Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750514-2796S1

Date of Document: 1996-08-04

رهبر معظم انقلاب در زادروز مسعود پيامبر گرامي اسلام (ص )بزرگترين مشكلات بشريت به رحمت وجود اسلام و تعاليم نبوي برطرف خواهد شد رهبر معظم انقلاب با عفو 263 محكوم دادگاههاي انقلاب اسلامي و نظامي موافقت كردند قدرت ملي ايران در برابر استكبار از تسليم ناپذيري ملت است . سرويس سياسي: درخجسته سالروزميلادنورورحمت، ولادت حضرت ختمي مرتبت محمدبن عبدالله ( ص ) و سبطاطهرش، امام جعفرصادق (ع ) روساي دستگاههاي اجرايي، قضائي و مقامات قانونگذاري، ومسئولان نمايندگان نظام اسلامي، سياسي كشورهاي اسلامي درايران وميهمانان شركت كننده دركنفرانس وحدت اسلامي صبح ديروزدرحسينيه امام خميني (ره ) با حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار كردند و طي آن رئيس جمهوري به نمايندگي از سوي حاضران اين عيد فرخنده رابه معظم له تبريك وتهنيت گفت. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، مقام معظم رهبري دراين ديدارباتبريك ولادت نبي مكرم و معظم اسلام و ميلاد مبارك امام صادق (ع ) به ملت ايران و مسلمانان و آزاديخواهان جهان فرمودند: ولادت وجودمقدس و بزرگوار پيامبر اسلام، ولادت برترين نمونه هاي رحمت الهي براي بشريت بوده است وملتها به ويژه دنياي اسلام بايد استمرار اين رحمت خداوند را درك كنند زيرا در صورتي كه بشريت امروز رحمت وجود اسلام وتعاليم نبوي را مورد توجه قراردهد و خود را از اين سرچشمه جوشان رحمت سيراب كند بزرگترين مشكلات بشر برطرف خواهد شد. حضرت آيت الله خامنه اي، اعمال ظلم وحق كشي درجوامع بشري، راندن معنويت از محيط زندگي انسانها و غلبه دادن ماديت به جاي آن رابه عنوان بارهايي سنگين بردوش بشريت امروزتوصيف كردند و فرمودند: آنچه كه امروز بشريت در دوران تمدن صنعتي وزير تشعشع ما ديگري جذاب و فريبنده، احساس مي كند سنگين تر، سخت تر و تلخ تراز آن چيزي است كه درظلمات جاهليت بردوش او سنگيني بنابراين مي كرد در عصر حاضر بشر نيازمندمعنويت، توحيد، برادري و معارف روشن و دلپذيراسلامي است وبراساس همين نيازاست كه دعوت اسلامي درجهان طرفداران زيادي پيداكرده است. رهبرمعظم انقلاب اسلامي به نقش دين مبين اسلام درپركردن خلاءهاي زندگي انسان اشاره كردندوفرمودند: آنچه كه اسلام درموردارزش، اهميت واهداف انسان ونيزدرخصوص خانواده، جايگاه زن، هدف علم، روابط جوامع مختلف با يكديگر و مناسبات اجتماعي اقويا و ضعفا با يكديگر مطرح مي كند، گره گشاي مشكلات زندگي انسانها و جوامع بشري است و برخورد خشن وخصمانه استكبار جهاني و دستگاههاي تبليغي وابسته به آن بااسلام به دليل پرجاذبه بودن وفراگيري اين پيام الهي است. مقام معظم رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران رانشان دهنده تحقق اسلام درسطح زندگي يك كشور دانستند و فرمودند: از هنگام تحقق پيشنهادسياسي اسلام در ايران واستقرارنظام جمهوري اسلامي دراين كشور خصومت قدرتهاي ستمگر و مستكبربااسلام و ارزشهاي اسلامي مضاعف شد و اين دشمني آنها در پي مطرح شدن شعار احياي مجدد اسلام درجوامع اسلامي فزوني بيشتري يافت. بنابراين در سالروز ولادت بزرگ نبي مكرم اسلام، ملتهاي مسلمان بايد با بهره گرفتن ازاين چشمه جوشان رحمت وحفظ هوشياري خود فتنه انگيزيهاي استكبار را عليه اين حقيقت روشن و درخشان بي ثمر كنند. حضرت آيت الله خامنه اي جداكردن ملتهاي مسلمان از ملت ايران رايكي ازهدفهاي مشخص وتعريف شده استكبار برشمردند و فرمودند: از روزي كه قدرتهاي استكباري به ناتواني خوددرازبين بردن نظام اسلامي درايران پي بردند و دريافتند كه قادربه ريشه كن كردن نهضت وحركت اسلامي درايران نيستند تلاش خودرابرجداسازي ملتهاي ديگر به ويژه ملتهاي مسلمان از ملت ايران متمركز كردند و متاسفانه درسطح سياسي برخي از دولتها فريب خوردند و در دامي كه برايشان گسترده شده بود افتادند. رهبر معظم انقلاب اسلامي دامن زدن به اختلاف فرقه اي و عقيدتي ميان مسلمانان رايك ترفند استكباري خواندند و فرمودند: قدرتهاي استكباري باهدف جداسازي ملتهاي مسلمان ازايران اسلامي درسطح ملتها به تفرقه افكني ميان شيعه وسني پرداختند وافراد زيادي راوادار كردند كه باگرفتن مزد عليه جمهوري اسلامي ايران، تشيع وبابرخي عقايد ملت مسلمان ايران كتاب بنويسند وعده اي رانيز ترغيب كردند كه به اين كتابها واشكالها ودشنامها بازبان خودشان پاسخ دهند و متاسفانه هردوطرف دراين دام افتادند و بدون ترديد اين كاربي مقدمه وبي ارتباط به حيات دوباره اسلام نيست. مقام معظم رهبري به نقش انقلاب كبيراسلامي درايجاد اتحاد والفت ميان فرقه ها و طوايف مختلف اشاره كردند و ضمن تاكيد برضرورت هوشياري آحاد مسلمانان جهان دربرابر ترفندهاي استكباري فرمودند: هركسي كه امروزبه اين هدف استكبار يعني جدا كردن ملتها و دولتها از ملت و دولت مسلمان ايران كمك كند، حكم همان دشمنان راداردكه چه امروز وچه درزمان پيامبر با اسلام ومسلمين جنگيدند وهركسي كه به هدفهاي استكباري درقبال ايران اسلامي كمك كند به مثابه كساني است كه درزمان ظهورونزول اسلام باآيات الهي حضرت جنگيدند آيت الله خامنه اي نهضت اسلامي ايران راحركتي عظيم به سمت احياي اسلام وزنده كردن احكام اسلام وقرآن توصيف كردند ودرپايان سخنانشان قرارداشتن قدرت ملي ايران اسلامي دربرابر استكبارجهاني وتسليم ناپذيري ملت ايران رادربرابر صاحبان زر و زور موردتاكيد قراردادند. برپايه همين گزارش پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري درسخنان كوتاهي حضور جدي نداي اسلام درجوامع بين المللي را خاطرنشان كرد و گفت: آثارپيام نبي گرامي اسلام امروز درستيزباطاغوت زمان و قدرت انحصارطلب و عمالش به روشني مشاهده مي شود. آنچه كه رسالت اصلي اسلام براي هميشه تاريخ بوده است هدف مقدس انقلاب اسلامي محسوب مي شود و اين همان چيزي است كه باانديشه هاي تابناك امام خميني (ره ) آغاز شد و امروز با افكار نوراني رهبرعزيز انقلاب تقويت مي شود و ادامه مي يابد. آقاي هاشمي رفسنجاني در پايان سخنانش به پيشرفتها و دستاوردهاي عظيم ايران اسلامي درعرصه سياست جهاني، قطع وابستگي، بازسازي و سازندگي اشاره كرد و گفت: درخشيدن طلايه داران نسل انقلاب درالمپيادهاي بزرگ جهاني وكسب مقام نخست درشيمي درميان كشورهاي پيشرفته جهان، درخشش نمايشگاههاي صنعتي ايران ونيز برافراشته شدن پرچم ايران اسلامي درخانه دشمن كه به همت وپايمردي يك جوان متدين صورت گرفت نور اميد را در دلها پرفروغتر كرده است.