Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750515-2816S1

Date of Document: 1996-08-05

نظام جديد آموزش متوسطه آيا مشكلات حل ؟ مي شوند در نظام جديد، دانش آموز مردود نداريم و اين مي تواند درايجاد نظم در كلاس بسيارموثر باشد اشاره: نظام آموزش و پرورش در ايران تاكنون چندين بار با هدف بهبود روند آموزشي تشكيل شده است. تازه ترين دگرگوني در اين زمينه، ايجاد نظام جديد آموزش متوسطه است كه چند سالي است به صورت محدود در دبيرستانهاي كشور اجرا شده و از امسال با گستردگي بيشتري انجام خواهدشد. آيا نظام جديد ازطرف جامعه آموزشي كشورمان كه در راس آن دبيران و دانش آموزان قرار دارند مورد پذيرش واقع شده؟ است آيا دانش آموزان آمادگي مواجهه با اين نظام؟ رادارند برتريهاي اين نظام ؟ چيست بعضي از مسائل پيرامون نظام جديد آموزش متوسطه را در اين گزارش مورد توجه قرارداده ايم. كتابدر هر نظام آموزشي، بويژه در نظام آموزشي ايران، ابزار اصلي براي تدريس كتاباست. محتواي كتابهاي درسي مي تواند عامل ارتقا يا نزول كيفيت آموزش باشد. يكي از موارد مهمي كه در نظام جديد آموزش متوسطه مطرح است، مسئله كتابهاي اين دوره و تفاوت آن با نظام قديم است. خانم آتوسا دبير قاضي رياضي و فيزيك منطقه آموزش 2 و پرورش تهران در اين باره مي گويد: مطالب گنجانده شده در كتابهاي نظام جديد آموزش متوسطه از نظر كمي و كيفي نسبت به نظام قديم، تغييرات اساسي در جهت افزايش و ارتقاي علمي دانش آموزان نيست. محتواي اين كتابها، نسبت به محتواي كتابهاي درسي نظام قديم به لحاظ كيفيت داراي كاستي هايي است. خانم قاضي. مي افزايد: حذف بعضي ازمطالب اساسي و بنيادي و زيربنايي بويژه در درسهايي مانند رياضي و فيزيك وگنجاندن مطالب و مفاهيم نسبتا پيچيده، موجب شده است كه دانش آموزان در يادگيري با دشواري هايي مواجه شوند. آقاي شاپورزاده كارشناس آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش تهران نيز دراين باره مي گويد: كتابهاي نظام جديد آموزش متوسطه، به طور كلي باتوجه به دگرگونيهايي كه در دامنه علوم ايجاد شده تدوين شده است. شاپورزاده ادامه مي دهد: كيفيت كتابهاي نظام جديد متوسطه به لحاظ محتواي علمي آن با كتابهاي نظام قديم تفاوت فاحشي دارد و از اين جهت به علوم روز نزديكتر است. به گفته وي، كتابهاي نظام جديد بر مبناي هدفهاي رفتاري كامل تري تدوين شده تايادگيري آن توسط دانش آموزان با سهولت بيشتري انجام شود. محمد ميلاد شكيب. دانش آموز سال دوم نظام جديد متوسطه در اين باره مي گويد: با اينكه پارسال در مجموع 32 واحد را گذراندم اما مي توانم سوالات زيست شناسي و يا شيمي سال سوم نظام قديم را به خوبي پاسخگو باشم. شكيب دليل اين آمادگي را شيوه نوين آموزش در نظام جديد متوسطه مي داند. كم شدكاهش طول دوره آموزش در مقطع متوسطه يكي از هدفهاي نظام جديد متوسطه است. درنظام قديم مشاهده مي شد، دانش آموزي به دليل نمره نياوردن در يك درس مجبور بوديك سال در همان پايه بماند و دروس تكراري همان سال را نيز دوباره بخواند. در نظام جديد اين مشكل برطرف شده است و آن دسته از دانش آموزان كه نتوانسته اند نمره قبولي در يك درس را كسب كنند، فقط ملزم به گذراندن همان درس در ترم بعد بوده و اجباري به تكرار ساير دروس ندارند. يكي از دبيران دبيرستانهاي تهران مي گويد: وجود دانش آموزان مردود در كلاس موجبافت كيفي تدريس مي شد. دانش آموزمردود، بويژه در درسهايي كه آموختن آنها چندان مشكل نبود عموما با بي ميلي در كلاس درس حاضر مي شد. وجود اين گونه دانش آموزان موجب بي نظمي در كلاس مي شد. شاپورزاده در اين باره مي گويد: جلوگيري از آثار رواني تكرار پايه براي دانش آموزاني كه در كلاس بودند يكي از مزيتهاي نظام جديد آموزش متوسطه است. وي مي افزايد: تكرار پايه براي دانش آموزان پيامدهاي روحي و رواني ناگواري داشت وآنها احساس بيهودگي مي كردند. از آقاي شاپورزاده مي پرسم: آيا كاستن از هزينه ها در اين باره نيز به عنوان يك هدف مورد نظر بوده است. تكرار پايه توسط دانش آموزان هزينه هاي هنگفتي بر خانواده ها و وزارت آموزش و پرورش تحميل مي كرد. حذف تكرار پايه موجب كاستن از هزينه ها مي شود و اين مي تواند به سود اقتصاد ملي باشد. دانشگاه يك ميليون و 200 هزار ازفارغ التحصيلان مقطع متوسطه امسال نيزهمانند سالهاي گذشته در رقابتي كشنده تلاش داشتند تا به دانشگاه راه يابند. روند صعودي اين تعداد از متقاضيان ورود به دانشگاه به دليل جواني جمعيت كشورمان، مي تواند در آينده به يك تنگناي جدي تبديل شود. شاپورزاده كارشناس آموزش و پرورش استان تهران مي گويد: در نظام جديد آموزش متوسطه، دوره اي تحت عنوان دوره پيش دانشگاهي ديده شده است كه هدف از طراحي آن ايجاد آمادگي لازم براي ورود دانش آموزان به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي است. از وي مي پرسم، مزيت اين دوره پيش دانشگاهي؟ چيست شاپورزاده در پاسخ مي گويد: دانش آموزاني كه از نظام قديم متوسطه وارد دانشگاه مي شدند، به دليل عدم همسويي محتوي كتابهاي اين مقطع با دروس دانشگاهي دچار ضعف مي شدند. در طرح جديد تلاش شده است كه كتابهاي تدوين شده در دوره پيش دانشگاهي با دروس دوره آموزش عالي همسو باشند و ضعف يادشده را برطرف كنند. وي ادامه مي دهد: براي تدوين كتابهاي اين دوره ازاستادان دانشگاه دعوت شده است تا با توجه به محتوي دروس دانشگاهي كتابهاي اين دوره را تدوين كنند. شاپورزاده مي افزايد: از مزيتهاي ديگر نظام جديد اين است كه از يك طرف مقدار متقاضيان ورود به دانشگاه منحصر به كساني مي شود كه از تواناييهاي بيشتري برخوردارند و از طرف ديگر كساني كه اصولا متقاضي ورود به دانشگاه نيستند، مجبور نيستند دوره پيش دانشگاهي را بگذرانند. دانش آموزان نظام جديد براي ورود به دانشگاه براساس قوانين و مقرراتي كه فعلا وجود دارد سه مرحله رابايد طي كنند- 1 شركت در آزمون ورودي به دوره پيش دانشگاهي كه اين آزمون به منزله مرحله اول كنكوردانشگاههاست - 2 طي دوره پيش دانشگاهي كه اين دوره به صورت 2 نيمسال برگزار مي شود و بايد دانش آموزان 30 واحد درسي را طي كنند. محتوي و برنامه اين دوره توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تدوين شده و دانش آموزان بايد در دروس مربوط به اين دوره موفقيت كسب كنند در عين حال اين دانش آموزان بايد در كنكور مرحله دوم دانشگاهها هم شركت كنند. بعد از موفقيت در كنكور مرحله دوم مي توانند وارد دانشگاهها شوند. چند توصيه ناآشنايي والدين و دانش آموزان درباره نظام جديد متوسطه از ابعاد گوناگون موجب بعضي نگراني ها و پرسش ها شده است. شاپورزاده در اين باره مي گويد: توصيه اي كه به پدران و مادران مي شود اين است كه با دبيرستانها ارتباطبيشتري برقرار كنند. نظام جديد آموزش متوسطه دگرگونيهاي زيادي نسبت به نظام گذشته دارد. يكي از برنامه هايي كه براي آموزش جديد متوسطه در نظر گرفته شده اين است كه دوره هاي توجيهي براي اولياء دانش آموزان به منظور آشنايي با نظام جديد آموزش متوسطه ايجاد شود كه اولياي محترم دانش آموزان از ويژگي هاي اين شيوه آموزشي انتخاب واحد و سيستم نيمسالي و غيره مطلع شوند. از اولياي محترم تقاضا مي شود كه در جلساتي كه به اين منظور از جانب دبيرستانها تشكيل مي شودحتما حضور داشته باشند. در عين اينكه ارتباط مستمرخود را با واحدهاي آموزشي و با مشاورين تحصيلي دانش آموزان فراهم مي كنند فراموش نكنند، محيط مناسب و لازم را براي آموزش خوب و مرور مباحث درسي براي فرزندشان فراهم كنند كه ان شاءالله در نتيجه توجه اولياء محترم مدرسه و اولياء دانش آموز بتوانند موفقيت لازم را داشته باشند. همچنين در خانه محيطي امن و آرام براي مرور مباحث درسي از طرف دانش آموزان، ايجاد گردد ولي به طور اخص به ارتباط بين اولياء دانش آموز و مدرسه تاكيد بيشتري مي شود. اما توصيه به دانش آموزان اين است كه سعي كنندآگاهيهاي خود را نسبت به نظام جديد آموزش متوسطه افزايش دهند. در اين زمينه هم از طرف رسانه هاي گروهي اقدامات مثبت انجام مي شود و هم در واحدهاي آموزشي جلسات توجيهي براي دانش آموزان و اولياي محترمشان در نظر گرفته شده است. دانش آموزان بايد سعي كنند در زمينه انتخاب واحدتحصيلشان حتما با مشاورين تحصيلي ارتباط برقراركنند و درهر نيمسال از حداكثر واحدهايي كه مي توانندبرخوردار شوند، استفاده كنند. در انتخاب واحد با توجه به اختياراتي كه خوشبختانه در آموزش جديد وجود دارد در انتخاب نوع درس دقت كنند به اين معني كه دروس يك نيمسالشان از سادگي و رواني برخوردار باشد اما دروس سخت و مشكل در يك نيمسال تجمع سعي كند كنند دروس را در نيمسال هاي مربوطه بگذرانند و اگر نتوانستند موفق شوند حتما از دوره تابستاني مربوط به آن نيمسال استفاده كنند و جبران عقبماندگي تحصيل خود را داشته باشند. فرناز ولايي