Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750518-3079S1

Date of Document: 1996-08-08

خودروها بدون چراغ حادثه مي آفرينند تاكيدي ديگر بر ضرورت كاربرد چراغ در وسايل نقليه موتوري يكي از تجهيزات بااهميت وسايل نقليه موتوري زميني چراغهاي آن است و توجه به سلامت و تنظيم و دقت در چگونگي به كارگيري آنها از نظر زمان و مكان ضريب ايمني وسيله نقليه را هنگام رانندگي و يا توقف به نحو چشم گيري افزايش مي دهد و از تصادفات عديده جلوگيري مي كند با اينكه آئين نامه راهنمايي و رانندگي ملاك عمل فعلي قديمي است و از عمر آن بيش از 28 سال مي گذرد اما در اين زمينه به لحاظ اهميت قضيه دقت و توجه لازم در آن معمول شده است از اين رو قبل از هر سخني ايجاب مي نمايد فرازهايي از اين آئيننامه مطرح شود. ماده - 46 اشخاص حق ندارند هيچ نوع وسيله نقليه اي را كه فاقد تجهيزات مذكوردر اين فصل و يا داراي لوازم و تجهيزات مخالف مقررات باشد در راههاي عمومي براننديا براي رانندگي دراختيار ديگري قرار دهند. ماده - 47 تعداد چراغهاي وسيله را معين مي دارد كه اهم آن عبارتنداز: - 1 دو چراغ بزرگ با دواستپ نور سفيد در طرفين جلو. 3 2 و- دو چراغ كوچك با نور زرد يا سفيد براي تشخيص عرض اتومبيل درمنتهي اليه هر يك از دو سمت جلو و دو چراغ كوچك با رنگ قرمز در عقب به منظور فوق. - 4 دو چراغ كوچك با نورقرمز يا نارنجي براي ترمز درعقب كه به محض گرفتن ترمزروشن شده و از متري 35فاصله ديده شود. - 5 يك چراغ كوچك با نور سفيد در عقب براي تشخيص پلاك وسيله نقليه. - 6 يك چراغ كوچك به رنگ سفيد يا زرد براي نشان دادن حركت با دنده عقب. - 7 چراغهاي راهنما با نورسفيد يا زرد در طرفين جلو وعقب... و چراغهاي ديگر كه با اخذ مجوز نصب مي گردند. مواد بعدي اين آئيننامه چگونگي نصب، ميزان كاربرد، روشنايي و مسائل ديگرچراغها را دربردارد. بنابراين ملاحظه مي شود كه قانونگذار نيز به نقش مهم چراغهاي وسيله نقليه توجه دارد و هرگونه نقص در آنها را تخلف از مقررات مي داند و علاوه بر تعيين جزاي نقدي براي متخلفين، به مجريان قانون نيز اين اجازه را داده است كه در صورت مشاهده چنين وضعيتي از حركت وسايل نقليه جلوگيري به عمل آورند. اما آيا به راستي مردم در اين زمينه خود را ملزم و متعهد؟ مي دانند تصادفات عديده يا به تعبيري ده برابر بودن تعدادتصادفات از حدمتعارف آن در كشور ما نشانگر بي توجهي فاحش به مقررات از سوي رانندگان و عابران و عدم اجراي قاطع و دقيق آن مي باشد. بررسي و تحليل چگونگي رسيدن به كنترل نسبي تصادفات در بعضي كشورها نشانگر آن است كه آنها بيش از همه به مديريت هدايت وكنترل ترافيك، اجراي مقررات و مديريت ايمني ترافيك توجه نموده اند. بنابراين وسيله نقليه اي كه چراغهاي آن به موقع كار نكند و يا نقص و ايرادي داشته باشد در آنجا وجود ندارد و اگر هم به طور ناگهاني و در حركت حادث شود راننده آن ادامه حركت نخواهد داد والا پليس ضمن اعمال مقررات از حركت آن جلوگيري مي كند و مهمتر اينكه اگر راننده و پليس هم متوجه موضوع نشوند اين شهروندان هستند كه تذكر داده و گزارش خواهند نمود. آيا در شهرها و جاده هاي ما نيز اين چنين؟ است هرچند پاسخ به اين مسئله نياز به ارائه دليل و مدرك ندارد در گشتهاي شهري بويژه شبها شاهد ماشينهاي بدون چراغ يا تك چراغ و يا كار نكردن ديگر چراغها و ديده نشدن آنها در تاريكي حتي در محل هاي بدون روشنايي بوده و با احساس خطر از كنار آنها عبور كرده ايم با اين وجود سازمان حمل و نقل و ترافيك اخيرا در دو دروازه مهم شهر تهران (ايستگاههاي عوارضي ورودي و خروجي تهران - كرج و تهران - قم ) در مسيرهايي كه اتومبيل داراي نقص نبايد اجازه ورود به آن را داشته باشد از ساعت 19 تا 24 /12/74 24روز از اتومبيلهايي كه چراغهاي آن نقائصي داشته اند آمارگيري نموده است كه با تشكر از دست اندركاران سازمان به منظور شناخت ميزان نارسايي در چراغهاي وسايل نقليه در حال حركت خلاصه اي از نتايج به دست آمده اين آمارگيري به نظر خوانندگان مي رسد. در اتوبان تهران - كرج وسيله 4314از نقليه سبك مورد بررسي قرارگرفته 720 دستگاه آن داراي نقص فني در چراغها بوده اند كه بالغ بر /16 7درصد را شامل مي گردند و جالب اينكه از تعداد 720 وسيله نقليه تعداد 146 دستگاه نقص روشنايي چراغهاي جلو و 311 دستگاه داراي يك چراغ عقب بوده اند. بقيه نيز نقايصي در ديگر چراغها داشته اند و در عوارضي اتوبان قم در 1085 وسيله نقليه شناسايي شده تعداد 166 دستگاه داراي نقص در چراغهاي جلو بوده اند يعني /15 5حدود درصد و جالب است بدانيد كه از اين تعداد 98 دستگاه يعني 59 درصد فقط داراي يك چراغ خطر عقب بوده اند و در بررسي 420 دستگاه وسيله نقليه سنگيني كه مجاز به تردد در اتوبان تهران - كرج بوده اند مثل اتوبوسها و ميني بوسها و غيره 243 وسيله نقليه داراي نواقصي در چراغها /57 9معادل درصد بوده اند و قابل توجه اينكه از اين تعداد 164 مورد تجهيزات اضافي و غيرمجاز داشته اند و از 288 دستگاه وسيله نقليه سنگين مجاز به تردد در اتوبان قم نيز 106 مورد داراي نقص در چراغها بوده اند و از اين تعداد 48 دستگاه آن وسايل نقليه اي هستند كه داراي يك چراغ خطر عقب بوده اند. درنتيجه آمار فوق زبان گويايي است براينكه حسن مسئوليت، رانندگان و حتي سرنشينان و مسئولان و مجريان مقررات راهنمايي و رانندگي را برانگيخته نمايد و به مسئوليت خطيري كه رانندگان در حفظ جان خود و ديگران دارند توجه بيشتري شود. امرا... شهروي كارشناس حمل و نقل و ترافيك