Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750605-4163S1

Date of Document: 1996-08-26

تدارك برلين براي حمل و نقل روان و بدون آلودگي قطار بدون راننده تا سال 2000 در برلين راه اندازي مي شود سيستم هاي ماهواره اي، كامپيوتري وبانك اطلاعات حمل ونقل، اساس نوسازي و بهسازي ترافيك برلين را تشكيل مي دهد در دومين بخش از گزارش مربوط به حمل و نق شهر برلين كه توسط سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران دربرلين تهيه شده است، تازه ترين رهيافت ها براي بهبود و توسعه شبكه حمل ونقل اين شهر تاريخي از نظرتان مي گذرد موج سبزاز ديگر روش هاي تازه براي حل مشكلات حمل ونقل در شهرهاي اروپايي سيستم موسوم به ترافيك - تلماتيك است كه توسط جامعه مشترك اروپا وبراي بهبود حمل ونقل شهرهاي اروپا با سرمايه گذاري 3 ميليارد اكو (واحد پولي آينده اروپاي مشترك ) تا سال 2000 به اجرا درمي آيد. در طرح حمل ونقل فدرال در آلمان تا سال 2010 در بخش ترافيك - تلماتيك براي سيستم /4 6راه آهن ميلياردمارك براي راههاي زميني ديگر (خيابان و جاده و اتوبان ) /1 5ميليارد مارك پيش بيني شده است. به نظر كارشناسان به اين ترتيب گنجايش اتوبانها و جاده ها و خيابانهاي موجود در آلمان به ميزان 30 درصد افزايش و توليد دود وسايل نقليه 20 درصد كاهش خواهديافت. برلين در اين زمينه نيز از شهرهاي پيشرو بوده و در حال حاضر سنا در تدارك و ايجاد يك بانك اطلاعاتي بزرگ با استفاده از اطلاعات پليس ( راهنمايي ) و شركت حمل ونقل شهري و شركت راه آهن آلمان و سازمان آتش نشاني است تا زمينه براي اجراي طرح هاي زير فراهم شود: - 1 طرح جلوگيري از راه بندان به وسيله ايجادموج سبز. سيستم كامپيوترمركزي ترافيك در اداره پليس منطقه تمپل هوف كه به منطقه 20سيستمهاي برلين متصل است كنترل چراغ 18000 راهنماي برلين رابرعهده دارد. اطلاعات هميشه درحال تغيير پليس راهنمايي ازوضعيت ترافيك و عملكرد چراغهاي راهنمايي، با سيستم كنترل الكترونيك اين مركز كامپيوتري، به ادعاي سناي برلين در جهان بي نظير است. در اين روش تكنسينهاي شركت زيمنس و افسران پليس راهنمايي با يكديگر همكاري نزديك دارنددوربين ويديويي 500 قابل كنترل از راه دور كه در سطح شهر نصب شده اند و تماس دائمي كاركنان اطاق كنترل مركز كامپيوتر با اتومبيلهاي پليس، اين امكان را به وجود مي آورد كه به عنوان مثال اتومبيلهاي آتش نشاني و يا مقامات كشوري و اسكورت همراه، باموج سبز مواجه شده و در ترافيك خيابانها نمانند. باتوجه به انتقال دولت فدرال به برلين و ضرورت تدابير امنيتي بيشتر، تلاش زيادي براي توسعه وپيشرفت اين سيستم انجام مي گيرد. - 2 استفاده از سيستم مكان يابي ماهواره اي (GPS) براي حمل ونقلهاي خطرناك مانند مواد سمي يا راديواكتيو. همچنين شركت حمل ونقل برلين درحال نصب و راه اندازي دستگاههاي لازم جهت ايجاد يك سيستم هدايت با استفاده GPSاز براي تمام اتوبوسها و تراموا (قطار خياباني ) در سطح شهر مي باشد. - 3 در طرح تحقيقاتي مشترك فولكس واگن و مرسدس بنز و چند شركت الكترونيك كه در برلين درحال اجرامي باشد ساخت يك سيستم ترافيكي انفرادي پيش بيني شده است و مرحله آزمايشي آن از دسامبر 1995 آغاز گرديده است. در اين مرحله چندصد دستگاه از اتومبيلهاي بخش اقتصادي به دستگاهي الكترونيكي Scout-Euro مجهز شده اند كه قادر است با تشخيص مختصات محل، اطلاعات فراواني را در مورد وضعيت ترافيك در مسير، از مركز و ازطريق آنتنهاي نصبشده بر روي چراغهاي راهنمايي دريافت و به راننده ارائه دهد. - 4 در قسمت جنوبي اتوبان كمربندي برلين (كه ازنظر جغرافيايي در ايالت براندنبورگ قرار دارد ) تعداد 24 پل موجود بر روي اتوبان به تابلوهايي مجهز شدند كه از مركز ترافيك قابل كنترل بوده و قادر هستند در مورد راه بندان و دردست ساختمان بودن اتوبان و مسيرهاي جانبي و سرعت مناسب اتومبيلها اطلاعات زيادي در معرض ديد رانندگان قرار دهند. - 5 شركت حمل و نقل شهري برلين طرح قطار متروي بدون راننده را از سال در 2000 يكي از خطوط مترو به مرحله اجرا درخواهدآورد. سيستم كنترل مربوطه توسطزيمنس وآدترانس و موسسه تكنيك راه آهن Bahntechnlk به طور مشترك طراحي و ساخته شده است. - 6 تلماتيك در برلين به سيستم اطلاعات شهري گسترش مي يابد. به اين ترتيب هر استفاده كننده خواهد توانست به راحتي به اطلاعات مورد نياز خود در مورد شهر يا در زمينه هاي ديگر دست يابد. به منظور بهبود سيستم نقليه خط عمومي، ويژه در اكثر خيابانهاي اصلي برلين مشخص شده كه طبق آخرين براوردهريك كيلومتر آن سالانه حدود يك ميليون مارك هزينه هاي شركت حمل ونقل شهري را كاهش مي دهد. در بيشتر نقاط برلين در حال حاضرعمليات ساختماني انجام مي گيرد و طي 15 سال آينده 800 طرح ساختماني ديگر در مركز شهر اضافه خواهدشد كه ازنظر ترافيك و حمل بار فشار بيشتري بر شهر وارد آورده و انجام تدابير پيشگيري و سرمايه گذاري در اين زمينه را اجتنابناپذير مي گرداند. بخش دولتي تا سال 2000 ميليارد 20مقدار مارك صرف بازسازي و نوسازي تاسيسات زيربنايي (infra Strukture) در برلين و براندنبورگ خواهد كرد و به علاوه بخش خصوصي نيز سرمايه گذاري زيادي انجام داده و شركتهاي فراواني بخشي از فعاليت يا توليد خود را به برلين منتقل مي كنند. طبق براوردي كه سال گذشته انجام گرفت، بازار توليدات صنعت راه آهن (شهري و بين شهري ) تا سال 2000 در جهان از رشد سالانه 8 درصد برخوردار بوده و حجم معاملات به 60 ميليارد مارك در سال خواهدرسيد كه 4 ميليارد آن را بازار آلمان تشكيل مي دهددرصد 600 اين رشد در زمينه واگن سازي و 40 درصد در ديگر زمينه ها خواهدبود. در برلين و براندنبورگ 250 شركت در زمينه صنعت حمل ونقل و از اين تعداد 54 شركت مشخصا در زمينه صنعت راه آهن فعاليت دارند. سرمايه گذاري براساس نيازتعداد شاغلين در شهر /1ميليون 5برلين نفر است و 200 هزار نفرروزانه از مناطق اطراف به برلين مي آيند. ميزان تردد مسافر درفرودگاههاي شهر /11 5سالانه ميليون نفر مي باشد. بيش از 62000 پرواز از مجموع 250000 پرواز سالانه متعلق به شركت لوفت هانزا است. ظرفيت كل مسافر در فرودگاههاي /12 5برلين ميليون نفر در سال است اما براي سال 2000 تعداد مسافران به 20 ميليون نفر خواهد رسيد. /1 6روزانه ميليون نفر از اتوبوس و/1 5ميليون نفر از مترو و 800 هزارنفر از قطارهاي داخل شهر (ارتباط مركزبا حومه ) و 500 هزار نفر ازتراموا استفاده مي كنند. راه هاي آبي برلين و براندنبورگ كيلومتر 1500 و برلين 890 كيلومتر است و 25 درصد حمل بار در داخل شهر از اين طريق و در 15 بندر موجود انجام مي گيرد. براساس مطالعات انجام گرفته تعدادمسافران قطارهاي بين شهري از برلين و براندنبورگ در سال 2000 حدود 80 ميليون نفر و مسافران قطارهاي داخل منطقه برلين 85 ميليون نفر خواهند بود و حمل ونقل بار داخل شهر طي 15 سال آينده 300 درصد افزايش باتوجه خواهدداشت به اين رشد شركت راه آهن آلمان 20 ميليارد مارك جهت سرمايه گذاري در منطقه تصويب كرده است. طبق آمار سناي برلين درخيابانهاي اين شهر روزانه 500 هزارمورد نقل و انتقال انجام مي گيرد كه درصد 67 آن با وسايل نقليه شخصي 21 درصد نقل و انتقال اقتصادي و 12 درصد مابقي نقل و انتقال با اتوبوس مي باشد. طبق بررسي اين حجم نقل وانتقال روزانه تا سال 2010 صددرصد افزايش خواهد يافت. در برلين 1238897 اتومبيل 94688 كاميون و موتوسيكلت 73697 اتوبوس و 128642 انواع ديگر وسايل نقليه يعني در مجموع 1535924 دستگاه وسايل نقليه ثبت گرديده اند. براي تعداد فراوان دوچرخه در برلين بيش از 800 كيلومتر راه مخصوص وجود دارد. راههاي زميني برلين ( خيابان جاده و اتوبان ) /12 2درصد مساحت كل شهر را تشكيل مي دهد. /43 4ساختمان درصد فضاي /12 1سبز درصد زمينهاي /7 9كشاورزي درصد جنگلها و /17 9مراتع درصد /6 3آبها درصد و ساير موارد 3 درصدمساحت برلين را به خود اختصاص داده است. منابع: - وزارت داخله برلين - اداره آمار ايالت - سنا (دولت ايالتي در برلين ) - وزارت ساختمان و مسكن و حمل ونقل - روزنامه برلينر مورگن پست - شركت توسعه اقتصاد برلين كه وابسته به دولت ايالتي است. Gmbh Berlin Wirtschaftsforderung - uberكتاب Tatsachen ---ISBN Deutschland/ - اطلاعات همكاران بخش فرهنگي ومطبوعات Gmbh Platz Potsdamer Baustellenlogistik-