Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750517-2997S1

Date of Document: 1996-08-07

بازيافت، گزينه اي مناسب براي كاهش مواد زائد ملاحظاتي پيرامون توليد جمع آوري و بازيافت زباله ( ) 2 اشاره: در آخرين بخش از گزارش ملاحظاتي پيرامون جمع آوري و بازيافت زباله، چگونگي استفاده مجدد تا به آخر، از نظرتان مي گذرد: استفاده مجدد تا به آخر دوام توليدات ساخته شده به طور روزافزوني كم مي شود. رقابت براي توليد، كمترين هزينه كيفيت توليد نهايي را كاهش مي دهد. به عنوان نمونه قطعات ماشين در قرن هفدهم به گونه اي ساخته مي شدند كه ده سال عمر داشته باشند ولي دوام اين قطعات در قرن نوزدهم فقط شش سال است. از طرف ديگر شرايط محيطي كار، ضريب اطمينان و اقدامات ايمني به طور چشمگيري افزايش يافته است. تناقض در همين جاست، تكنولوژي در سطح جهان بهبود مي يابد ولي از كيفيت كاسته مي شود. قبل از اينكه در موردبازيافت و تبديل دوباره توليدات به صورت ماده خام فكر كنيم بهتر است كه آن را تعمير و نو كنيم. بدين ترتيببازيافت در مورد بسياري از بسته بندي ها و شيشه ها و قوطيهاي محتوي مواد فقط نياز به يك ديد مثبت دارد كه دوباره پر شوند و نه اينكه راحت ترين راه را كه تبديل دوباره توليد به ماده خام است انتخاب شود. بازيافت يا مرگ براي اينكه توليدات قابل بازيافت باشند لازم است كه مواد ساخت كاملا در حد استاندارد باشند و همزمان بايد در مورد نياز به مشاركت فعال در جمع آوري انتخابي مواد زائد و خريد توليدات حاصل از بازيافت مواد، افكار عمومي روشن شود. در حال حاضر بازيافت به عنوان گزينه اي براي كاهش مقدار مواد زائد كاهش شهري، هزينه تصفيه وجلوگيري از مشكلات زيست محيطي حاصل از تجمع موادزائد است. يكي از مهمترين محركها بازيافت به عنوان تكنيك اساسي براي تصفيه بيشتر مواد زائد حاصل اززندگي انسان، صرفه جويي درانرژي و منابع طبيعي است. بخشي از اين مواد زائد كه ارزش بسياري براي بازيافت دارد مواد آلي (كه مي توان آنها را كمپوست كرد و ازآنها كود ساخت )،، پلاستيك كاغذ، شيشه و فلز مي باشد. ديگر اقلام كه كمتر هستندمانند پارچه، باتري، مبلمان دارو، يا خرده ريز را مي توان طي برنامه خاصي جمع آوري كرديا مناطق انبار اين مواد رامشخص كرد كه به عنوان مراكزبازيافت آنها باشند. ديد خود را تغيير دهيم مسئله اصلي اين است كه براي بازيافت مواد زايد بايدابتدا اين مواد به طورانتخابي جمع آوري شوند به عبارت ديگر آشغالها بايدجداسازي شوند. حتي شايدنياز باشد كه ظرفهاي مخصوص براي اقلام خصوصي در نظرگرفته به طور شوند اجمالي مي توان گفت كه هر برنامه بازيافت زماني موفق مي شودكه بتواند بر سه مشكل اساسي مردم يعني: تنبلي، بي توجهي وعدم تمايل به صرف وقت دراين مورد فائق آيد. انگيزش افكار عمومي براي مبارزه با اين عادات بسيار مهم است. مشكل ديگري كه در رابطه بابازيافت وجود دارد، طرح وسايل مورد مصرف است. طراحان و توليدكنندگان صنعتي نمي توانند مسئوليت خود را در اين مورد انكار كنند. استراتژي هايي كه براساس حكومت طرح پرمنفعت تر قرار دارند بايد از بين برود. مشاركت مثبت در زندگي تصفيه، هر روزه ما، امكانات بسياري ايجادمي كند كه بتوانيم در كاهش، استفاده مجدد و بازيافت مواد زائد كمك كنيم. مدرسه و محل كار دو مكاني هستند كه مي توانند كارهاي بالا را انجام دهند و همه افراد بايد در آن مشاركت داشته باشند. هم اكنون كارخانه ها و ادارات مي توانند نقش تعيين كننده اي در تغيير عادات داشته باشند، مدارس نيز براي جمع آوري زباله هاي جدا شده ( شيشه، كاغذ، آلومينيوم و غيره ) و جذب بچه ها و جوانان براي اين كار مفيد، مي توانند فعال باشند. دست اندركاران صنعت بايدمسئول توليداتي كه به بازار وارد و مواد زائدي توليد مي كنند باشند. آنهاغالبا بدين گونه بحث مي كنند كه بازيافت كار مقامات محلي است. درواقع شوراهاي شهر و محله مي توانند اين برخوردها را از طريق قوانين تغيير در دهند عين حال شهروندان نيز مي توانند گردهم جمع شوند و مراكز بازيافت خود را بسازند. تكنولوژيهاي موجود براي قابل استفاده كردن مواد زائد: موادآلي: - كمپوست - هضم غيرهوازي - كاغذ و مقوا: - خرد كردن براي ساخت كاغذبازيافت شده شيشه: - استفاده مجدد از شيشه هاي خالي - ذوب براي استفاده درصنعت فلزات غيرآهني (مانند آلومينيوم ): - ذوب براي استفاده درصنعت فلزات آهني: - ذوب براي استفاده درصنعت - پلاستيك ها ( مانندپلي اتيلن، پلي وينيل تترافاليت، كلرايد، پليولفينها شامل پلي پروپيلن پلي استيرن پلي اتيلن )، - ريز كردن، تركيب جدا كردن، كردن، گلوله كردن و حبه كردن باتري ها: - استخراج و استفاده مجدد ازفلزات منبع: يونسكو us of all