تخمك بارور شده، است. اين سه مكان عبارتند از: - 1 منطقه تاريك شيپور رحم يافالوپ; - 2 منطقه تاريك داخل اپيتل رحم; - 3 منطقه تاريك داخل كيسه آبآميوس بعد از تشكيل پله سانتا. قرآن كريم در اين موضوع درسوره مباركه الزمر اشاره آيه 6 فرموده است: و شما را در باطن رحم مادران در سه تاريكي - مشيميه، رحم و بطن - با تحولات گوناگون بدين خلقت زيبا، بيافريد. عدم اختلاف آب درياهادر حالي كه با تركيب وانتصاب درياها، انتظارمي رفت، كه با اين مشخصات امتزاج، و خصوصيات متفاوت آب درياها، از ميان برداشته شود (آب هر كدام از درياها، غلظت، دما، درصد نمك و املاح مخصوص دارند ) ولي، با بررسيها و آزمايشات، عكس آن ثابت گرديد. به عنوان مثال با اينكه درياي مديترانه و اقيانوس اطلس، درمنطقه جبل الطارق به هم پيوسته اند، هر كدام ويژگيهاي مخصوص به خود را حفظ نموده اند. اين موضوع را علم با عرضه قانون پتانسيل مايعات، حل كرده است. اختلاف قوه جاذبه ذرات مولكولي دو مايع غيرساكن، مانع ازآميزش آنها شده و موجبمي گردد كه دو مايع، خصوصيات خود را بدون انتقال به ديگري، حفظ نمايند. اين كشف قرن حاضر، چهارده قرن پيش، در قرآن ذكر شده است: سوره مباركه الرحمن آيات 20 19 و: اوست كه دو دريا - آب شور وگوارا - را به هم درآميخت وميان آن دو دريا، اي رسول! برزخ و فاصله اي است كه به حدوديكديگر، تجاوز نمي كنند. اسرار فلز آهن در قرآن كريم آهن، يكي از فلزات پرمصرف دنياي امروز است. به عنوان مهمترين فلز تاثيرگذار برزندگي بشر، از آهن نام برده مي شود. قرآن كريم در پنج مرحله، از آهن سخن به ميان آورده است; ولي درباره خصوصيات آن، فقط در يك مورد در سوره مباركه الحديد آيه 25 بحث شده است: و آهن (و ديگر فلزات ) را كه در آن، هم سختي و هم منافع بسيار بر مردم است، براي حفظ عدالت آفريديم. سوره الحديد، از اول قرآن به ترتيب، پنجاه و هفتمين سوره است كه اين رقم، مساوي با وزن مولكولي يكي از ايزوتوپهاي آهن است. سوره الحديد از انتهاي قرآن به ترتيب پنجاه و هشتمين سوره است كه اين رقم نيز، مساوي با وزن مولكولي يكي ديگر از ايزوتوپهاي آهن است. طبق بعضي از قرائتها، آيه اي كه از آهن بحث مي كند، بيست وششمين آيه سوره الحديد است كه اين رقم مساوي با شماره اتمي آهن است. بين آيات 1 تا 26 سوره الحديد بيست و شش دفعه نام خدا برده شده است كه اين رقم با شماره اتمي آهن مساوي است. ادامه دارد