Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750522-3302S1

Date of Document: 1996-08-12

رود نيل، قرباني بزرگ افزايش جمعيت و آلودگي كاهش و آلودگي تدريجي آبنيل ميليون ها آفريقايي را نگران كرده است پس از قرنها، دره نيل كه خاستگاه تمدن هاي بزرگ بشري بوده است، با افزايش جمعيت، كمبود آب و آلودگي محيطزيست روبه رو مي شود . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: . رودخانه نيل طويل ترين رود جهان است و در تمام تاريخ خود نه تنها آب مصرفي مصر راتامين كرده، بلكه تمام كشورهايي را كه در سواحل آن مشتركند، مشروب نموده است. به گزارش تلويزيون بي. بي. درحال سي، حاضر رود نيل در خطر خشك شدن است. افزايش جمعيت فشار فزاينده اي بر منابع آب اين رود وارد آورده است. به اين دليل دره رود نيل احتمالا با خشكسالي روبه رو خواهدشد. در اين گزارش تهديد جدي منابع آبرا كه ميليونها تن را در برخواهد گرفت بررسي مي كنيم. هرودت، مورخ مشهور يونان گفته باستان، است: سرزمين مصر هديه رود نيل است. اين موضوع كه 2 هزار سال پيش حقيقت داشت امروز هم صحت دارد. قاهره تنها بزرگترين شهر واقع شده در دره رود نيل است. به طور كلي 60 ميليون مصري ازلحاظ كشاورزي و صنعت تقريبا به طور كامل به آبهايي وابسته اند كه سرچشمه اش در كوههاي منطقه حاره است. براي بسياري از مصريها اين رودخانه اطمينان بخش و يكي از حقايق دايمي زندگي است، و همان قدر واقعيت دارد كه ماهيگيراني كه در آبهاي گل آلود آن به صيد ماهي مشغولند. رود نيل اكنون آلوده تر و كثيف تر از سابق است. اما در ضمن هنوز راه فراري است از جمعيت تراكمي كه سواحل آنرا اشغال كرده اند. از زمان فراعنه تاكنون، و شايد حتي پيش از آن، رود نيل نه تنها براي نيازهاي مصر بلكه براي احتياجات تمام كشورهايي كه اين رودخانه در آنها جريان دارد بيش از اندازه كافي بوده اما است شايد به زودي، ديگر اين موضوع حقيقت نداشته باشد. اگر پيش بيني هاي برخي كارشناسان بدبين را باور كنيم، كشور مصر فقط چند سالي با بحران شديد كمبود آب فاصله دارد. تا سالهاي 1960 نوسانات سطح آبرود نيل را به دقت اندازه گيري مي كردند. نگراني عمده مصر ميزان بارندگي در آفريقا بود. كمبود باران در آفريقا به معناي سختي و حتي فاجعه در اين كشور بود. در نتيجه اين نگراني و ترس بود كه سد بلند آسوان روي رود نيل بنا شد. در پشت اين سد هم يك مخزن بزرگ آب به نام درياچه ناصر ساخته شده است. اما با رشد جمعيت 2 درصد در سال و به همان نسبت افزايش تقاضاي مصرف براي آب، زنگهاي خطر دوباره به صدا درآمده اند. يك كارشناس مي گويد: اگر مابه براورد 100 ميليوني جمعيت در سال بنگريم 2025 و آنرا در برابر جمعيت 60 ميليون نفري فعلي قرار دهيم تصور مي كنم بتوانيد افزايش تقاضا براي مواد غذايي اساسي و آب مشروب را درنظر بگيريد. تمايل مصريان به مسلم فرض كردن سخاوتمندي رود نيل مساله را پيچيده تر و بدتر كرده است. عاداتي مانند اسراف كردن آب، به خاطر كمكهاي خارجي تشويق شده است. ميلياردها دلار به مصرف تامين آب و سيستمهاي فاضلاب رسيده است. ميزان عرضه اين منابع افزايش يافته، اما هزينه ها به مصرف كنندگان انتقال نيافته مساله است بيشتر جنبه سياسي دارد. وزيران مصري مي ترسند افزايش تعرفه هاي آب بيش از حدي باشد كه مصريان فقير بتوانند بپردازند. درعوض، دولت سعي مي كند راههاي ديگري براي كاهش مصرف آب را درپيش گيرد. تلويزيون دولتي پيامهاي منظمي رادرباره مصرف كمتر آب پخش مي كند، در اين آگهي ها مردم به كمتر مصرف كردن آب و جلوگيري از اسراف تشويق مي شوند. حتي داوطلباني به خانه هاي مردم مي روند تا به آنها بياموزند چگونه با روشهاي آسان و كم هزينه از هدررفتن آب جلوگيري كنند. يك كارشناس مي گويد: تمام براوردهانشان مي دهد كه 50 درصد آب آشاميدني توليد شده در مصر به هدر مي رود. اين واقعا براورد ترسناكي است. اگر مساله صرفه جويي را به كنار بگذاريم، تنها اميد واقعي مصر براي پرهيز از بحران آب، افزايش سهم اين كشور از آب رودخانه نيل است. در حال حاضر آب رود نيل به آرامي جريان دارد. اماهمان طور كه رقابت بين المللي براي حق آب شدت مي گيرد احتمال درگيريهاي آينده براي آب بيشترمي شود.