Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750515-2811S1

Date of Document: 1996-08-05

مشتركان برق خانگي 90 درصد هزينه انشعاب خود را يارانه مي گيرند . سرويس اقتصادي: در طي برنامه دوم توسعه، مشتركين برق كشاورزي از افزايش بهاي انشعاب برق معاف هستند و بهاي انشعاب آنها براساس هزينه هاي سال 73 دريافت مي شود. مشتركين برق كه قدرت انشعابآنها كمتر از 30 كيلووات است و بيشتر آنها خانگي هستند فقطدرصد 10قيمت تمام شده انشعابخود را مي پردازند و تا 90 درصداز يارانه استفاده مي كنند. نسرين محدث مدير دفتر مطالعات اقتصادي شركت توانير در گفت وگويي با خبرنگار ما اظهار داشت: هزينه تمام شده هر آمپر برق با احتساب كليه بخشهاي توليد انتقال و توزيع 146 هزار ريال است كه از مشتركين با توان كمتر از 30 كيلووات آمپر ) ) 150فقط 14 هزار و 520 ريال دريافت مي شود و در طي برنامه دوم نيز سالانه با موافقت شوراي اقتصاد تنها 10 درصد به هزينه انشعاب مشتركين اضافه مي شود. در مورد مشتركين با كيلووات 30توان و بالاتر ميزان /84 5تخفيف از درصد شروع و /88 5به درصد هم مي رسد. بنابراين مشتركين به خصوص مشتركين صنعتي، تجاري و عمومي بهتر است كه با همكاري شركتهاي برق مناسبترين قدرت را براي انشعاب خود انتخاب كنند تا به اين ترتيب هزينه كمتري را به صنعت برق و يا به عبارتي به اقتصاد كشور وارد آورند. وي در مورد بهاي برق مصرفي گفت: در مجموع متوسط قيمت تمام شده انرژي برق /90ريال 5توليدي به ازاي هر كيلووات ساعت (با در نظر گرفتن سوخت با قيمتهاي داخلي ) است وپيش بيني مي شود در سال 75 ميزان دريافتي از مشتركين به ازاي هر كيلو وات ساعت /41 3به ريال برسد كه در اين قسمت نيز بيش از 54 درصد قيمت تمام شده يارانه اي است كه به مشتركين پرداخت مي شود و آنها تنها 46 درصد بهاي برق مصرفي خود را مي پردازند. مدير دفتر مطالعات اقتصادي توانير در ادامه در مورد سهم مصرف كننده هاي مختلف در تركيب مصرف انرژي اظهار داشت: هدف گذاري مصرف انرژي در طي برنامه دوم توسعه به گونه اي است كه در بخش توليد درصد مصرف انرژي افزايش يابد. در سال گذشته درصد مصرف انرژي به اين گونه بوده است /35 5درصد /44 5 خانگي درصد توليدي اعم از صنعت و كشاورزي و 20 درصد نيز مصرف انرژي بخش تجاري و عمومي.