Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750603-4005S1

Date of Document: 1996-08-24

پوست بدن با دود سيگار مي ميرد درباره تاثير دود سيگار روي تندرستي و در پيدايش سرطانهاي ريه، معده، مري و پروستات، بيماريهاي قلبي و بسيار بيماريهاي ديگر بسيار گفته و نوشته شده اما درباره تاثير ويرانگر سيگار و دود روي پوست و كمك به فرسودگي و چروك پوست كمتر صحبت به ميان آمده است. با بررسي آثار پيري و فرسودگي بر پوست 132 بيمار بزرگسال سيگاري و بيماران كنترل كه براي مقايسه با بيماران گروه اول مورد بررسي قرار گرفتند، به اين نتيجه رسيده اند كه فرسودگي و چروك پوست چهره مستقيما با كشيدن سيگار در ارتباطاست و اين چروك با سن، جنس، رنگ پوست و ميزان دريافت نور آفتاب در گذشته ارتباط ندارد. كسانيكه بيش از 50 بسته در سال و براي سالها سيگار كشيده اندپوستشان تا 5 برابر بيش از غيرسيگاريها فرسوده و چروك مي شود. دريافت همزمان نورآفتاب و دود سيگار مي تواند به طور فزاينده اي باعث تشديد فرسودگي و چروك پوست شود. در يك بررسي عده اي از دانشمندان دريافته اند كه بين پوست يك سيگاري ساله 40 با يك غيرسيگاري 70 ساله از لحاظ ميزان فرسودگي و چروك تفاوت چنداني وجود ندارد. و اين فرسودگي و چروك زماني بيشتر و شديدتر مي شودكه فرد سيگاري به مقدار قابل ملاحظه اي نور آفتاب نيز دريافت نموده باشد. پژوهشگر ديگري نيز اين نكته را آشكار نموده كه چروك پوست سيگاري ها از جمله حالت سنگ فرشي پشت گردن را مي توان به آساني شناخت و درجه بندي كرد. و به تازگي نيز گروه پژوهشگران قلب شهر كپنهاگ چروك هاي عميق را در مردان با سيگار كشي مرتبط دانسته اند. پژوهشگري به نام مادل چروك پوست سيگاريها را به عنوان يك نشانه طبي مطرح و در اين زمينه نيز تصاويري را ارائه داده است. پژوهشگران ديگري با نامهاي كادونس و دانيل همراه با همكارانشان در دو بررسي جداگانه عكسهايي براي نمايش چروك پوست سيگاريها تهيه كرده اند كه مي تواند هم نشاني بيروني و پوستي از آسيبشناسي دروني باشد و هم وسيله اي براي آموزش و ترغيب مردم به ترك سيگار ودر نتيجه راهي براي پيشگيري سرطانهاي داخلي و بيماريهاي قلبي. بسياري از جوانان سيگاري كه سرطان هاي داخلي وبيماريهاي قلبي بدنبال مصرف سيگار براي آنها امكان زودرس هراس انگيزي است مي توانند با آگاهي از تغييرات پوستي در سيگاريهااز مصرف خود بكاهند و يا سيگار را ترك كنند. بسياري از جوانان سيگاري به بحث هاي طولاني راديويي درباره زيانهاي سرطانزايي و قلبي سيگار توجه نكرده ولي با آگاهي از تاثيرات زيان بخش سيگار روي پوست سيگار را كنار گذاشته اند. و از آنجا كه سازمانهاي بهداشتي به راههاي تازه اي براي برانگيختن مردم به ترك سيگار نياز دارند، آگاه ساختن مردم و بويژه جوانان از تاثيرات دود روي پوست مي تواند راه موثري براي كاهش مصرف سيگار و ترك آن باشد. دكتر سيد محمدرادمنش