Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750516-2929S1

Date of Document: 1996-08-06

كره زمين بازيافت كننده دائمي زباله است ملاحظاتي پيرامون توليد جمع آوري و بازيافت زباله ( ) 1 تجزيه زيستي جسد يك موجودزنده دي اكسيدكربن توليدمي كند و نمك هاي فلزي گوناگوني در محيط زيست آزاد مي نمايد توليد زباله بطوركلي و به ويژه زباله شهري يكي ازمهمترين ويژگيهاي توسعه درقرن حاضر كميت است وتركيب زباله ها نشان دهنده عادات مصرفي توليدكنندگان آن زباله هاست و همينطور اهميتي كه آنها به مسائل زيست محيطي مي دهند رامشخص مي كند. اينطور گفته مي شود كه تجزيه محتويات يك كيسه زباله مي تواند نشان دهنده سطح و شيوه زندگي و حتي سن و جنس كسي كه آن كيسه زباله را پر كرده است باشد. انسان هميشه توليدزباله كرده است. ولي مشكلاتي كه به سبب سطح بالاي توليد و سطح پايين بازيافت ايجاد شده اند هرگز به اندازه امروز جدي نبوده است. مقادير زيادي از مواد زائد كه قسمت بيشتر آن هرگز دوباره استفاده نمي شود مرتبا در اطراف ما توليد مي شود. بدين ترتيب چرخه كاملي كه در آن منابع مصرف و تجديد مي شوند و در اقتصاد اكوسيستمها اساسي هستند، شكسته مي شود. برخلاف آنچه در متابوليزم زيستي بطور منظم روي مي دهد در جامعه شهري و صنعتي عملكردهاي هضم و استفاده مجدد مواد توليد شده به شدت مختل شده است. مردم فقير و بي چيز كه در داستانها و رمانها از آنها بسيار گفته شده است، امروزه در كشورهاي فقير و در جوامع حاشيه نشين تبلور دارد كه براي بقاء مشغول جدا كردن وسايلي از توده هاي عظيم زباله هاي شهرهاي بزرگ خود هستند. تصفيه، بازيافت، استفاده مجددو تعمير، برخي تمهيداتي هستندكه بنا به ضرورت از نشانهاي بارز قرن آتي هستند. قوانين برخي كشورها و سازمانهاي بين المللي نيز در اين رابطه در حال شكل گيري است، هرچند هنوز كمبودها و تناقضاتي دارند مصرف بيش از حد توليدات و منابع توسط فقط يك پنجم جمعيت جهان، روندي است كه بايد تغيير كند. در اينجا با ارقام، اطلاعات و نظراتي كه مي تواند ما را در اين زمينه ياري دهد، آشنا مي شويم. زيستكره: بازيافت كننده دائمي در هر اكوسيستمي وقتي موجودات زنده مي ميرند، همه مولكولهاي آن به موادي كه بتواننددوباره در چرخه بيوژئوشيميايي طبيعت استفاده شوند شكسته مي شوند. اين كار توسط موجوداتي كه غالبا ميكروسكوپي هستند و تركيبات كربن را اكسيده مي كنند انجام مي شود. تجزيه زيستي جسد يك موجودزنده دي اكسيد كربن توليدمي كند و نمكهاي فلزي گوناگوني در محيط زيست آزاد طبق مي نمايد تخمينهاي اخير هر ساله حدود دو تا سه هزار ميليون تن كربن بر اثر تجزيه موجودات زنده در سطح زمين، در اتمسفر آزاد مي شود. بسياري از موجودات ميكروسكوپي كه در خاك و آب هستند از اين گونه فرايندها و بازيافت مواد غيرزنده مانند شاخ و برگ گياهان و جانوران مرده، انرژي كسب مي كنند. درهر نوع اكوسيستمي، چرخه كامل عناصر بيوژئوشيميايي سرعت خاص خود را دارند. در جنگلهاي تروپيكال، بازيافت بسيار سريع است در حاليكه درتوندراي قطبي اين فرايند كندتر است. انسان: توليد كننده دائمي زباله انسان ياد گرفته است كه موادطبيعي را تغيير شكل بدهد وموادي را كه در طبيعت بسازد نيست. با، پيشرفت مهارتهاي انسان، ما به مرور ارتباط خودرا با محيط زيست از دست داده ايم. هيچ شكارچي طبيعي، شكارش را فقط به اين دليل كه به آن نياز ندارد در طبيعت رها نمي كند. ولي انسان اين كار را انجام مي دهد. اسراف در مصرف توسط حدود يك پنجم جمعيت جهان موجب بوجودآمدن توده مواد زائدي شده است كه بيشتر آن نمي تواند واردچرخه هاي بيوژئوشيميايي طبيعت شود. در جامعه اي كه تكنولوژي پيشرفته تر است و در تمدن صنعتي، مواد زائد توليد شده توسط هر فرد و نسبت موادزائدي كه تجزيه زيستي نمي شود بالا مي رود. وقتي تجزيه زيستي وبازيافت طبيعي انجام نمي شود، آلودگي ايجاد مي شود. چالشي كه پيش رو داريم، درك نقش انسان در سازمان دادن به منابع طبيعي در زيستكره كه اين كار بايد طبق قوانين و روح زيستكره باشد اقدام عاجل و اصلي بايد تعديل و منطقي كردن رابطه انسان با محيط زيست باشد. مشكلات اكولوژيكي زباله فرايند تجزيه يا نابودي فقط حضور بسياري از پسماندهاي توليدات مصنوعي مي تواند كيفيت آب و اتمسفر محيط را تحت تاثير قرار اين دهد شايد انگيزه اي باشد براي اينكه جنبه هاي مثبت و منفي تمام روشهاي موجود تصفيه مواد زائد را مطالعه و درك كرد. تغيير شكل مواد زائد به مواد خام باعث ذخيره انرژي و منابع طبيعي انجام مي شود. با توجه به مديريت مواد زائد و همينطور عادات غذايي و به طور كلي مصرف مي توانيم اثر گلخانه اي لايه اوزون، آلودگي آبهاي زيرزميني و آلودگي خاك يا هوا را افزايش يا كاهش دهيم. نبايد فراموش كنيم كه موادزائد شهري شامل توليدات خطرناك مانند باتريها، محلولها، رنگ، حشره كشها وغيره هستند. وجود موادي كه به آنها فلزات سنگين مي گويند نيز بويژه خطرناك است. اين عناصر خطرناك در زمين و آب بوجود مي آيند و در آنجا مي توانند وارد متابوليسم موجودات زنده بشوند و زندگي آنها را تهديد كنند. انبار زباله انبار زباله، تكه زميني است كه مواد زائد آنجا انبار و فشرده مي شوند به طوري كه بدون حضور هوا تخمير و تجزيه مي شوند در نتيجه اين فرايند مقداري مايع يا جامد و گازهايي مانند متان توليد مي شود. محل انبار بايد لايه غير قابل نفوذي داشته باشد تا خاك آن آلوده نشود و طوري بايد طراحي شود كه مواد جامد و گازها بتوانند از آن خارج شوند. گاهي از گاز حاصل از اين زباله ها براي توليد انرژي استفاده مي شود. عموما محل انبار زباله هادره ها هستند. وقتي زباله فشرده و با خاك پوشيده شد مي توان سطح آن را گياه انبارهاي كاشت زباله معمولا در محلهايي نامناسب و يا با طرح بد ساخته مي شوند و باعث آلودگي خاك و آب مي شوند. اتلاف انرژي در زباله سوزهابراي اينكه بتوان انرژي موجوددر زباله را دوباره مورد استفاده قرار داد اين مواد بايد پتانسيل كالري زيادي داشته باشند در غير اينصورت احتراق آنها بدون بازده و مشكل است و نياز به سوختهاي فسيلي دارد. وقتي از زباله سوز استفاده مي شود كه بخواهيم از زباله خلاص شويم و بدين ترتيب تصفيه و بازيافت برخي از اجزاء زباله مانند كاغذ، مقوا، پلاستيك و غيره امكان پذير مي شود زيرا جداسازي آنها پتانسيل كالري زباله را پايين مي آورد. به هر حال منطقي نيست، مواد آلي كه از مواد مغذي و غني مي باشند و مي توان آن را به خاك برگرداند و حاصلخيزي آن را حفظ كرد، بسوزانيم. زباله سوز چيزي بيش از يك كوره نيست كه در آن زباله سوزانده مي شود، حجم آنها كاهش مي يابد و به مواد خنثي تبديل مي شود. گاهي از گرماي توليدشده توسط زباله سوز استفاده مي شود. سوزاندن پلاستيكها بدون جداسازي آنها، توليد گازهاي سمي مي كند. نام ژنريك PICاين گازها است و شامل ديوكسينهاست و ديوكسين ماده اي است كه در فاجعه و Sevesoسوسو Bhopalبوپال هند به مقادير زياد توليد شد. استفاده از زباله سوزها زماني سود دارد كه مواد قابل اشتعال زيادي در زباله ها باشد. زباله سوزها حجم مواد زائد را كاهش مي دهد ولي همچنان براي ريختن خاكستر آنها (كه مي تواند عناصر سمي را افزايش دهد ) نياز به محل خاصي است كه مشكل آلودگي هوا را بوجود مي آورد. جمع آوري انتخابي مواد زائد ومنابع پايدار يك جنبه مهم درباره كارايي يك فرايند توليدي مقدار ماده زائدتوليد شده است. از آنجا كه توليد هر چيزي نياز به ماده خام، آب و انرژي دارد، توليد ماده زائد نيز راه ديگر اسراف در منابع است. علاوه بر اين منابعي كه غالبا توسط جامعه مصرف كننده استفاده مي شود، قابل تجديد نيستند. اگر بخواهيم پيشرفتي درجهت جامعه پايدار داشته باشيم بايد در موردمنابعي كه از آن استفاده مي كنيم و چگونگي استفاده از آنها تجديد نظركنيم. تجزيه و تحليل توليداتي كه درهر مرحله از فرايندتوليد از آنها استفاده براساس مي شود، موادي كه چرخه زندگي دارند، انرژي، آب، ماده زائدو غيره مي تواند ما را در راه رسيدن به استفاده پايدار از منابع ياري رساند. قبل از اينكه ماده زائدبازيافت شود لازم است بصورت مواد اوليه خود انبار اين كار شود بدين معني است كه مردم بايد مواد آلي (باقيمانده غذا ) را از كاغذ، فلز، شيشه و پلاستيك كه براي بسته بندي غذا استفاده مي شود جدا كنند. ادامه دارد شرح عكس فرايند تجزيه پيكر موجود زنده پس از مرگ در كره زمين