Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750601-3939S1

Date of Document: 1996-08-22

آوارگي و تخريب جهان تحليلي از جلاي وطن و آوارگي - قسمت آخر بعضي از مردم به خاطر تمايل يا تنفر بي جهت جلاي وطن مي كنند وبه سوي فرصت هاي تازه مي روند. طي چند سال اوايل دهه 1990 درمقايسه با تمامي دوران جنگ سرد، افراد بيشتر اتحاد جماهير شوروي سابق را ترك كرده اند بانك جهاني در يك مطالعه متذكر مي شود كه امروزه دركشورهاي جهان سوم، پروژه هاي امور عمومي هر سال بيش از ده ميليون انسان را از خانه هايشان آواره در مي كند خلال سالهاي دهه گذشته حدود 80 الي 90 ميليون نفر در نتيجه اجراي برنامه هاي زيربنايي، خصوصا براي ساخت سد و توسعه شهري و حمل و نقل از خانه هاي خود به مكانهاي جديدي انتقال داده شده اند. بيماري نيز مي تواند عامل عمده براي مهاجرت باشد، مثلا در كشور سابق چكسلواكي آلودگي و مخاطرات صنعتي به طور فاجعه آميزي آمارهاي مربوط به امراض قلبي، سرطان، نارسايي هاي ريوي و معلوليت هاي مادرزادي را افزايش داده است. اين منطقه يكي از مناطق نادري است كه نرخ آماري اين امراض آنقدر بالاست كه به طور قابل ملاحظه اي اميد به زندگي را كاهش مي دهد. طول عمر در بخش هاي مختلف كشور چكسلواكي سابق تا ميزان پنج سال با هم تفاوت مي كند و كوتاه ترين طول عمر متوسط متعلق به مناطقي است كه بيشترين آلودگي محيط زيست وجود دارد. بالاترين نرخ بيماري در شمال مراويان، شمال بوهميان و مناطق مركزي اسلواك هستند. در اين مناطق، نرخ طلاق و همين طور آمار جرائم و اعتياد نيز بالا هستند و مردم اين نواحي معمولا مهاجرتهاي داخلي دارند، همانگونه كه دولت اين مهاجرت ها را جابجايي مردم از مناطق آلوده به بخش هاي پاكيزه تر كشور ناميده است. ازدحام جمعيت در يك منطقه نيز موجب جابجايي افراد در مي گردد تاريخ، هرازچندگاهي ميزان جمعيت يك محل از ظرفيت پذيرش آن سرزمين تجاوز مي كند، مثلا زمين هاي كشاورزي يا تامين آب آن محدود مي شود. مثالهاي مشهور در اين مورد سرزمين هاي بين النهرين و مايانز اما هستند امروزه اين مسئله در همه جا متداول شده است و نقش عمده اي در مهاجرت روستائيان به شهرها ايفاء مي كند - مثلا همينطور كه به مرور و طي نسلها زمين هاي كشاورزي بيشتر و بيشتر بين وراث تقسيم مي شود، وسعت مزارع به نقطه اي مي رسد كه ديگر بيش از آن قابل بهره برداري نيستند و بعضي از وراث بالقوه مي بايست براي امرار معاش جاي ديگري را جستجو كنند. در ازدحام ويتنام، جمعيت موجب گرديده كه تمامي افراد يك جامعه محلي جلاي وطن كنند. در كشورويتنام مكانهاي اندكي وجود دارد كه از سرزمين همسايه كامبوج فقيرتر باشد، فضاهاي معهذا، باز و رودخانه هاي پر از ماهي كشور كامبوج براي مهاجرت ساكنين روستاهاي پر جمعيت و يتنام غيرقابل مقاوت شده است. بنابراين، صدها هزار ويتنامي طي سالهاي اخير به كامبوج مهاجرت كرده اند. (اگر چه اكنون بسياري از آنها از دست چريكهاي خمرسرخ كه براي تصفيه نژادي مبارزه مي كنند، در حال فرار به ويتنام هستند ). بعضي از مردم به خاطر تمايل يا تنفر بي جهت جلاي وطن مي كنند و به سوي فرصت هاي تازه مي روند. بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق يك ميليون يهودي آن كشور را ترك كردند. در 2حدود نيمي از آنها به كشور اسرائيل رفته اند و نيمي ديگر در ايالات متحده آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي ساكن شدند. طي چند سال اوايل دهه 1990 در مقايسه با تمامي دوران جنگ سرد، افراد بيشتري اتحاد جماهير شوروي را ترك كرده اند. چنانچه، همانگونه كه انتظار مي رود، ركود اقتصادي آينده به بيكاري بيشتري منتهي گردد، افراد بيشتري آن كشور را ترك خواهند كرد. از دست دادن اين تعداد كثير مهاجرين كه بسياري از آنان از تحصيلات سطح بالا برخوردار خواهند بود مي تواند موجبات ركودبيشتري را فراهم آورد و در كشورهاي پذيرنده نيز مهاجرين ساختارهاي سياسي و الگوهاي جمعيتي را تغيير مي دهند. در كشورهاي ديگر، بعضي تلاشها كه به منظور فقرزدايي انجام مي شود سبب مي گردد كه مردم مهاجرت كنند - مثلا، پروژه هاي كارهاي عمومي از يك سابقه تاريخي طولاني دربيرون راندن مردم از خانه هايشان مشهور بوده اند. سدهاي بزرگ مناطق مسكوني را زير آب فرو مي برد. راهها از زمين هايي عبور مي كند كه قبلا مسكوني بوده و كليه شهرها تخريب مي شوند تا زمينه را براي ساخت نيروگاه هاآماده نمايد. بانك جهاني در يك مطالعه متذكر مي شود كه امروزه در كشورهاي جهان سوم پروژه هاي امور عمومي هر سال بيش از ده ميليون انسان را از خانه هايشان آواره مي كند. در خلال سالهاي دهه گذشته حدود 80 الي 90 ميليون نفر در نتيجه اجراي برنامه هاي زيربنايي، خصوصا براي ساخت سد و توسعه شهري و حمل و نقل از خانه هاي خود به مكانهاي جديدي انتقال داده شده اند. بخش هاي ديگر نيز ميليونها انسان را جابجا كرده اند. همينطور كه افزايش جمعيت بدنبال رشد اقتصادي در آينده ادامه مي يابد. به نظر مي رسد دولتها احساس نياز به ساخت و ساز حتي با نرخي بسيار سريعتر از گذشته خواهند كرد. روندي كه هم اكنون در بخش هايي از آسياي شرقي به طور كامل جريان دارد. دولت اندونزي حتي پروژه توسعه اي را در دست اقدام دارد كه هدف از طراحي آن صرفاانتقال جمعيت به منظور كاهش ازدحام جمعيت مي باشد. بين سالهاي 1950 و 1974 دولت تعداد 000664 نفر را از طريق مهاجرت دورن كشوري از جزيره اصلي اندونزي جاواجابجا كرده و در مكانهاي ديگري اسكان داده است. بانك جهاني حمايت و كمك مالي به اين پروژه نمود و در سال 1975 /3 5تقريبا ميليون نفر ديگر جابجا شدند. عليرغم هشدارهايي كه بعدا صحت آنها به اثبات رسيد، مبني بر اينكه در جزاير مقصد مهاجرت زمين فقير بوده و به آساني نمي تواند اين اندازه جمعيت را در خود جاي داده و تغذيه كند و اينكه هزينه اجتماعي مهاجرت مردم بسيار بالا خواهد بود، اين جابجايي انجام شد. تخريب محيط زيست نيز علت متداول مهاجرت است. ميليونها انسان سرزمين هايي را ترك كرده اند كه خاك آنها بيش از اندازه فرسوده شده و قادر به توليد حتي حداقل مواد كشاورزي براي زندگي روزمره ساكنين نيست. وضعيت بد آنان پيش بيني مي كند كه تغيير آب و هوا مي تواند به صورت بزرگترين تسهيل كننده مهاجرت ظاهر شود. اكولوژيست، نورمن ماير تخمين زده است كه چنانچه گرم شدن آب و هواي كره زمين به واقعيت بپيوندد، سطح آب درياها بالا آمده و با فرض اينكه سطح آب دريا تا 2050 30 سال سانتيمتر افزايش يابد تغييرات حاصله در الگوي هوا تا اواسط قرن آينده مي تواند يكصد و پنجاه ميليون نفر را به خيل پناهندگان اضافه نمايد و از هم گسيختگي كشاورزي و آب گرفتگي مناطق مسكوني عمده ترين علل مهاجرت خواهد البته بود ابهام و نامعلومي يكي از عناصر در هر بخش از اين وضعيت، از مسائل مربوط به تغيير آب و هوا گرفته تا نتايج اجتماعي و اقتصادي ناشناخته مي باشد. بعضي از اين فشارها در آينده تشديد خواهد شد. از آنجا كه تقريبا 90 ميليون نفر درهر سال به جمعيت دنيا اضافه مي شود، ازدحام جمعيت افزايش خواهد يافت. آلودگي محيط زيست حتي گسترش بيشتري مي يابد، بويژه با توجه به اينكه رشد اقتصادي و صنعتي كردن در بخشهايي از جنوب شرقي آسيا كه فاقد آن بودند وارد شده است. پايين رفتن سفره هاي آبي زيرزميني خيلي سريعتر ادامه خواهد يافت و سپس در بسياري كشورها مي تواند خشك شود. فرسايش خاك ادامه خواهد يافت و افراد جديدي نسبت به اين فشارها در آينده با جلاي وطن كردن عكس العمل نشان خواهند داد. نوشته: هال كين ترجمه: دكترعلي اصغر زرگر