Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750521-3213S1

Date of Document: 1996-08-11

با اشاره به افشاي مكرر اسرار پنتاگون ويليام پري نسبت به كارايي اطلاعاتي وزارت دفاع امريكاابراز بدبيني كرد . واشنگتن - خبرگزاري فرانسه: روزنامه واشنگتن پست گزارش داد ويليام پري وزير دفاع اين كشور از آن بيم دارد كه افشاي اسناد طبقه بندي شده موجب خطراتي براي نيروهاي مسلح آمريكا گردد; ازهمين رو از اف. بي. آي خواسته است منابع افشاكننده اين قبيل اطلاعات را پيدا كند. پري مي گويد منابع پنهاني كه اسرار وزارت دفاع را براي خبرنگاران افشا مي كنندزندگي افراد نيروهاي مسلح كشور را به خطر مي اندازند. وي در يادداشتي كه براي مقامهاي عاليرتبه پنتاگون فرستاد يادآور شد چنين به نظر مي رسد كه يك يا چند تن از كاركنان وزارت دفاع به طور غيرقانوني و آگاهانه اطلاعات نظامي محرمانه كشور را افشا مي كنند. در ادامه يادداشت آمده است منابع اطلاعاتي ما و شيوه هاي كارشان بدين طريق كارايي شان رااز دست مي دهند و به خطرمي افتند. در بدترين زندگي حالت، منابع اطلاعاتي ما در معرض خطر قرار مي گيرد و باعث مي شود سرويس هاي اطلاعاتي ساير كشورها به اين نتيجه برسند كه آمريكا يك همكار غيرقابل اعتماد است.. و در يك نبرد در آينده، نفرات نظامي ما بهاي سنگين اين مسامحه را خواهند پرداخت.