Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750606-4212S1

Date of Document: 1996-08-27

درياي خروشان سازندگي آرام نمي گيرد ... گر نروم نيستم به مناسبت بزرگداشت هفته دولت درصد قبولي در سال تحصيلي در مقطع /92 4ابتدايي درصد راهنمايي /82 2درصد و متوسطه 77 درصد بوده است. در اينكه هنوز مسائل و چالشهايي غول آسا بر سر راه يك زيست سرافرازانه برپايه رفاه و آسايش و خوشبختي همگاني در كشور ما خودنمايي مي كنند، كسي ترديدي ندارد. با وجود تمام تلاشهاي شبانه روزي در تنظيم سياستهاي مالي و پولي، نرخ تورم در كشور ما همچنان بالاتر از 25 درصد خود را نگاه داشته است. هنوز تا رسيدن به يك نظام توزيع عادلانه ثروت و محو نسبي فقر و مظاهر شوم آن، راهي بس دراز در پيش است. بهره وري نيروي كار همچنان اندك است و فاصله بين شهر و روستا هنوز ژرفتر از آن مي نمايد كه پديده پر خسارت مهاجرت داخلي را جلو بگيرد. در زمينه مسائل نرم افزاري و درصد آن، نيروي انساني، رشد جمعيت كشور هنوز هم سالانه بيش از يك ميليون ميهمان تازه وارد را - با كسر آمار مرگ و مير - بر سر سفره نه چندان گسترده كنوني مي نشاند. بيسوادي، هنوز يكسره از چهره كشور زدوده نشده و با وجود بلعيده شدن بخش مهمي از بودجه دولت، آموزش تا عاليترين سطوح خود، هنوز از كيفيتي مطلوب برخوردار نيست. در مسائل بهداشتي نيزشايد به همان اندازه راه پيموده، راه نپيموده هست. تازه اين همه داستان نيست. ظرف سالهاي آينده و در كمتر از 10 سال سالانه بيش از يك ميليون نفر نيروي تازه نفس - و اكنون كمابيش تحصيل كرده و پرتوقع - به بازاركاري وارد خواهند شد كه حتي اكنون نيز با مازاد ظرفيت روبه روست و اين يعني ضرورت اختصاص سالانه صدها ميليارد ريال اعتبارات عمراني تازه تري كه براي منابع درآمدي آن هنوز راهي يافته نشده است. در عين حال، با نرخ رشد گويي لگام گسيخته سالانه 450 هزار خانواده جديد شكل مي گيرد كه تا 10 سال آينده به يك ميليون در سال نيز خواهد رسيد و همگي به مسكن، فرش، لوازم زندگي و... نياز خواهند با داشت اين همه، تمام اين چالشهاي غول آسا، يك روي سكه روي است ديگرسكه، اولا راهي است كه عملا و در زماني كوتاه پيموده ايم، ثانيا زمينه هايي است كه براي سرعت گرفتن رشد و توسعه فراهم آورده ايم و در مراحل اوليه قابل مشاهده واقعيت نيست اين است كه عملا تنها در 8 سال - هرگز نبايد جنگ تحميلي 8 ساله را در هيچ محاسبه اي به فراموشي سپرد - كشور بسياري از ناكامي ها و عقبماندگي هاي شبه تاريخي خود را از قافله جهاني جبران كرده است. بيش و پيش از هر چيز، جامعه روستايي به مثابه مولدترين و كم مصرف ترين بخش اقتصاد ملي و دربرگيرنده بيش از نصف كل جمعيت كشور، تنها در همين مدت كوتاه از قعر تاريخ و عقب ماندگي هاي آن بيرون آمد و با راه، آموزش، بهداشت، مخابرات، و از همه مهمتر اعتلاي شخصيت انساني، به نيمه ديگر جامعه پيوند طبيعي خورد. هم چنين، در زمينه آموزش انقلابي در كشور ما جريان دارد كه در هيچ كشور ديگري نمي توان در حال حاضر بديلي براي آن يافت: از هر سه نفرايراني، يك نفر شغلي جز مطالعه و تحصيل دانش ندارد. در بخش توليد در تمام 8 سال گذشته رشد توليد ملي - تقريبا در تمام عرصه ها - به مراتب از رشد جمعيت كشور بيشتر بوده و اين، يعني ثروتمندتر شدن هر ايراني در ميان مدت تازه، كشور اكنون چنان حجم گسترده اي از سرمايه گذاريهاي زيربنايي و بنيادين را در دست اجرا دارد كه حتي در 10 سال هم بعضا سودآوري نخواهند داشت، اما يكباره و حتي به مدت دو دهه، يك نرخ رشد بالاي 5 درصد را در سالهاي آينده تضمين خواهد كرد. ملتهاي بزرگ كهنسال وشايسته، چنين تمدن درخشان خود را در بستر تاريخ تداوم مي بخشند. شب سرد دكتر زمستاني احمدسهيل پزشك مسلمان پاكستاني در تنها درمانگاه بخش سردرود رزن در روستاي دمق، خواب را از چشمانش دور كرده بودو كماكان بيدار بود. شيشه بخار گرفته اتاقش را با آستين پيراهنش پاك كرد و با ديدن كورسويي كه از يك فانوس در حال حركت مي تابيد به پا خاست و به استقبال رفت. چند مرد جوان در حالي كه سر وصورت و بدن خود را با شالهاي بافته شده از پشم پوشانده بودند و تنها چشمانشان بود كه بيرون مانده بود، پيرمردي را كه بر يك چهارپا از حال رفته بود به داخل درمانگاه آوردند. دكتر سهيل با همان خوشرويي هميشگي به مداواي پيرمرد پرداخت. چندسال بعد هنگامي كه دكتر سهيل قصد داشت درمانگاه واقع در روستاي دمق را ترك كند، تعدادي از روستائيان با چشمي گريان و با چشمي خندان او را بدرقه كردند. روستائيان از اينكه پزشك مسلمان دلسوزي كه چند سال به آنها خدمت كرده بود، روستاي آنها را ترك مي كرد غمگين بودند و از طرف ديگر از اينكه مي ديدند پزشكي ايراني پاي به روستاي آنها مي گذارد شادي مي كردند. يك كارشناس بهداشت و درمان با اشاره به اينكه پزشك ايراني به دليل آشنايي با خلق و خوي مردم كشورمان مي تواند در امر درمان موثرتر از پزشكان خارجي باشد مي گويد: در حالي كه در سال 1368 تعداد پزشكان مستقر در ايران كه مليتهاي پاكستاني، هندي، آذربايجاني و... داشتند پزشك 2700 بود اين رقم در پايان سال 1373 با كاهشي چشمگير به 650 نفر رسيده است. بر اساس گزارشهاي آماري در حالي كه تعداد دانشجويان گروه پزشكي در سال 1368 معادل 45 هزار دانشجو بوده است اين تعداد در سال 1373 به هزار 100 رسيده است كه بيش از 100 درصد رشد نشان مي دهد. تعداد كل مراكز بهداشتي در شهر و روستا نيز از 10 هزار مركز به 17 هزار رسيده است كه نشان مي دهد در سالهاي اخير سرمايه گذاري زيادي در امور بهداشتي و درماني كشور انجام شده است. كسي پشت در نمي مانددوست آموزگاري تعريف مي كرد: در سالهاي 1366 تا 1369 در روستاهاي يكي از استانهاي سردسير شاغل بودم. كمبود دبير زن موجب شده بود تا به ناچار دبيران مرد براي تدريس به دبيرستانهاي دخترانه بروند. وي مي افزايد: براي اولين بار هنگامي كه به كلاس سوم رشته اقتصاديك دبيرستان دخترانه رفتم 8 دانش آموز را ديدم كه در يك xاتاق 43 و در دو رديف نشسته اند. در لحظه اول اين فكر برايم تداعي شد كه شايد بقيه دانش آموزان هنوز به كلاس نيامده اند. با پوزش از دانش آموزان به دفتر دبيرستان رفتم. اين دوست آموزگار در ادامه صحبتهايش مي گويد: رئيس دبيرستان در پاسخ به سوال من كه بقيه دانش آموزان كجا هستند، گفت: همين تعداد هستند. تازه يكي از دانش آموزان را نيز با خواهش سر كلاس نشانده ايم تا به بهانه نرسيدن دانش آموزان به حد نصاب، كلاس از سوي اداره تعطيل نشود دوست آموزگارمان مي گويد: در طول سال تحصيلي و در كلاسهاي ديگر نيز هر هفته از تعداد دانش آموزان دختر كاسته مي شد. دليل اصلي ترك تحصيل دانش آموزان دختر و تا اندازه اي كمتر از سوي پسران اين منطقه، دوري راه و كمبود فضاي آموزشي در روستاها بود. كمبود فضاي آموزشي در كشور علاوه بر افت تحصيلي در بين دانش آموزان موجب شده بود در مناطق محروم نرخ ترك تحصيل نيز زياد باشد و به همين دليل در سالهاي اجراي برنامه براي رفع اين كمبود اقدامات اساسي انجام شده است. آمارهاي رسمي حاكي از اين هستند كه تعداد دانش آموزان دختر از 43 درصد در سال تحصيلي 681367 /46 3به درصد در سال تحصيلي 751374 افزايش يابد. اين آمارها نشان مي دهد كه تعداد مناطق و نواحي آموزش و پرورش از 450 منطقه و ناحيه در سال تحصيلي 6867 به 615 در سال تحصيلي افزايش 751374پيدا كرده است. درصد قبولي در سال تحصيلي 7574 در مقطع ابتدايي /92 4معادل درصد در مقطع راهنمايي /82 2معادل درصد در مقطع متوسطه معادل 77 درصد بوده است. در حالي كه اين رقمها به سال تحصيلي 681367 به ترتيب /88 3/73 3 درصد /75 9 درصد درصد بوده است. بر اساس آمارهاي رسمي از سال 1368 تا 1374 در سراسر كشور 120 هزار كلاس درس احداث شده است كه 33 درصد كلاسهاي موجود كشور است. دكتر محمدعلي نجفي وزير آموزش و پرورش مي گويد: درسال تحصيلي به 761375 دليل افزايش فضاهاي آموزشي هيچ دانش آموزي بدون مدرسه نمي ماند. يادش به خير نباشدزندگي ملل گوناگون دوراني راپشت سر مي گذارد كه به دليل وضعيت نابسامان آن دوران مردم دل خوشي از آن ندارند و مي گويند يادش بخير نباشد. يك شهروند تهراني مي گويد: همين چندسال پيش بود كه به دليل فشارهاي شديد دشمن بعثي كشور در بسياري از موارد باتنگنا مواجه بود، از جمله اينكه توليد برق در كشورنسبت به نياز كشور كمتر بود. وي مي افزايد: يادش بخيرنباشد، نشسته بوديم خانه كه برق قطع مي شد... در شرايط حاضر و به دنبال سرمايه گذاريهاي كلان در بخش انرژي و تامين برق مورد نيازكشور ديگر خاموشي نداريم. به گزارش مراكز رسمي، اكنون علاوه بر اينكه كشور در توليد برق خودكفا شده است، بخش عمده تجهيزاتي كه در مراحل مختلف نيرورساني در داخل كشور ساخته مي شود و بر همين اساس صرفه جويي قابل توجهي در مصارف ارزي مقدور شده است. جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير در رشته مديريت توليد انرژي و برق خودكفا شده و مي تواند در آينده نزديك به طور كامل جاي خالي كارشناسان را به بگيرد اين ترتيب حتي در زماني كه كل يك طرح نصب و راه اندازي نيروگاه به خارجيان سپرده شود، امور مديريت طرح بر عهده شركتهاي ايراني خواهد بود و 30 تا 40 درصد صرفه جويي ارزي ممكن خواهد شد. نان از عمل خويش خوريم از ديرباز تاريخ تاكنون تامين غذا يكي از دلمشغوليهاي انسان بوده است. در سده هاي اخير وپس از پيدايش دولت نوين در جوامع گوناگون تامين غذا در كنار ساير امور يكي از وظايف اصلي دولتها شد. يك كارشناس بين المللي تغذيه مي گويد: امنيت غذايي به معناي دسترسي افراد يك جامعه به غذا براي تامين يك زندگي فعال، امروزه جزو وظايف اصلي دولتهاست و دردهه 1980 بسياري از كشورها به اين مسئله اهميت زيادي داده وطرحها و برنامه هاي متعددي براي دستيابي به امنيت غذايي در جامعه خويش اجراكردند. در ايران به دليل تخاصم سياسي محيط پيرامون، اهميت دستيابي به امنيت غذايي بيش از ساير كشورهاست. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و همچنين در طول برنامه اول اقدامات متعددي در اين راستا صورت پذيرفته است. دكتر عيسي كلانتري وزيركشاورزي مي گويد: كاهش وابستگي به واردات مواد غذايي يكي از هدفهاي بخش كشاورزي بوده است كه تا حد زيادي توانسته ايم به آن دسترسي پيدا كنيم. وي مي افزايد: ميزان خودكفايي در گندم در سال 1368 درصد 52معادل بوده است كه اين رقم درپايان سال 1372 به 83 درصدرسيده است. آمار رسمي حاكي از اين است كه در شرايط حاضر كشور درتوليد گوشت مرغ، تخم مرغ، شيرو فراورده هاي آن - به جز كره -به خودكفايي رسيده است. از سوي ديگر در حال حاضرتوليدكنندگان روستايي ازابعاد گوناگون مورد حمايت هستند. احداث راه روستايي براي اينكه توليدكنندگان به سهولت توليدات خود را به مراكز مصرف حمل كنند، آبرساني به روستاها، گسترش شبكه هاي برق، مخابرات به روستاها نيز در همين راستا بوده است. توسعه و ارتباطات آنها كه دوران ميان سالي را پشت سرگذاشته و در دوران ميان سالي توانايي خريد تلفن را نيز داشتند يادشان مي آيد كه براي خريد تلفن چه انتظار طولاني مي كشيدند. در پايان سال 1357 كل تلفن نصب شده در كشور يك ميليون و 165 هزار شماره بود در حالي كه در پايان سال 74 تلفنهاي نصب شده به رقم 6 ميليون و 200 هزار تلفن رسيده در است پايان سال 74 تعداد روستاهايي كه دفاتر مخابراتي در آنها داير شده است به 12 هزار روستا رسيده است در حالي كه اين رقم در سال 1357 معادل 312 روستا و در سال 1367 معادل 3220 روستا بوده است. بر اساس آمارهاي موجود درپايان سال 1374 تعدادكانالهاي خودكار بين شهري به هزار 94 كانال رسيده است كه نزديك به 16 برابر اين رقم در پايان سال 1357 است.