Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750606-4233S1

Date of Document: 1996-08-27

تمدن ايران ريشه در اعماق تاريخ دارد گفتگو با عبدالله علي الرضي سفير جمهوري يمن در ايران آميختگي زبان كهن فارسي بازبان عربي به آن نيرو و نشاط و وسعت بخشيده است مولوي پديده اي استثنايي درجهان ادب و انديشه است. در يمن 46 حزب وجود دارد كه همه آنها با آزادي كامل فعاليت مي كنند من از مريدان مولوي هستم و برخي از آثار ادب و انديشه او را خوانده ام اشاره: عبدالله علي الرضي، سفير يمن در تهران، آموزش زبان عربي، فقه، اصول و قرآن و بخشي از دوره دبيرستان را در يمن گذرانده است. وي ديپلم متوسطه را از يكي از دبيرستانهاي تهران و گواهينامه ليسانس را در رشته علوم سياسي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران گرفته است. وي حدود يك سال است كه رياست نمايندگي كشورش را در ايران به عهده دارد. براي آگاهي از ديدگاه هاي سفير جمهوري يمن در ايران، گفتگوي زير با وي انجام شده است كه با هم مي خوانيم. آقاي سفير با توجه به آشنايي تان به زبان فارسي نقش اين زبان را چگونه؟ مي بينيد به نام خداوند بخشنده مهربان. در آغاز لازم مي دانم از اهتمام روزنامه همشهري به روابط ايران و يمن به طورخاص و ايران و عرب به طورعام تشكر كنم. همشهري روزنامه مهمي است كه انسان به خواندن آن رغبت نشان مي دهد زيراموضوع هاي جدي و مهمي رادربردارد و در سطح داخلي و خارجي از محبوبيت مردمي برخوردار است. بي گمان دانستن زبان عامل فارسي، مناسبي براي شناخت جامعه ايراني است. اين زبان كهن ريشه در اعماق دارد كه آميختگي اش با زبان عربي به آن نيرو و نشاط و وسعت بخشيده اين است زبان يكي از مهمترين زبان هاي زنده جهان بايد است بگويم كه ما، در يمن براي زبان فارسي اهميت فراوان قايليم. هم اكنون تماس ها و گفتگوهايي ميان دانشگاه صنعا و دانشگاه عدن از يك سو و دانشگاه تهران و وزارت آموزش عالي ايران در جريان است تاكرسي زبان فارسي در دانشگاه صنعا يا دانشگاه عدن ايجاد شود. وضع دموكراسي، آزادي احزاب، مطبوعات و سازمان هاي صنفي در يمن چگونه؟ است در واقع دموكراسي در يمن چيز جديدي نيست. جامعه يمن از نخستين جوامع بشري است كه دموكراسي در تاريخ كهن آن به اجرا درآمد. قرآن درباره رايزني بلقيس -ملكه سبا - با روساي قوم جامعه يمن كه پيرامون مسائل مهم آن دوران بوده چنين فرموده است. قالت يا ايهاالملاء افتوني في امري ماكنت قاطعه امرا حتي تشهدون اين آيه در سوره نمل آمده است. در تاريخ نوين يمن، پرزيدنت علي عبدالله صالح، بنيادگذاردموكراسي در كشور ماست. وقتي وي در سال 1984 كنگره سراسري مردمي را تاسيس كرد اين كنگره همه احزاب سياسي يمن - با گرايش هاي مختلف فكريشان - را دربرمي گرفت. پس از وحدت خجسته ميهن، بسياري از احزاب سياسي در صحنه ظاهر شدند. اما احزاب عمده عبارتند از حزبكنگره سراسري مردمي و حزبتجمع براي اصلاح يمن كه از پايگاه مردمي گسترده اي برخوردارند. چنين به نظر مي رسد كه حزبكنگره همانا حزب رئيس جمهور يمن و بيانگر ديدگاه هاي ناسيوناليست هاي اسلامي است. اما حزب اصلاح بيانگر اسلامگرايان است. آيا تحليل من درست؟ است حزب كنگره از احزاب اصيل يمن است كه به نظر من اكثريت عظيمي از مردم جامعه ما را راهبري مي كند. اين حزب از انديشه هاي پاكي برخوردار است و اصول آن برمبناهاي سالمي قرار حزب دارند كنگره به تطبيق شريعت اسلامي، عدالت اجتماعي و اصول دموكراسي و كثرت گرايي حزبي ايمان دارد. اين حزب يك منشور ملي دارد كه از مهمترين اسنادي است كه طي تاريخ يمن در صحنه سياسي مطرح شده است. حزب اصلاح نيز در يمن پايگاه مردمي دارد و در تثبيت وحدت ميهن با حزب كنگره در يك سنگر قرار داشت. اين دو حزب با يكديگر هماهنگي دارند و نسبت به مسائل عمده، ديدگاه واحدي دارند. آيا حزب سوسياليست يمن اكنون كاملا در خارج از؟ حاكميت قراردارد آري حزب سوسياليست هم اكنون جزو اپوزيسيون به شمارمي رود و مطبوعات خاص خود را دارد كه سخنگوي اين حزبند. بسياري از اعضاي اين حزب پس از درك شكست تز رژيم هاي توتاليتر اين حزب را ترك كرده و به احزاب ديگر پيوسته اند. بعثي ها هم حزبي دارند به نام حزب بعث و روزنامه اي كه سخنگوي آنان است. ناصري ها نيز در يمن فعاليت دارند. به طور كلي در يمن 46 حزب وگروه وجود دارد كه مهمترين آنها در انتخابات سال 1993 پارلمان يمن كه جمعا 301 نماينده دارد به ترتيب زير كرسي هايي به دست آوردند. حزب كنگره سراسري مردمي با 123 كرسي حزب تجمع براي اصلاح يمن با 62 كرسي حزب سوسياليست يمن با 56 كرسي حزب بعث سوسياليست عرب با 7 كرسي حزبحق با 2 كرسي سازمان وحدت گراي ناصري، حزب دموكراتيك ناصري و سازمان تصحيح مردمي ناصري هر كدام يك كرسي و نمايندگان مستقل 47 كرسي. اين تركيب مجلس در سال يعني 1994 پس از جنگي كه تجزيه طلبان راه انداختند تغيير يافت و بسياري از اعضاي حزب سوسياليست از آن خارج شدند. در دوره اخير و به ويژه پس از تصدي شما به عنوان سفير جمهوري يمن در ايران، شاهد گسترش قابل ملاحظه روابط ايران و يمن بوديم. ارزيابي شما از اين روابط؟ چيست در واقع بايد بگويم، كميته مشترك اقتصادي ميان ايران و يمن تشكيل شده كه در آن وزارت توسعه و برنامه ريزي يمن و وزارت جهادسازندگي ايران نمايندگي دو كشور را به عهده دارند. اين كميته روابط اقتصادي و فرهنگي و بازرگاني ميان دو كشور را سامان مي دهد كه در اين زمينه ها گام هاي مهمي برداشته شده است. بي گمان روابط يمن و ايران روابطي برادرانه است كه با وضوح ديدگاه ها و هماهنگي هاي مشترك همراه است. اين هماهنگي ها در مورد مسايل مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي است كه اميدواريم اين روابط را تا سطح ايده آل برسانيم. جناب سفير، شما به عنوان كسي كه در ايران درس خوانده ايد آيا با تاريخ انديشه و ادبيات ايران آشنايي داريد. به ويژه آن كه ريشه روابط تاريخي و فرهنگي ميان ايران و يمن به قبل از اسلام ؟ بازمي گردد بدون شك تمدن ايران ريشه در اعماق تاريخ دارد و من اين افتخار را داشته ام كه با برخي از جنبه هاي فرهنگ و انديشه و ادبيات ايران آشنا شوم. من دوستدار برخي از شاعران ايراني همچون سعدي هستم. وي يك پديده ادبي جهاني است. اوست كه مي گويد: بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش زيك گوهرند. اين بيت معناي ژرف و سترگي دارد. من شيفته ديگر انديشمندان و فرهنگمداران ايراني نظير فارابي، رازي، ابن سينا و ديگر بزرگان علم و ادب نيز هستم. تاثير اين افراد بر ميراث فكري و علمي جهان به خوبي مشهود است. همچنين من از مريدان مولوي هستم و برخي از آثار ادب و انديشه وي را خوانده ام و مي توانم بگويم مولوي پديده اي استثنايي در جهان ادب و انديشه است. من اثري به عظمت مثنوي نخوانده ام; گرچه در درك برخي از اصطلاحات عرفاني آن با دشواري روبه رو مي شوم اما از تلاش باز نمي مانم، روابط فرهنگي و تاريخي ميان ايران و يمن - همان گونه كه فرموديد - روابطي كهن است كه به قبل از اسلام بازمي گردد و بعد از اسلام ريشه دارتر شد. بيتي از يك شاعرهست كه سراينده اش را نمي شناسم. اين بيت عمق اين روابط را بيان مي كند: گردر يمني چوبامني پيش مني ور پيش مني چوبي مني در يمني يا اين شعر حافظ كه مي گويد: ديده ها در طلب لعل يماني خون شد يا رب آن كوكب رخشان به منش بازرسان