Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750608-4423S1

Date of Document: 1996-08-29

رهبر معظم انقلاب: محيط كارمندي در نظام اسلامي محيط شرافت پاكدامني و كار براي اسلام است مسلمان بودن و ايراني بودن دو امتياز برجسته ملت بزرگ ايران به شمار مي آيد دولت جمهوري اسلامي ايران، حركت عظيمي را براي رساندن ملت به جايگاه شايسته، آبرومند و كرامت خود آغاز كرده است ورزشكاران افتخارآفرين جانباز و معلول نماز ظهر و عصر را در فضايي سرشار ازمعنويت به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامي اقامه كردند . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب اسلامي ديروزدرديدارهزاران نفراز كارمندان دستگاههاي مختلف كشورباايشان، ضمن تبيين جايگاه اين قشرخدوم وزحمتكش، مخالفت جامعه جهاني راباطرح آمريكادرتحريم نفتي ايران به عنوان اقدامي درتعيين تكليف ملتها خاطرنشان وتاكيدكردند، دولت وملت مسلمان ايران اين بارنيزبااستقامت، شجاعت وكارسازنده، توطئه دشمن را خنثي خواهدكرد. مقام معظم رهبري كارمندان رابدنه عظيم فعال وپركارقوه مجريه خواندندو باقدرداني از زحمات وتلاشهاي آنان، تعيين روزكارمندرافرصتي مناسب براي تبيين قدروشان كارمندي درنظام اسلامي توصيف كردندوافزودند: كارمندي درحكومت اسلامي كه اعلاي كلمه اسلام، ايجادوگسترش عدالت، معنويت، امنيت ورفاه رادنبال مي كند افتخار و سربلندي است. حضرت آيت الله خامنه اي بااشاره به آثار و دستاوردهاي فراوان و تحول آفرين حركت فراگيروهمه جانبه سازندگي دولت خدمتگزاربويژه درزمينه مسائل زيربنائي تاكيدكردند: همه سطوح مختلف دستگاههاي اجرائي از رئيس جمهورتاوزيران ويكايك كارمندان دولت دراين افتخارات سهيمند. مقام معظم رهبري محيط كارمندي رادرنظام اسلامي محيط شرافت، پاكدامني وكاربراي اسلام برشمردند و افزودند: كارمندكسي است كه همه زندگيش رادرحيطه وظايف وتوانائيهايش صرف مشاركت دراداره كشوركرده است وبايد با هرعامل يا فردي كه درمحيطهاي كارمندي چهره فعال، قانع وفداكاركارمندان رامخدوش ومردم رااز كارمندان دلسردمي كند، برخوردشودورسانه ها نيزبايددراين مورددقت كافي نمايند. حضرت آيت الله خامنه اي مسلمان بودن وايراني بودن رادوامتياز برجسته ملت بزرگ ايران توصيف كردندوبااشاره به تحقيرمردم فهيم ايران دررژيم هاي گذشته افزودند: دولت جمهوري اسلامي ايران حركت عظيمي رابراي رساندن ملت ايران به جايگاه شايسته، آبرومندوباعزت وكرامت خود آغاز كرده است وكارمندان نيز بايداز بالاترين تاپائين ترين سطوح، بااستفاده از توان فكري وعملي استعداد ابتكارواخلاص خودوبكارگيري صحيح امكانات وزمان، اين حركت گسترده راشتاب بخشند. مقام معظم رهبري بااشاره به تبليغات سوء رسانه هاي بيگانه برضدملت مسلمان ايران ونظام اسلامي ازجمله دستگاههاي اداري وقشركارمندگفتند: دررژيم شاهنشاهي كه عفونت فسادهمه دستگاه رافراگرفته بود، هيچيك ازمستبدين بين المللي سخني نمي گفتند. اماامروزكه ملت مسلمان ايران هفده سال است براي ايجادجامعه اي براساس تفكراسلامي و تعاليم عادلانه قرآن وبالابردن سطح زندگي مردم حركتي عظيم را آغاز كرده استكبارجهاني درپوشش تبليغات برضدنظام اسلامي درواقع به دشمني بااين ملت مسلمان برخاسته وبراي ريشه كن كردن ملت بزرگ ايران تلاش مي كند. امااين خيال خامي بيش نيست چراكه به ياري پروردگارملت ودولت ايران بامتانت وقدرت به راه خودادامه خواهددادودرپرتونتايج اين حركت، بامتزلزل شدن بناي امپراطوري استكبار، نظام سلطه نيز ريشه كن خواهدشد. حضرت آيت الله خامنه اي بااشاره به ايستادگي كشورهاي مختلف جهان از جمله كشورهاي اروپايي و آسيايي درمقابل تلاشهاي آمريكابراي تحريم نفتي ايران وليبي وتعيين تكليف براي ديگركشورهاوملتهاگفتند: مضمون ومحتواي پيام انقلاب اسلامي درسطح بين المللي، يعني ضديت بااستكبارنيزهمين است كه هيچ دولتي حق نداردبراي ملتهاودولتهاي ديگرتعيين تكليف كندودولت وملت مسلمان ايران اين بارنيزبااستقامت وشجاعت وكارسازنده مشت انقلابي و سياسي خودرا محكم بردهان استكبارخواهد كوبيد. مقام معظم رهبري همچنين با گراميداشت ياد امام راحل و شهيدان گرانقدرانقلاب اسلامي از جمله شهيدان بزرگوار رجايي و باهنر براي آنها ازدرگاه پروردگار علو درجات مسئلت كردند. پيش ازسخنان مقام معظم رهبري ميرمحمدي معاون رئيس جمهوري ودبيركل سازمان اموراداري واستخدامي كشورباتبريك روزكارمندوبيان گزارشي درباره تركيب جمعيتي، تحصيلي و جنسي كارمندان و حضور گسترده ايثارگران درمجموعه دستگاههاي دولتي گفت: كارمندان آماده اند همچون گذشته دوشادوش سايرقشرهاي ملت ايران در تمام صحنه ها وظيفه خود را ادا كنند. دراين ديدارعلاوه بركارمندان سطوح مختلف دستگاههاي دولتي ونهادهاي انقلاب اسلامي، مسئولان دفاتر نمايندگي سازمان تبليغات اسلامي در وزارتخانه ها و دستگاههاي مختلف نيز حضور داشتند.