Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750525-3488S1

Date of Document: 1996-08-15

تازه هاي انديشه عصر سرمايه نوشته: ا. ج. هوبز /باوم ترجمه: علي اكبر /مهديان انتشارات /ما چاپ /اول قطع: 441 /وزيري 1374 /صفحه 1250 تومان عصر سرمايه در واقع جلد دوم مجموعه اي است كه با كتابعصر انقلاب آغاز شده است. نكته مهمي كه در اولين نگاه به كتاب به نظر مي رسد، قابل فهم بودن مطالب آن براي همگان است. متن به گونه اي تهيه شده است كه افراد با اندك بضاعت تاريخي مي توانند آن را درك كنند. نويسنده خود در ذكر علت اين موضوع مي نويسد: اگر قرار بر آن باشد كه مورخان حق منابعي را كه جامعه در اختيار موضوع علم آنان نهاده است ادا كنند، هر چه هم كه اين منابع اندك باشد، آنها نبايد منحصرا براي مورخان ديگر بنويسند. نويسنده در تحليل عصر سرمايه، در بخش اول به انقلابات بزرگي مي پردازد كه بهاران خلق ها ناميده شده است. سپس تحولات سالهاي 18751848 مورد مطالعه قرار مي گيرد، تحولاتي كه در بخش دوم كتاب به آنها اشاره شده در است اين باره به موضوعات متنوع و متعددي چون رونق بزرگ اقتصادي، همبستگي جهاني، منازعات و جنگ، تغيير بنيانهاي تشكيل دهنده ملل، پيدايش و گسترش نيروهاي دموكراسي و در پايان به بازندگان و برندگان دنياي جديد اشاره مي كند كه خود به تحول جوامع انجاميد. اما نتايج اين تحولات هوبز؟ چيست باوم در بخش سوم بادقت بيني خاص و از زاويه اي جديد اين نتايج را پيش روي مي گذارد. انسان با قدرت علم به تغيير طبيعت همت گمارده و با شيوه هاي جديد به بهره گيري از زمين در عرصه هاي صنعتي مي پردازد. در واقع استفاده از زمين با آنچه در گذشته روي داده بود، كاملا متفاوت شد. به دنبال اين دگرديسي عميق مهاجرت انسانها به سرزمينهاي ديگر (خصوصا آمريكا ) آغاز مي شود كه خود منشا تحول عظيمي در سطح جهاني در شد پي اين تغييرات، شهر، صنعت و طبقه كارگر نيز مرحله جديدي را به خود ديدند و مهمتر از همه آن كه جهان بورژوايي تثبيت شده و راههاي كسب قدرت بيشتر را به دست آورد. در پايان اين بخش اين موضوع طرح مي شود كه با حاكميت بورژوازي علم، دين، ايدئولوژي و هنر ماهيت ديگر به خود گرفتند كه با دنياي جديد همخواني داشتند. اما نبايد فراموش كرد كه ساده نويسي كتاب گاه به تحليل ساده مي انجامد كه نمي تواندپيچيدگيهاي آن دوران را بازگونمايد. زماني كه نويسنده به پيدايش دموكراسي و گسترش آن مي پردازد، نقش نهضت كارگري را عمده ساخته و مي نويسد: نخستين و خطرناكترين گروهي كه هويت و نقش جداگانه خويش را در سياست تثبيت كرد پرولتارياي جديد بود، كه عده اش در بيست سال توسعه صنعتي آماس كرده بود چنين ديدگاهي از دنياي سرمايه داري در همان حال كه واقعي است اما عمق موضوع را مشخص نمي سازد. آلوين تافلر دنياي سرمايه داري (صنعتي ) را موج دوم مي داند كه در آن علم گرايي پايه اساسي حركتهاي اجتماعي و سياسي گرديد و آن دسته از نيروهاي اجتماعي كه در آن چارچوب حركت كردند بزرگترين ضربه را به ساخت قدرت متمركز - حتي بورژوازي - وارد آوردند. به عبارت ديگر روح علم گرايي، كه امروزه به گفته ها برماس خود ايدئولوژي نظام سرمايه داري شده است، به اتمي شدن جامعه انجاميد كه خود نخستين عامل در تكثرگرايي سياسي بود. اين گونه موضوعات در ميان مطالب كتاب جاي خاصي را دارامي باشد. اما نقاط قوت كتاب همراه با ترجمه روان آنگاه به اندازه اي مي رسد كه كاستيهاي كتاب را تحت الشعاع قرار آنجا مي دهد كه درباره هنر در عصر سرمايه به بحث مي نشيند، واقعيات را آنچنان نشان مي دهد و تحليل مي كند كه خواننده به راحتي هنر آن زمان را مي تواند ارزيابي كند. گسترش و توده اي شدن هنر، با وجود شاهكارهاي محدود، كه خود ناشي از صنعتي شدن جامعه است، به دقت بررسي شده است. چنانچه هنرهاي گوناگون را جداگانه در نظر بگيريم، پايين رفتن سطح كلي در بعضي به يك اندازه نمايان است، برتري شان بر دوره قبل به طور غير قابل انكار در هيچيك نمايان نيست. چنين تفسيري از هنر مي تواندهمگوني آن را با عصر سرمايه، كه روح صنعت جايگزين روح فئوداليزم شده است به خوبي نشان دهد. نكته پاياني ترجمه روان كتاب است كه خواننده را در درك هر چه بهتر مطالب ياري مي رساند.