Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750518-3095S1

Date of Document: 1996-08-08

رهبرمعظم انقلاب در ديدار سفيران و كارداران ايران: مبارزه آمريكا با ايران مبارزه با قدرت گرفتن اسلام در جهان است .تهران خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار وزيرومسئولان وزارت امور خارجه و سفرا و كارداران جمهوري اسلامي ايران دركشورهاي مختلف جهان باايشان در سخنان مهمي، پيشرفتهاي روز افزون ديپلماسي خارجي جمهوري اسلامي ايران راخاطر نشان كردند و آن را ثمره اتكا بريك جوهره ذاتي مبتني برروحيه استقلال خواهي شجاعانه وسرچشمه گرفته از تعهد اسلامي وتوسل و تمسك به اصول اسلامي دانستند. مقام معظم رهبري دراين ديدار از نمايندگان سياسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مدافعان ارزشهاي والاي اسلامي در يكي از دشوارترين سنگرهانام بردند و فرمودند: در مواجهه با موقعيتهاي دشوار است كه ابتكار هابروز مي كند، سر چشمه هاي درون انسان مي جوشد ودرخشش نبوغ درافرادظاهرمي شود. تحمل يك دشواري ونيز پشتكار وفداكاري در راه حقيقت به جلبرحمت ونصرت خداوند و توفيقات هرچه بيشتر منجر مي شود، بنابراين نمايندگان جمهوري اسلامي ايران دركشورهاي جهان كه پيوسته باخبرهاي گزنده، تهمتها، تهديدها، تحقيرها و توهين ها از سوي عوامل استكبار و صهيونيسم مواجه هستند بايد اين تلخي هارا به عنوان ارمغانهاي غيب بپذيرند ودر لابلاي اين تلخي ها، رحمت ونصرت الهي را جلب وكسب كنند. حضرت آيت الله خامنه اي پيوند بامهر پروردگار را به معناي موفقيت درهمه ميدانهاي زندگي توصيف كردند و بااشاره به جنجال تبليغاتي مظاهر قدرت درجهان عليه جمهوري اسلامي ايران فرمودند: نمادهاو نمايه هاي قدرت دردنيا كه خبرگزاريها، سخنگويان برخي از دولتها، دولت آمريكا و بخصوص اسراييل درزمره آن هستند، جنجال عليه ايران اسلامي را در چند روز گذشته به اوج خود رساندند اما اينگونه جنجالها وخصومتها درعمل هيچ تاثيري به جز مسموم كردن افكار عمومي ملتهاي بي خبر ندارد. مبارزه قدرتهاي استكباري ودر راس آنها امريكا باجمهوري اسلامي ايران مبارزه با قدرت گيري اسلام درجهان است و با استناد به دلايل روشن مي توان گفت كه خصومت دستگاه استكباري دنيا باايران اسلامي از نوع دشمني بارقيبي است كه ازآن مي ترسند. رهبر معظم انقلاب اسلامي باتاكيد برمشكل ساز بودن اسلام براي امپراطوري عظيم غربي فرمودند: قدرتهاي مسلط جهاني باوجود اختلاف نظرهايي كه باهم دارند دراين احساس مشترك هستند كه حركت اسلامي دارد بتدريج رشد مي كند وتوسعه مي يابد و اين جريان جديد حاكميت روان و آسان غرب بر دنيا را تهديد مي كند، بنابراين آنها از ناحيه چنين رقيبي كه درشرف بوجود آمدن است خطري را در دنيا براي آينده خود احساس زيرا مي كنند نفس اقتدار، حضور، عزت وگسترش جمهوري اسلامي ايران و توسعه منابع انساني ومادي درايران اسلامي ونيز ارتباط واتصال مستحكم مردم بامسئولان نظام، موجبدرخشش انقلاب ونظام اسلامي درجهان مي شود و اين همان چيزي است كه آنهارا ناراحت كرده است. مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنانشان به تلاشهاي موفق جمهوري اسلامي ايران درعرصه سياست جهاني اشاره كردند و فرمودند: از هنگامي كه وزارت امور خارجه در اختيار تفكر اسلامي ومنطق ديني وتدين قرار گرفت ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران به صورت واضحي روز به روز پيشرفت كرده است و اين پيشرفت نتيجه تكيه بر يك جوهر ذاتي يعني روحيه استقلال خواهي شجاعانه اين ملت است كه از پايبندي اسلامي و حكومت اسلامي سرچشمه مي گيرد. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با اين جوهر ذاتي است كه مي تواندراه را باز كند، موجب پيشرفتهاي هر چه بيشتر شود و احترام به ملت ايران را استمرار بخشد. حضرت آيت الله خامنه اي روحيه انقلابي را پشتوانه عظيم قدرت ايران اسلامي خواندند و فرمودند: بزرگترين اشتباه براي ملت ودولت اسلامي ايران اين است كه خداي نخواسته اين پشتوانه عظيم يعني روحيه انقلابي را از دست بدهد زيرا جوشش و حضور انقلابي وتمسك به انديشه هاي انقلابي است كه اين نظام راعظمت مي بخشد وقدرت مي دهد، احترام ديگران رابرمي انگيزدو راه هاي ناهموار رابرروي ايران اسلامي هموار مي كند. رهبر معظم انقلاب اسلامي برضرورت پرهيز از حالت دفاعي درمسائل سياسي به عنوان يكي از ويژگيهاي روحيه انقلابي تاكيد كردند و فرمودند: نمايندگان سياسي جمهوري اسلامي ايران درجهان بايد تيزتر از شمشير، نرم تر ازحرير وسخت تر از سنگ وپولاد باشند. عرصه سياست خارجي ميدان نرمشهاي قهرمانانه است، امانرمشي كه دربرابر دشمن تيز باشد، بنابر اين ديپلماتهاي مابايد درمواضع اصولي خود مستحكم بايستندواستقامت وپايمردي حضرت امام خميني (ره ) را الگوي خود قراردهند. مقام معظم رهبري روحيه تسليم ناپذير ي حضرت امام خميني ( ره ) راموجب نجات كشور، ملت وانقلاب اسلامي دانستند و فرمودند: كساني كه امام راقبول دارند بايد شكر گزار او باشندوكساني كه باانقلاب دشمني اماايران مي ورزند، راقبول دارندبايدخاك پاي امام راتوتياي چشمشان كنندو خود راوامدار اوبدانند زيرااستقامت وپايمردي امام ( ره ) بودكه موجب شد كه ايران بماند و تجزيه نشود. حضرت آيت الله خامنه اي مقابله باافزونخواهي وزياده طلبي قدرتهاي جهاني درعرصه سياست خارجي رالازمه حيات وعزت اسلامي ملت ايران دانستندودربخش پاياني سخنانشان باتاكيد برضرورت توجه نمايندگان سياسي جمهوري اسلامي ايران دركشورهاي مختلف جهان به افزودن برذخيره هاي ايماني خود فرمودند: محيطهاي گوناگون برانسان تاثير مي گذارد و ضرورت داردكاركنان نمايندگي هاي سياسي ايران درجهان از ايمان خالص و ناب به مانندگوهر ارزشمندي براي خود و اعضاي خانواده خويش مراقبت كنند و در پناه قرآن كريم و اقامه نمازهاي نافله خود را از خطر تاثيرات محيطهاي خارجي مصونيت بخشند. برپايه همين گزارش پيش از سخنان رهبرمعظم انقلاب اسلامي، دكتر ولايتي وزير امورخارجه درسخنان كوتاهي پيشرفتهاي دستگاه سياست خارجي ايران را دربرابر فشارهاي شديد سياسي و تبليغاتي دشمنان اسلام يادآورشد و تاكيد كرد كه همكاري وزارت امورخارجه بابخش هاي فرهنگي، علمي، اقتصادي و بازرگاني وجهه جامع تري رابه تحركات جمهوري اسلامي ايران درخارج ازكشور داده است.